Civiele werken rond de Zeeburgerdijk

NIEUW! Lees ook de Geschiedenis van de Dapperbuurt!

Wanneer in 1872 de Oranjesluizen geopend worden door Koning Willem III, is het IJ definitief afgesloten van de Zuiderzee. Vanaf dat moment ligt de Zeeburgerdijk dus aan een binnenwater. De aanleg van de Oranjesluizen en de Zuider IJdijk brengt veel werkgelegenheid met zich mee en moet een gunstige invloed gehad hebben op het uitspanningswezen op de Zeeburgerdijk, alhoewel daar in de geschreven geschiedenis weinig over terug te vinden is.

Volgend groot werk in de buurt is de aanleg van het gemaal aan het einde van de Nieuwe Vaart, tegenwoordig Gemaal Zeeburg geheten. Dit Gemaal wordt rond 1880 aangelegd (en zal in 1943 worden vervangen). Het gemaal is nodig omdat het vervuilde stedelijk water niet meer door de eb- en vloedwerking van de Zuiderzee op dagelijkse basis vervangen wordt en er dus stilstaand water is ontstaan met alle gezondheidsrisico’s van dien. Nu werd het vuile water al eerder door molens weggepompt, maar het nieuwe gemaal heeft een veel grotere capaciteit. De Nieuwe Vaart, die in de loop de jaren aardig dichtgeslibd was, wordt uitgebaggerd en na de verhuizing van de vuilstortplaats op de Zeeburgerdijk eind jaren 1880, wordt een nieuw extra kanaal gegraven: het (brede) Lozingskanaal. Het gemaal wordt van een grote sifon voorzien rond 1892, wanneer het Merwedekanaal wordt aangelegd en het gemaal voortaan bij de noordelijke uitgang van het Merwedekanaal uitkomt. Overigens komt het water niet direct op het Merwedekanaal uit; dit is afgesloten door sluizen.

De werken trekken een groot aantal ongeschoolde arbeiders uit alle delen van Nederland. In verband hiermee (en wegens aanleg Dapperbuurt) vindt een opbloei van het kroegwezen aan de Zeeburgerdijk plaats, en ook de tot dan toe praktisch onbekende misdaad neemt sterk toe. De arbeiders wonen jaren in keten. Bekend is dat het leven daar zeer ongebonden is. Toch wordt rond 1890 ook al aan zielszorg gedaan, en is er sprake van onder andere een zondagsschool, zo blijkt uit een ingezonden bericht uit het Soerabajas Handelsblad van 18 augustus 1931 van evangelist Johannes ‘Pa’ van de Steur (1865-1945).

Ik herinner mij, dat ik meer dan 40 jaren geleden vaak de polderwerkers bezocht in hunne keeten te Zeeburgerdijk ten te IJmuiden, enz.; dan vond ik ook in het christelijk Nederland ongebreidelde toestanden, edoch, ik vond er ook onder de gedegenereerde menschen harten van goud; ruwe bolsters, blanke pitten en ik werd er met open armen ontvangen, om kerkdienst te leiden en zondagsschool te houden.

Het huidige Amsterdam-Rijnkanaal heet oorspronkelijk Merwedekanaal. Dit kanaal van Amsterdam naar de Merwede wordt in 1892 geopend; hierbij zal de Zeeburgerdijk (officiële opening 1 augustus 1891) doorgraven worden. Belangrijk onderdeel van het kanaal bij Zeeburg zijn de schutsluizen om het achterland tegen de gevolgen van een eventuele doorbraak van de Zuiderzee te beschermen. Deze worden aangelegd vlakbij Herberg Zeeburg. Over de sluizen (die inmiddels overigens bijna niet meer terug te vinden zijn na diverse slooprondes) wordt een brug aangelegd die doorgaand verkeer over de Zeeburgerdijk doorgang doet vinden. De aanleg van de sluizen biedt veel werkgelegenheid.

In mei 1891 geeft het Algemeen Handelsblad een korte impressie van de stand van civiele zaken:

Bij Zeeburg

In tegenstelling met de laatste jaren, toen het bij Zeeburg een en al leven en beweging was, door de werkzaamheden ten behoeve van den bouw der groote syphon en schutsluizen, is het er thans leeg en verlaten. Beide werken zijn voltooid, behalve de groote brug over de sluizen, die voltooid moet zijn voordat wordt overgegaan tot de doorgraving van den Zeeburgerdijk tusschen de beide oevers van den mond van het Merwedekanaal.

Langs den Zeeburgerdijk ziet het er echter levendiger uit. De werken ten behoeve van de waterverversching zijn in vollen gang en reeds zijn heel wat kubieke meters grond verplaatst.

Vanaf de jaren tachtig is er ook regelmatig sprake van bestratingswerken. Zowel de onderweg, richting Joodse begraafplaats en Diemen, als de kruin van de dijk (met name het eerste Amsterdamse gedeelte – dat steeds drukker gebruikt wordt na de aanleg van de vuilnisbelt in de jaren 1860 en helemaal na de opening van het abattoir in 1887) worden regelmatig opgeknapt. Richting abattoir wordt ook een tramrails aangelegd voor de tramomnibus; deze onderneming houdt echter al spoedig op te bestaan.

Vanaf 1898 tenslotte wordt de onderdoorgang van de Zeeburgerdijk bij het spoor tot stand gebracht. Het Algemeen Handelsblad schrijft hierover in april 1898:

Doorgang onder den spoorweg in den Zeeburgerdijk

Langs den Zeeburgerdijk, aan de overzijde van den spoorweg, liggen verscheidene H.A. grond, welke eigendom der gemeente zijn. Om deze gronden behoorlijk rentegevend te maken, is in de eerste plaats een goede en steeds bruikbare verkeersweg met de stad noodig, ter vervanging van den bestaanden overweg, welke gedurende een groot deel van den dag, ten gevolge van het drukke spoorwegverkeer, gesloten is. Ook voor de toegang tot het abattoir en het nieuwe Entrepot-dok is een onbelemmerde verkeersweg van groot belang.

De Gemeente is echter niet de eenige belanghebbende; ook de H.IJ. Spoorwegmaatschappij en als exploitante van den spoorweg en als grondeigenares, en verder J.B. Groenewegen te De Bildt en de firma H. Groenewegen te Amsterdam als grondeigenaars, hebben groot belang bij het tot stand komen van eene verbinding, welke, onafhankelijk van het spoorwegverkeer, voortdurend geopend is.

Na langdurige onderhandelingen en besprekingen is de beste oplossing gebleken het maken van een doorgang onder den spoorweg ter hoogte van 3,80 M., voorzien van twee rijwegen elk van 5 M. en twee voetpaden elk van 4.5 M vrije breedte en met het bovenkant straatvlak gelegen op 1.60 M beneden A.P. Dit kunstwerk zal worden gemaakt door de H.IJ, Spoorwegmaatschappij op nader tusschen haar en B. en W. te bepalen tijdstip. Voorts zullen door de Gemeente zoodra doenlijk worden gemaakt de noodige polderrioleeringswerken, terwijl aan de firma H. Groenewege c.s. billijkerheidshalve zal moeten worden uitgekeerd eene vergoeding voor de kosten, door haar indertijd gemaakt voor het verkrijgen van een overweg voor de 1e van Swindenstraat. De gelden benoodigd voor het bovenstaande, zullen worden bijeengebracht uit bijdragen van de H.IJ Spoorweg-Maatschappij, de firma’s J.B. en H. Groenewegen en de Gemeente, en voor het tekortkomende worden omgeslagen naar verhouding der oppervlakte van den grondeigendom.

B en W. stellen voor, door de Gemeente te doen bijdragen: als publiekrechtelijk lichaam, belast met de zorgen voor het verkeer, een bedrag van f 15.000 en als eigenares van ca. 47915 m2 netto bouwterrein f 60.000, d.i. ongeveer f 1.25 per M2.

Dit voorstel wordt goedgekeurd. De gemeente koopt voor het werk de percelen Zeeburgedijk 26 en Zeeburgerdijk 28 op. Ook koopt de gemeente een deel van de Polderwetering, aansluitend op de Eerste van Swindenstraat, waar de toekomstige Javastraat is geprojecteerd. In 1901 is de onderdoorgang bij de Zeeburgerdijk klaar.

ANDERE ARTIKELEN:

2016 Oproep Steun voor elkaar
2016 Teruggaan of blijven?
2016 Sociale bijdrage supermarket het Lange Mes
2016 Viering 1-jarig bestaan buurthuis Archipel op het Makassarplein
2016 Interview met Mustapha Khaddari
2016 Interview met Jan Beerenhout
2016 Interview met Ahmed Marcouch
2016 Interview met Ahmed El Mesri
2016 Ontroerend afscheid van Rob van Veelen
2016 Het verloren gaan van idealen
2016 Welkom bij de offerfeest maaltijden
2016 Luier van der Laan pleegde zelfmoord door ophanging
2016 Boeken in de Javastraat
2016 Offerfeest voor vluchtelingen en armen
2016 Nu inschrijven taalcursussen Assadaaka!
2016 Bekende Indische Buurters
2016 Uit de geschiedenis van het Ambonplein
2016 Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Makassarplein
2011 Cameratoezicht
2009 Radicalisering
2004 Gevoelens van onveiligheid
2004 Belwinkels in de Javastraat
2001 in het ghetto ( ode aan de indische buurt)
2000 De wisselwoningen
1994 Reality-serie Bureau Balistraat
1997 Verslaafde schiet twee agenten neer
1996 Ulu Camii
1995 An Nasr Moskee
1993 De moord op Andre Hartman
1992 Nordholt doet grote hashvangst
1988 Medewerkers bezetten ontmoetingscentrum aan Javaplantsoen
1985 Buikschot
1982 Vijftien jaar cel voor B. uit de Bankastraat
1982 Horrorhuis aan de Kramatweg
1981 Anti-Fascisten tegen Amicales
1980 Enige kraakkranten
1979 Kraakgroep Indische Buurt
1979 De Buurtwinkel
1978 De pyromaan van de Soembawastraat
1978 Anarchistisch Nonnen Front
1977 Heroine
1977 Familiedrama leidt tot hamermoord
1976 Linkse actie
1975 Bordelen en sexadressen in de Indische Buurt
1974 Buikschot uit noodweer
1973 Experiment genezing
1973 Marokkaanse, Tunesische, Spaanse en Turkse buurtgenoten opgelet
1972 Het urinoir aan de Valentijnkade
1971 Leefbaarheidsproblemen van onze buurt
1970 BB - weg ermee!
1970 Auditie voor Hair in het Bavohuis
1969 Het grootste bejaardenhuis van Nederland
1967 Etage brandt uit in de Ternatestraat
1966 1966: 8 kleuterscholen, 19 lagere scholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs
1965 Outsiders in de Archipel
1964 Boer Koekoek in de Indische Buurt
1964 Doopsgezind Jeugdhonk in de Tweede Atjehstraat
1964 Moord in de Perlakstraat
1961 C.P.N. demonstreert tegen atoombewapening
1960 Ernstig tramongeval
1960 Ontploffing op het Ceramplein
1959 Met getrokken pistool op de Valentijnkade
1958 Boenen ter ere Gods
1958 EVC-man afgetuigd in telefooncel
1957 Een verhoord gebed in de Gorontalostraat
1955 Jaap Brandenburg spreekt in de Archipel
1954 Europese Defensie gemeenschap = fascisme
1952 Hand verloren aan de Riouwstraat
1951 Militaire oefeningen in de Indische Buurt
1950 Overtreding van het hamsterverbod
1950 Jopie en Louis Agterberg en Frantiszek Janiga
1949 Wielerronde Indische Buurt
1949 Dienstweigering aan de Gorontalostraat
1948 Koningin Juliana bezoekt de Indische Buurt
1948 Waarheidswinkel
1946 Herbegraving Jelle Posthuma
1945 Meester Padding
1945 Ontspanningsvereniging Flevo
1945 Schietpartij op de Dam
1945 Katja, beul van Vught
1944 Hongerwinter
1943 N.S.B.-ers
1943 Bommen op de Eltheto!
1942 Max Blokzijl spreekt
1942 Jeugdstorm marcheert!
1942 Zum Stehlen ausgeschickt
1941 Moord in de Javastraat
1941 Februaristaking in de Indische Buurt
1941 De Veemarkt veroverd op de Joden!
1941 W.A. actief in de Javastraat
1941 De vermoording van de Joodse Indische Buurt
1941 Ds. Tonnon
1941 De verwijdering van Joodse leerlingen van de Ambachtschool aan het Timorplein
1940 Bommen op de buurt
1940 Zwartepoorte kampioen...
1940 Inzameling voor gebombardeerd Rotterdam
1940 Oorlog in de Indische Buurt
1939 Shell Sportpark
1939 Pontificale hoogmis
1938 Het oude Zeeburg verdwijnt
1937 Jeugddag Indische Buurt
1937 Tuchteloze jeugd
1937 Razzia in de Padangstraat
1936 RK vroedvrouwen
1936 Revolutiebouw
1935 Fietsplaatjes
1935 Een tweede wijkpredikant voor de Elthetokerk
1935 De Rimboe wordt Huize Ambon
1935 Don Bosco-huis
1934 Het mastenbos aan de Insulindeweg
1934 Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing voor Onvolwaardigen
1934 Weigering Wilhelmus te zingen
1933 Het Thälmann-huis
1933 Pastoor van der Wiel
1933 Drie Duitsers
1933 Gered uit de greep van Hitler
1933 Clubgebouw Archipel
1933 Centraal Comité tegen de Radiowoeker versus Radiocentrale Broertjes
1932 Liefdesdrama in de Minahassastraat
1932 Liefdestwist?
1932 Werkloozen Strijd Comité Obistraat
1932 Agitprop vanuit de Minahassastraat
1932 Brief van een Roomsch kameraadje
1932 Samuel Verdoner, de laatste gazzen van de Indische Buurt
1931 Hersteld Luthers aan de Toministraat
1931 Rotte vis
1931 Iepen
1931 Eigenaar steenloods velt steenzetter met hamer
1931 Verkiezingsstrijd tussen C.H.U. en A.R.P.
1931 Brand in de Javastraat
1931 Optreden van Corry Vonk in het Bavohuis
1931 Het massaal spreekkoor
1930 De Nederlandse vlag misbruikt
1930 Het jonge Pieter Jellen-werk
1930 Pater Bijlhout gaat naar de Oost
1930 Joyriding
1930 Politietoezicht
1930 Gereformeerd
1930 De markt in de Javastraat
1930 Een bibliotheek voor de Indische Buurt
1930 Onhoudbare toestand bij tunnel Zeeburgerdijk
1929 Lourdes
1929 Vrijgekocht door missievriendjes
1929 Aanhouding diamantbewerker in Ombilinstraat
1929 Moord in de Gerardus Majella
1929 Venters zien geen uitweg
1929 Consultatiebureau aan de Baweanstraat
1928 Niasplein wordt Makassarplein
1928 Esperantovereniging Tagigas en l'Oriento
1928 Rechouwous-jeugd op stap
1928 Gebouw de Schakel
1928 Blind
1927 Buurtvereniging Ceram
1927 Verzuiling in het jeugdwerk
1927 Onmin in de Boetonstraat
1927 Bakkers
1927 De voorlopers van de A.H. Gerhardschool
1927 Rechercheur Kok: de eerste drugsdode in de Indische Buurt
1926 Afsluiting van de Diemerdijk
1926 Schutting
1926 Opening R.K. meisjesschool Ambonplein
1926 Het lokaal van het Leger des Heils
1926 Een wandeling door de nieuwe 'Archipelwijk'
1925 Het Zeeburgerdorp
1925 Demping van de Polderwetering
1925 Wijding
1925 Rechouwous, de Joodsche Vereeniging voor de Indische Buurt
1925 Geen man, geen cent voor het leger
1925 De rode vlag vanuit Niasstraat 61
1925 Groepsgebouw de Toorts
1925 Jan Ceton, onderwijzer aan de Bankastraat, communist
1924 Elthetokerk, bouw en opening
1924 Nieuwe straten
1924 De aanleg van de Riouwstraat
1924 Winkelweek Indische Buurt
1924 De oprichting van de Eerste Elthetoschool aan de Riouwstraat
1922 Premiewoningen voor arbeiders
1921 Een jongen, die een meisje bleek
1921 De storm
1921 Het Java-Kwartier
1921 Christelijke propaganda
1920 Een gouden swastika voor mevrouw Vrij
1920 Kinderspel in de jaren tien en twintig
1919 Moord in de Djambistraat
1918 Brand bij café Koopmans
1918 De aanleg van het Zuiderzeepark
1917 Broodoproer en revolutie
1917 Militairen maken de buurt onveilig
1917 Abortus aan de Zeeburgerdijk
1916 Zeeburgerkermis
1916 Onteigening bouwgronden
1915 Slaat den smeris dood
1914 Mene Tekel
1914 De Wild-West-Show van Texas-Tex
1914 Het noodziekenhuis aan de Zeeburgerdijk
1913 Nieuwe tramplannen
1913 Het Bavohuis
1912 Wijkgebouw Eltheto: de eerste jaren
1911 De Berlageblokken
1911 Eigen Haard bouwt Lombokstraat, Lampongstraat en Padangstraat
1911 Vereeniging voor onderwijs op Gereformeerde Grondslag
1911 Nieuw stratenplan
1911 De blindeninrichting aan de Celebesstraat
1909 De communistische Indische Buurt
1908 Jacob Pierik verdrinkt
1908 De bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen
1907 Smit springt uit het raam
1906 Stadstrand
1906 De Sabbathpaal op de Zeeburgerdijk
1905 Balistraat 48
1905 Fietsverbod
1905 Smokkelroute Zeeburgerdijk
1905 Uitslag eerste verkiezingen Indische Buurt
1905 Zweminrichting aan het Nieuwe Diep
1905 Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis"
1903 Nieuw Muiderpoortstation
1903 Kinderlokker
1903 Moord in de Celebesstraat
1903 Derde Ambachtschool aan het Timorplein
1903 Politie in de Indische Buurt
1903 Dagpauwoog
1902 Een tramritje
1902 Arabieren
1902 Doorgang Eerste van Swindenstraat-Javastraat
1902 Relletjes in de Javastraat
1902 Illegaal caféwezen
1901 Een wandeling met Jac. P. Thijsse
1901 De wielerbaan
1900 Bierdrinkende jeugd
1900 Een nieuwe school aan de Bankastraat
1899 Snorrende kogel
1897 Floretstoot door het hoofd
1897 Bouw van de Indische Buurt
1895 De lijnbaan
1894 Halte Zeeburgerdijk
1893 Vereeniging buiten de Muiderpoort
1891 Vingertop
1890 Civiele werken rond de Zeeburgerdijk
1889 De tramomnibus
1889 Zeearend aan de Zeeburgerdijk
1887 Hotel Zeeburg
1886 Het tweede abbatoir
1886 Ergerlijk dronkemanstoneel
1882 Een dierenvriend
1881 De eerste scholen aan de Zeeburgerdijk
1881 Onzedelijke taferelen
1881 Een drankzuchtig hoekje
1880 Ringslangen
1880 Onderweg Zeeburgerdijk bestraat
1877 Een wandeling
1877 Spoorwegongeluk aan de Zeeburgerdijk
1877 Verplaatsing van de Veemarkt
1876 Gemeente Nieuwer-Amstel, Gemeente Diemen, Gemeente Amsterdam
1862 De Zeeburgerdijk als vuilnisbelt
1854 Driedubbele moord aan de Ringdijk
1844 Revolutionair aan de Oetewaelerweg
1804 Harddraverij
1761 De proef van de cole ANTIPIRIQUE
1756 Runderpest in Zeeburg
1744 Buitenplaats te huur aan de Hogendyk
1739 Een vondeling aan de Hogedijk
1733 Paalworm
1733 Oude Geele Vliegende Haerige Windhond
1714 Opening Joodse begraafplaats
1681 Verslibbing
1663 Herberg Zeeburg
1651 De Zeeburgerdijk breekt door
1647 Herberg 't Vosje
1631 Watermolen en gemaal
1563 Mijlpaal
1328 Outersdorp
1307 Zeeburgerdijk was Sint Anthonisdijk

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s