De markt in de Javastraat

NIEUW! Lees ook de Geschiedenis van de Dapperbuurt!

Er heerst vanaf de jaren twintig in de Indische Buurt een grote concurrentie tussen de kleine winkeliers in met name de Javastraat en de alom aanwezige venters in allerlei waren. Daarom wordt in 1929 door de gemeenteraad een ventverbod ingevoerd voor de Javastraat en de Sumatrastraat. Dat is uiteraard niet tot genoegen van de Algemeene Ventersbond, die haar hoofdkwartier in de Makassarpleinbuurt heeft. In oktober 1929 dient deze bond dan ook een adres bij de Amsterdamse raad in waarin om opheffing gevraagd wordt van het ventverbod. Uitkomst is het voorlopig – als proef – instellen van een wekelijkse zaterdagavondmarkt op de Javastraat, waar de venters dan hun waren kunnen aanbieden. Overigens was al eerder sprake van een kortstondige vrije markt voor venters op de Javastraat, in de jaren 1921 en 1922.

Wanneer de zaterdagsmarkt eind 1929 eenmaal geïnstalleerd is, wordt echter een protest georganiseerd door de machtige buurtvereniging van de Indische Buurt, Ceram. Daarom klimt de voorzitter van de Algemeene Ventersbond, de in de bekende S. Presser, in de pen en protesteert in mei 1930 in het sociaal-democratische dagblad het Volk tegen de actie van de buurtvereniging. We nemen deze brief even in zijn geheel over, omdat een aardig straattafereeltje wordt geschetst.

De totstandkoming der markt in de Javastraat, heeft een langen lijdensweg afgelegd en pas is deze markt eenige maanden aan den gang, of de buurtvereeniging “Ceram” en c.s., steken weer den kop om haar te laten verdwijnen. Alhoewel deze markt voor de desbetreffende venters nog lang geen eldorado is, hebben toch velen de gelegenheid daar nog iets voor hun gezinnen te verdienen.

In de Java- en Sumatrastraat is nog steeds ventverbod en dagelijks ziet men de venters eenige meters de zijstraten in staan om hun handel te verkoopen. Gelukkig treedt de politie hier niet te scherp op, maar bij hun verschijning grijpt ieder naar de mand of kar, om een verbaal te voorkomen. De eenige dag per week, dat de venters rustig mogen staan, is “Ceram” en c.s. nog een doorn in het oog. Men houdt er niet de minste rekening er mede, dat deze venters ook vaders van gezinnen zijn voor wie zij het brood moeten verdienen en dat het aantal venters in Amsterdam niet door eigen schuld zoo hoog is gestegen.

Maatschappelijke toestanden hebben hen tot dit bedrijf gebracht en nu komt de “Ceram” en c.s. hun ellende nog wat vergrooten. Mochten zij hun doel bereiken, zullen andere buurtvereenigingen hun voorbeeld volgen, dan zou dat hierop neerkomen, dat het gemeentebestuur eerst sanctie zou moeten vragen aan dergelijke vereenigingen enz. alvorens iets van dien aard te mogen toestaan.

Nu is de vraag, is deze markt noodig voor de Indische buurt? Iedere arbeider met schrale beurs, zal deze vraag bevestigend beantwoorden. Deze markt en de venters in deze buurt verspreid, drukken de prijzen der winkeliers geweldig. De afkondiging van het ventverbod voor deze straten, werd door laatstgenoemden dan ook met vreugde ontvangen. Het gemeentebestuur heeft in die dagen geen voldoende rekening gehouden met het feit, dat de Indische buurt een echte arbeidersbuurt is en de menschen heel zuinigjes moeten leven. De arbeiders hebben hier hooge huren en hooge belastingaanslagen. Hun levensmiddelen moeten zij dus zoo goedkoop mogelijk zien te koopen. Heeft “Ceram” als buurtvereeniging hier ook geen rekening mede te houden, of bestaat het ledental dezer vereeniging alleen uit den gegoeden middenstand en kapitalisten?

Alle nieuwe dingen brengen moeilijkheden, dus ook deze markt. Met den goeden wil van het gemeentebestuur en den directeur van het marktwezen, is deze markt tot een der beste te maken, welke in de toekomst ook uitstekend voor dagmarkt geschikt zal zijn. […] In het belang der arbeidersbevolking in de buurt en ook in het belang van vele ventersgezinnen geef ik de leden van den raad van Amsterdam in overweging, zich niet tegen deze markt te verzetten en zich niet door de actie van de buurtvereeniging “Ceram” c.s. te laten beinvloeden.

De gemeenteraad vergadert in juni 1930 over de kwestie. Niet alleen zijn protesten tegen de hulpmarkt gekomen van winkeliers, maar ook van 300 bewoners.

Bovendien vormt de markt een belemmering voor voetgangers en rijverkeer, terwijl de Javastraat toch een hoofdstraat is. Tenslotte is de Dappermarkt vlakbij, en het gaat niet aan de markt uitsluitend te handhaven om de venters een standplaats te garanderen. Die kunnen trouwens nog wel op de Dappermarkt terecht, waar plaatsen over zijn. Er volgt een uitgebreide discussie.

De heer Solkesz verklaart onder hilariteit, dat de kinderen in die straat niet kunnen slapen door het lawaai. Wethouder De Miranda (S.D.A.P.) verklaart, dat deze zaak is behandeld in de venterscommissie, waarin ook een vertegenwoordiger van de winkeliers zitting heeft. Deze commissie heeft met algemeene stemmen geadviseerd om deze hulpmarkt in te stellen. Intrekking van het ventverbod zou volgens haar de ongewenschte toestanden van vroeger weer terugbrengen en ongeregeldheden met de politie veroorzaken [strijd tussen venters en de politie, red.]. Spr. deelt mede, dat het voornemen bestaat een markthal te stichten voor den kleinhandel en die markthal zal komen in de Indische Buurt. Als dat plan spoedig ten uitvoer wordt gebracht kan de markt in de Javastraat worden opgeheven.[…]

B. en W. hebben de opdracht te komen met een voorstel tot inrichting van een markthal voor de kleinhandel. Kennende de moeilijkheden, die in de Indische buurt bestaan, heeft men Publieke Werken opgedragen zulk een markthal te ontwerpen. Er is gepleit voor overbrenging van de markt naar een zijstraat. Dat is niet altijd mogelijk, op zulk een wijze gaat de markt verloren. Beter is een overdekte markthal. Dat is de oplossing van het vraagstuk en als de raad meewerkt om in deze buurt een dergelijke markthal spoedig te stichten, kan de markt in de Javastraat worden opgeheven. Het bestuur van de Buurtvereeniging was zeer voldaan over dit plan en nam met een hartelijken handdruk afscheid, toen deze mededeeling was gedaan.

De meerderheid van de raad besluit de zaterdagavondmarkt op de Javastraat niet tussentijds op te heffen of te verplaatsen.

De geplande markthal voor kleinhandel staat er intussen nog niet. In september 1930 dient de Algemeene Ventersbond daarom een adres in bij de Amsterdamse raad, waarin gevraagd wordt om de proef van de markt op de Javastraat, die op 29 november afloopt, voorlopig te verlengen totdat de beloofde markthal voor kleinhandel voor de Indische Buurt in gebruik genomen kan worden. Inderdaad wordt de markt tijdelijk verlengd, terwijl ook toestemming gegeven wordt tot het houden van een markt op 24 en 31 december dat jaar.

De plannen voor de markthal gaan intussen door en in juni 1931 debatteert de raad over de voorgenomen bouw van een hal op een inpandig terrein aan de Soerabajastraat.

 

Voortgezet werd vervolgens de behandeling van de voordracht tot den bouw van een overdekten markthal voor den kleinhandel aan de Soerabajastraat (O.), welke bijna 2 1/2 ton zal moeten kosten. Veertien dagen geleden heeft de heer Carels (v.b.) zich er reeds tegen verklaard, hedenavond deed dit de heer Ter Haar (c.h.). Hij noemde zoo’n markthal vooreerst niet noodig, en voorts dit plan veel te royaal opgezet. Op de exploitatie zijn weinig gegevens overgelegd, maar uit de cijfers die bekend gemaakt zijn, blijkt wel, dat daarop jaarlijks duizenden verloren zullen worden. Bovendien vreesde spr., dat de wethouder met zijn bekende voortvarendheid, ongeacht het resultaat van deze proefneming, met plannen voor meer van zulke hallen zal komen.

– Ik ben niet tegen een proefneming, maar dan in een buurt waar reeds een markt wordt gehouden, aldus vervolgens de heer Weiss, op het Dapperplein b.v., of bij de Albert Cuypstraat. Op zo’n proef zou zeker niet verloren worden en men zou er velen een genoegen mee doen. – Er zijn afschrikwekkende voorbeelden genoeg, vervolgde de heer Weiss, de tien miljoen voor de markthallen in West b.v., de grootsch opgezette hallen in Keulen, waar niemand komt enz. – De venters voelen niets voor deze hal, vervolgde de heer Weiss. De bedoeling is hen uit de Javastraat weg te halen, maar dáár verdienen zij hun broodje, dus dan had ook dáár, niet een kwartier er van daan, de hal moeten komen. […] Bovendien moeten de venters f 7,- per week betalen en daarvoor kunnen zij daar in de buurt ook een winkel huren.

Met dat al was er nog geen goed woord over dit plan gezegd, want ook de heer Seegers (c.p.h.) spaarde de critiek niet. De menschen kunnen dit ingebouwde hok niet eens vinden, schamperde hij; iedereen loopt er voorbij [..]. Niemand ziet deze markt, ging de heer Seegers onverstoorbaar voort, om daarna te betoogen, dat z.i. deze voordracht een daemagogische manoeuvre is om te camoufleeren, dat de eigenlijke bedoeling is, de Zaterdagavondmarkt uit de Javastraat te verwijderen. […] Hij deed zelfs nog ‘n voorstel, nl. om wanneer deze hal er eventueel zal zijn, en de Zaterdagavondmarkt in de Javastraat daarheen overgebracht, het ventverbod voor genoemde straat op te heffen.

Ook enige voorstanders van het plan komen aan het woord, maar de tendens is toch dat de hal veel te duur is en bovendien de bestaande winkeliers in hun bestaan bedreigt. Wethouder De Miranda op zijn beurt verdedigt het plan en ook de lokatie. De keuze van deze lokatie hangt samen met de bestaande plannen de spoordijk te verhogen, waardoor de Indische Buurt, via een viaduct in plaats van via spoorbomen, veel toegankelijker zal worden. Uiteindelijk wordt er gestemd en het voorstel tot bouw van een markthal aan de Soerabajastraat aangenomen. Intussen zal de markt in de Javastraat voorlopig blijven bestaan.

Dit is inmiddels niet naar de zin van de winkeliers, die in de markt een geduchte concurrent blijven zien en begin 1932 aan de raad om verplaatsing van de markt vragen naar het eerste deel van de Javastraat, dan wel de markt op te heffen.

De heer BRUINSMA (N.P.) licht het voorstel nader toe; hij baseert de verplaatsing op grond van klachten van de winkeliers, uit het eerste gedeelte van de Javastraat naar het tweede gedeelte van die straat om die neringdoenden de overlast te besparen. […] De heer VAN HAMERSVELD (R.-K.) wijst erop dat de klachten over den toestand in de Javastraat als op dezelfde plaats markt is, niet zijn afgenomen. De winkeliers klagen enorm over de onaangenaamheden tijdens de markt. […] De heer CARELS (V.B.) meent eveneens dat een einde moet komen aan den toestand in de Javastraat tijdens die markt. De winkeliers hebben het toch al zoo moeilijk; het bouwen van de markt voor den kleinhandel in de Soerabajastraat schiet niet op. […] Wat ook door den heer WEISS (N.P.) wordt onderschreven. Bovendien klagen de winkeliers over het verontreinigen van die straat door de marktkooplieden. Het verkeer lijdt er ook onder; wel krijgen de bewoners van het tweede gedeelte van de Javastraat die onaangenaamheden, doch het verkeer lijdt dan niet onder het markthouden in die straat.

Het voorstel ter verplaatsing van de markt wordt echter door de raad afgewezen, aangezien socialisten en communisten tegen stemmen. Vooralsnog zal de markt tot aan de voltooing van de markthal aan de Soerabajastraat worden gehandhaafd. Dit blijkt ook uit de bekendmaking van B & W eind 1932. De zaterdagse hulpmarkt op de Javastraat tussen Celebesstraat en Sumatrastraat wordt voorlopig gehandhaafd, in ieder geval tot april 1933, “met dien verstande dat de karren zullen mogen staan aan beide zijden van de trottoirs langs de trottoirbanden en dat op de markt uitsluitend levensmiddelen en bloemen moegen worden verkocht”. In april 1933 komt een nieuw verzoek van de winkeliersvereniging Javastraat om de markt dan nu toch op te heffen, maar ook dat wordt afgewezen: het bestaan van de zaterdagse hulpmarkt – waar ongeveer 50 kooplieden staan – wordt wederom verlengd, nu voorlopig tot 1 mei 1934.

In juli 1934 wordt bekend dat de bouw van de markt voor de kleinhandel aan de Soerabajastraat wegens de crisis niet door zal gaan. De toestand van de kleine winkeliers in de Indische Buurt is inmiddels zo nijpend geworden, dat B & W heeft besloten van de bouw van de markthal af te zien, om de middenstanders uit de buurt het leven niet nog moeilijker te maken. De toekomst van de markt, die het leven van de kleine winkelier in de Javastraat ook zuur maakt, is daarmee ook ongewis geworden. Uiteindelijk wordt in november 1934 besloten de zaterdagse hulpmarkt aan de Javastraat per uiterlijk 1 maart 1935 te verplaatsen naar de Sumatrastraat (in eerste instantie tussen Bankastraat en Insulindeweg), waar deze tot op vandaag de dag nog, als kleinste markt van Amsterdam, bestaat.

Daarmee eindigt de geschiedenis van de zaterdagse hulpmarkt op de Javastraat.

ANDERE ARTIKELEN:

2016 Oproep Steun voor elkaar
2016 Teruggaan of blijven?
2016 Sociale bijdrage supermarket het Lange Mes
2016 Viering 1-jarig bestaan buurthuis Archipel op het Makassarplein
2016 Interview met Mustapha Khaddari
2016 Interview met Jan Beerenhout
2016 Interview met Ahmed Marcouch
2016 Interview met Ahmed El Mesri
2016 Ontroerend afscheid van Rob van Veelen
2016 Het verloren gaan van idealen
2016 Welkom bij de offerfeest maaltijden
2016 Luier van der Laan pleegde zelfmoord door ophanging
2016 Boeken in de Javastraat
2016 Offerfeest voor vluchtelingen en armen
2016 Nu inschrijven taalcursussen Assadaaka!
2016 Bekende Indische Buurters
2016 Uit de geschiedenis van het Ambonplein
2016 Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Makassarplein
2011 Cameratoezicht
2009 Radicalisering
2004 Gevoelens van onveiligheid
2004 Belwinkels in de Javastraat
2001 in het ghetto ( ode aan de indische buurt)
2000 De wisselwoningen
1994 Reality-serie Bureau Balistraat
1997 Verslaafde schiet twee agenten neer
1996 Ulu Camii
1995 An Nasr Moskee
1993 De moord op Andre Hartman
1992 Nordholt doet grote hashvangst
1988 Medewerkers bezetten ontmoetingscentrum aan Javaplantsoen
1985 Buikschot
1982 Vijftien jaar cel voor B. uit de Bankastraat
1982 Horrorhuis aan de Kramatweg
1981 Anti-Fascisten tegen Amicales
1980 Enige kraakkranten
1979 Kraakgroep Indische Buurt
1979 De Buurtwinkel
1978 De pyromaan van de Soembawastraat
1978 Anarchistisch Nonnen Front
1977 Heroine
1977 Familiedrama leidt tot hamermoord
1976 Linkse actie
1975 Bordelen en sexadressen in de Indische Buurt
1974 Buikschot uit noodweer
1973 Experiment genezing
1973 Marokkaanse, Tunesische, Spaanse en Turkse buurtgenoten opgelet
1972 Het urinoir aan de Valentijnkade
1971 Leefbaarheidsproblemen van onze buurt
1970 BB - weg ermee!
1970 Auditie voor Hair in het Bavohuis
1969 Het grootste bejaardenhuis van Nederland
1967 Etage brandt uit in de Ternatestraat
1966 1966: 8 kleuterscholen, 19 lagere scholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs
1965 Outsiders in de Archipel
1964 Boer Koekoek in de Indische Buurt
1964 Doopsgezind Jeugdhonk in de Tweede Atjehstraat
1964 Moord in de Perlakstraat
1961 C.P.N. demonstreert tegen atoombewapening
1960 Ernstig tramongeval
1960 Ontploffing op het Ceramplein
1959 Met getrokken pistool op de Valentijnkade
1958 Boenen ter ere Gods
1958 EVC-man afgetuigd in telefooncel
1957 Een verhoord gebed in de Gorontalostraat
1955 Jaap Brandenburg spreekt in de Archipel
1954 Europese Defensie gemeenschap = fascisme
1952 Hand verloren aan de Riouwstraat
1951 Militaire oefeningen in de Indische Buurt
1950 Overtreding van het hamsterverbod
1950 Jopie en Louis Agterberg en Frantiszek Janiga
1949 Wielerronde Indische Buurt
1949 Dienstweigering aan de Gorontalostraat
1948 Koningin Juliana bezoekt de Indische Buurt
1948 Waarheidswinkel
1946 Herbegraving Jelle Posthuma
1945 Meester Padding
1945 Ontspanningsvereniging Flevo
1945 Schietpartij op de Dam
1945 Katja, beul van Vught
1944 Hongerwinter
1943 N.S.B.-ers
1943 Bommen op de Eltheto!
1942 Max Blokzijl spreekt
1942 Jeugdstorm marcheert!
1942 Zum Stehlen ausgeschickt
1941 Moord in de Javastraat
1941 Februaristaking in de Indische Buurt
1941 De Veemarkt veroverd op de Joden!
1941 W.A. actief in de Javastraat
1941 De vermoording van de Joodse Indische Buurt
1941 Ds. Tonnon
1941 De verwijdering van Joodse leerlingen van de Ambachtschool aan het Timorplein
1940 Bommen op de buurt
1940 Zwartepoorte kampioen...
1940 Inzameling voor gebombardeerd Rotterdam
1940 Oorlog in de Indische Buurt
1939 Shell Sportpark
1939 Pontificale hoogmis
1938 Het oude Zeeburg verdwijnt
1937 Jeugddag Indische Buurt
1937 Tuchteloze jeugd
1937 Razzia in de Padangstraat
1936 RK vroedvrouwen
1936 Revolutiebouw
1935 Fietsplaatjes
1935 Een tweede wijkpredikant voor de Elthetokerk
1935 De Rimboe wordt Huize Ambon
1935 Don Bosco-huis
1934 Het mastenbos aan de Insulindeweg
1934 Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing voor Onvolwaardigen
1934 Weigering Wilhelmus te zingen
1933 Het Thälmann-huis
1933 Pastoor van der Wiel
1933 Drie Duitsers
1933 Gered uit de greep van Hitler
1933 Clubgebouw Archipel
1933 Centraal Comité tegen de Radiowoeker versus Radiocentrale Broertjes
1932 Liefdesdrama in de Minahassastraat
1932 Liefdestwist?
1932 Werkloozen Strijd Comité Obistraat
1932 Agitprop vanuit de Minahassastraat
1932 Brief van een Roomsch kameraadje
1932 Samuel Verdoner, de laatste gazzen van de Indische Buurt
1931 Hersteld Luthers aan de Toministraat
1931 Rotte vis
1931 Iepen
1931 Eigenaar steenloods velt steenzetter met hamer
1931 Verkiezingsstrijd tussen C.H.U. en A.R.P.
1931 Brand in de Javastraat
1931 Optreden van Corry Vonk in het Bavohuis
1931 Het massaal spreekkoor
1930 De Nederlandse vlag misbruikt
1930 Het jonge Pieter Jellen-werk
1930 Pater Bijlhout gaat naar de Oost
1930 Joyriding
1930 Politietoezicht
1930 Gereformeerd
1930 De markt in de Javastraat
1930 Een bibliotheek voor de Indische Buurt
1930 Onhoudbare toestand bij tunnel Zeeburgerdijk
1929 Lourdes
1929 Vrijgekocht door missievriendjes
1929 Aanhouding diamantbewerker in Ombilinstraat
1929 Moord in de Gerardus Majella
1929 Venters zien geen uitweg
1929 Consultatiebureau aan de Baweanstraat
1928 Niasplein wordt Makassarplein
1928 Esperantovereniging Tagigas en l'Oriento
1928 Rechouwous-jeugd op stap
1928 Gebouw de Schakel
1928 Blind
1927 Buurtvereniging Ceram
1927 Verzuiling in het jeugdwerk
1927 Onmin in de Boetonstraat
1927 Bakkers
1927 De voorlopers van de A.H. Gerhardschool
1927 Rechercheur Kok: de eerste drugsdode in de Indische Buurt
1926 Afsluiting van de Diemerdijk
1926 Schutting
1926 Opening R.K. meisjesschool Ambonplein
1926 Het lokaal van het Leger des Heils
1926 Een wandeling door de nieuwe 'Archipelwijk'
1925 Het Zeeburgerdorp
1925 Demping van de Polderwetering
1925 Wijding
1925 Rechouwous, de Joodsche Vereeniging voor de Indische Buurt
1925 Geen man, geen cent voor het leger
1925 De rode vlag vanuit Niasstraat 61
1925 Groepsgebouw de Toorts
1925 Jan Ceton, onderwijzer aan de Bankastraat, communist
1924 Elthetokerk, bouw en opening
1924 Nieuwe straten
1924 De aanleg van de Riouwstraat
1924 Winkelweek Indische Buurt
1924 De oprichting van de Eerste Elthetoschool aan de Riouwstraat
1922 Premiewoningen voor arbeiders
1921 Een jongen, die een meisje bleek
1921 De storm
1921 Het Java-Kwartier
1921 Christelijke propaganda
1920 Een gouden swastika voor mevrouw Vrij
1920 Kinderspel in de jaren tien en twintig
1919 Moord in de Djambistraat
1918 Brand bij café Koopmans
1918 De aanleg van het Zuiderzeepark
1917 Broodoproer en revolutie
1917 Militairen maken de buurt onveilig
1917 Abortus aan de Zeeburgerdijk
1916 Zeeburgerkermis
1916 Onteigening bouwgronden
1915 Slaat den smeris dood
1914 Mene Tekel
1914 De Wild-West-Show van Texas-Tex
1914 Het noodziekenhuis aan de Zeeburgerdijk
1913 Nieuwe tramplannen
1913 Het Bavohuis
1912 Wijkgebouw Eltheto: de eerste jaren
1911 De Berlageblokken
1911 Eigen Haard bouwt Lombokstraat, Lampongstraat en Padangstraat
1911 Vereeniging voor onderwijs op Gereformeerde Grondslag
1911 Nieuw stratenplan
1911 De blindeninrichting aan de Celebesstraat
1909 De communistische Indische Buurt
1908 Jacob Pierik verdrinkt
1908 De bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen
1907 Smit springt uit het raam
1906 Stadstrand
1906 De Sabbathpaal op de Zeeburgerdijk
1905 Balistraat 48
1905 Fietsverbod
1905 Smokkelroute Zeeburgerdijk
1905 Uitslag eerste verkiezingen Indische Buurt
1905 Zweminrichting aan het Nieuwe Diep
1905 Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis"
1903 Nieuw Muiderpoortstation
1903 Kinderlokker
1903 Moord in de Celebesstraat
1903 Derde Ambachtschool aan het Timorplein
1903 Politie in de Indische Buurt
1903 Dagpauwoog
1902 Een tramritje
1902 Arabieren
1902 Doorgang Eerste van Swindenstraat-Javastraat
1902 Relletjes in de Javastraat
1902 Illegaal caféwezen
1901 Een wandeling met Jac. P. Thijsse
1901 De wielerbaan
1900 Bierdrinkende jeugd
1900 Een nieuwe school aan de Bankastraat
1899 Snorrende kogel
1897 Floretstoot door het hoofd
1897 Bouw van de Indische Buurt
1895 De lijnbaan
1894 Halte Zeeburgerdijk
1893 Vereeniging buiten de Muiderpoort
1891 Vingertop
1890 Civiele werken rond de Zeeburgerdijk
1889 De tramomnibus
1889 Zeearend aan de Zeeburgerdijk
1887 Hotel Zeeburg
1886 Het tweede abbatoir
1886 Ergerlijk dronkemanstoneel
1882 Een dierenvriend
1881 De eerste scholen aan de Zeeburgerdijk
1881 Onzedelijke taferelen
1881 Een drankzuchtig hoekje
1880 Ringslangen
1880 Onderweg Zeeburgerdijk bestraat
1877 Een wandeling
1877 Spoorwegongeluk aan de Zeeburgerdijk
1877 Verplaatsing van de Veemarkt
1876 Gemeente Nieuwer-Amstel, Gemeente Diemen, Gemeente Amsterdam
1862 De Zeeburgerdijk als vuilnisbelt
1854 Driedubbele moord aan de Ringdijk
1844 Revolutionair aan de Oetewaelerweg
1804 Harddraverij
1761 De proef van de cole ANTIPIRIQUE
1756 Runderpest in Zeeburg
1744 Buitenplaats te huur aan de Hogendyk
1739 Een vondeling aan de Hogedijk
1733 Paalworm
1733 Oude Geele Vliegende Haerige Windhond
1714 Opening Joodse begraafplaats
1681 Verslibbing
1663 Herberg Zeeburg
1651 De Zeeburgerdijk breekt door
1647 Herberg 't Vosje
1631 Watermolen en gemaal
1563 Mijlpaal
1328 Outersdorp
1307 Zeeburgerdijk was Sint Anthonisdijk

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s