De proef van de Cole ANTIPIRIQUE

NIEUW! Lees ook de Geschiedenis van de Dapperbuurt!

In de geschiedenis van de Nederlandse brandbestrijding is 1614 een belangrijk jaar: de eerste, nog zeer primitieve brandweerspuit wordt uitgevonden: een met emmers gevuld groot vat van waaruit met handkracht water in een straalpijp wordt gepompt, die heel precies op de brandhaard gericht kan worden. Nadeel is wel dat de installatie behoorlijk dicht bij het vuur moet staan om effectief te zijn, wat niet praktisch en zeker niet zonder gevaar is. Een belangrijke vernieuwing in 1672 wordt daarom door de Amsterdamse gebroeders Jan en Nicolaas van der Heiden doorgevoerd: een extra leren slang tussen pomp en straalpijp, zodat men de brand van grotere afstand te lijf kan gaan. In 1866 tenslotte wordt de stoomspuit ontwikkeld, die wel een tien keer grotere capaciteit heeft, waardoor de bestrijding van branden voortaan zeer veel effectiever plaats kan vinden.

Tussen 1672 en 1866 probeert de Amsterdamse brandweer diverse nieuwe methoden uit om brand te kunnen bestrijden. Niet alleen met water kan vuur bestreden worden. Ook sommige andere vloeistoffen, gasachtigen en poeders kunnen hiervoor dienen, weet men sinds het eerste brandblusapparaat van Ambrose Godfrey uit 1721. In de loop van de achttiende eeuw experimenteert men met diverse samenstellingen van het brandblusmiddel.

Een daarvan is een proef met de zogenaamde Cole Antipirique (Cole Antiperitique). De Amsterdamsche Courant van 5 maart 1761 kondigt de proef aan, die bij Zeeburg plaats vindt en in eerste instantie moet worden uitgesteld:

De Proef van de Cole ANTIPIRIQUE, om alle zoorten van brand uit te blusschen, die gepasseerde Saturdag den 28 Febr. te Zeeburg zoude geschieden, en uitgestelt is geworden door het hoog water, zal zonder fout aanstaande Saturdag den 7 Maart op dezelve Plaats gemaakt werden, wat weer het zal zijn.

De proef met de cole antipirique gaat op zaterdag 7 maart 1761 wel door, maar is bepaald geen onverdeeld succes. Dat blijkt uit een brief die Amsterdams ooggetuige, de arts Jacob Ploos van Amstel aan zijn vriend uit Friesland, Julius Matthijs van Beyma schrijft.

Amsterdam 12 maart 1761

Wel Edele Heer en Vriend!

Mogelijk is bij UE. in Vriesland het gerucht overgewaaid van de nieuwe uitgevondene konst om brand te blusschen, welke hier sedert eenigen tijd zeer grooten opgang heeft gemaakt, ten minsten zal UE. wel in de couranten gelezen hebben van een proef met de Cole antipirique, die voorleden Zaturdag hier buiten de stad aan Ze-burg gedaan is; de zaak waardig oordeelende UE. door eenige letteren te communiceeren. zo neeme ik de vrijheid dezelve UE. dus te beschrijven.

Als eenen geruimen tijd heeft zich hier een Franschman opgehouden, die voorgaf een zeker vocht, bij hem Cole antipirique genaamd, uitgevonden te hebben, waarvan eenige droppels op de allerfelsten brand gestort zijnde, denzelven oogenblikkelijk uitdoofden. Hiervan deedt hij bijzondere persoonen de proef, welke eenige teertonnen lieten aansteeken, die men zegt, dat hij ter stond bluschte. Zo eene uitvinding kan UE. wel denken, maakte hier een groot gerucht, vooral daar men op het nut van het werk zag. Deze inventeur bij verscheidene groote luiden, doch meest van de Oranje partij, ingang krijgende smeedde een ontwerp van Compagnie-schap die bestaan zou uit duizend persoonen, welke ieder f 100 zouden fourneeren, voor welk geld hij zijn vocht zou maaken, hetwelk hij dan tegen 12 st. de boutelje aan de respective intekenaars zoude aanrekenen, welke, na alvorens privilegie en monopolie bij de Staaten van Holland verzogt te hebben, de fles van dit vocht voor f 1 weer zouden verkoopen, zo dat zij 8 st. wonnen, behalven de uitdeeling van de Compagnie, die evenals de Oost Indische, door Bewind-hebbers zou bestierd worden. Eer echter dit getal van duizend vol was, moest er in ‘t openbaar een proef van vertoond worden, en dit is eigentlijk op voorleden Zaturdag geschied.

Hij had daartoe laaten optrekken een vierkante hooge loots van hout, eens zoo groot, en groter dan zo een wildduiven-hok in Vriesland. Dezelve was van binnen als van buiten beteerd, zijnde op de helft in twee verdiepingen verdeeld, in welke beide lagen eenige tonnen met teere, therebinthen, smeer en stroo. Dien dag zeer mooi weer zijnde, liep de geheele stad daartoe, zo dat ik bekenne, nooit zoveel mensen bij elkander gezien te hebben. De weg was overdekt van Rijtuigen, daar de voornaamste lieden onzer stad inzaten: ‘s middags om 3 1/2 uur was er geen stalling voor paarden meer te krijgen, behalve dat de stalmeesters geene paarden noch wagens meerder te huur hadden. Drank hoegenaamd, was in de herbergen daar omstreeks gelegen niet te krijgen schoon ik nog met groote moeite een glaasje zuurachtig bier voorgezet kreeg. Men begroot het getal, dat er geweest is, wel op twintig duizend mensschen, doch dit is te veel. Zoo ik evenwel van ieder mensch, die er meer als tienduizend geweest zijn, een zestehalf had gekregen, ik verzekere mij, dat het meerder zou bedragen dan ik ooit met mijn praktijk gewonnen heb. Ik gisse dit aan de grootheid van ‘t terrein, die de menschen besloegen. In de boomen zaten meerder menschen dan er takken waren en tot boven op de daken der huizen zag men Dames met roode en witte satijnen pellieses met bond: kortom het was al wat men zien kon, en plaats onder dak was er voor geen geld te krijgen.

Eindelijk zou het spel aan den gang gaan, en ieder, ja ik zelfs, waren ten volle van den goeden uitslag verzekerd. Hij stak dan eerst als een badinagie of praeludium vooraf, een teerton, die een weinigje van het bovengenoemde huisje af was, in den brand: dezelve heftig brandende, nam hij een kamerbeuzem, stak dezelve in een tobbe, waarin zijn brand-blusschend vocht was. Met dezen beuzem sprengde hij dit vocht op de vlam; die eenige maalen herhaalende, ging waarlijk de vlam weg, doch een zeer sterke rook bleef er over, en toen zeide hij: zie nu heb ik het gebluscht. Doch het gemeene volk zich hiermede niet laatende vergenoegen, roerde die smeulende dampen om, waarop het starker dan te voren brandde. Hierover wierd hij boos, en zeide het huisje niet in den brand te willen steeken, ja, liep ook weg. Doch het gemeen zag gaauw kans om zulke branbaare stoffen in vlam te krijgen, en binnen korten tijd stondt het gantsche gebouw in ligterlaaiebrand, verzeld van zoo een rook, dat men bijna niets zien kon en bij alle gelukken was de wind over het IJ heen. Dit nu gesteld zijnde, en de blusscher niet voor den dag willende komen, dwong de schout van Diemen om de woede van ‘t graauw te bedaaren, den knegt van den Kunstenaar, er met zijn kunst naar toe te gaan, die dan ook geassisteert met Schout en Diener vrij wat ontsteld naar den brand ging, met eenige kamerbeuzems de planken bestreek, en met een spuit hetzelve vocht in den brand spoot, dich alles met een zelfde uitwerking, alsof hij er stil voor hadt blijven staan, jaa zelfs verwakkerde de vlam eerder dan te verminderen.

Het gemeen nu ter deeg ziende, dat zij misleid waren, begonnen met steenen en kluiten van den dijk naar onzen knaap te gooijen, die het haazenpad kiezende, ter naauwernood het ontkwam en tot zijn geluk; want men was zoo op hem en op zijn baas verbeeten, dat zij ze naar alle gedachten in de vlam zelf zouwen geworpen hebben, om het vuur uit te dooven, of ten minste waren zij zeer mishandeld. Alles to asch verteerd zijnde, ging ieder naar huis met de kous op het hoofd. […]

dw. Dienaar en Vriend. Jacob Ploos van Amstel

ANDERE ARTIKELEN:

2016 Oproep Steun voor elkaar
2016 Teruggaan of blijven?
2016 Sociale bijdrage supermarket het Lange Mes
2016 Viering 1-jarig bestaan buurthuis Archipel op het Makassarplein
2016 Interview met Mustapha Khaddari
2016 Interview met Jan Beerenhout
2016 Interview met Ahmed Marcouch
2016 Interview met Ahmed El Mesri
2016 Ontroerend afscheid van Rob van Veelen
2016 Het verloren gaan van idealen
2016 Welkom bij de offerfeest maaltijden
2016 Luier van der Laan pleegde zelfmoord door ophanging
2016 Boeken in de Javastraat
2016 Offerfeest voor vluchtelingen en armen
2016 Nu inschrijven taalcursussen Assadaaka!
2016 Bekende Indische Buurters
2016 Uit de geschiedenis van het Ambonplein
2016 Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Makassarplein
2011 Cameratoezicht
2009 Radicalisering
2004 Gevoelens van onveiligheid
2004 Belwinkels in de Javastraat
2001 in het ghetto ( ode aan de indische buurt)
2000 De wisselwoningen
1994 Reality-serie Bureau Balistraat
1997 Verslaafde schiet twee agenten neer
1996 Ulu Camii
1995 An Nasr Moskee
1993 De moord op Andre Hartman
1992 Nordholt doet grote hashvangst
1988 Medewerkers bezetten ontmoetingscentrum aan Javaplantsoen
1985 Buikschot
1982 Vijftien jaar cel voor B. uit de Bankastraat
1982 Horrorhuis aan de Kramatweg
1981 Anti-Fascisten tegen Amicales
1980 Enige kraakkranten
1979 Kraakgroep Indische Buurt
1979 De Buurtwinkel
1978 De pyromaan van de Soembawastraat
1978 Anarchistisch Nonnen Front
1977 Heroine
1977 Familiedrama leidt tot hamermoord
1976 Linkse actie
1975 Bordelen en sexadressen in de Indische Buurt
1974 Buikschot uit noodweer
1973 Experiment genezing
1973 Marokkaanse, Tunesische, Spaanse en Turkse buurtgenoten opgelet
1972 Het urinoir aan de Valentijnkade
1971 Leefbaarheidsproblemen van onze buurt
1970 BB - weg ermee!
1970 Auditie voor Hair in het Bavohuis
1969 Het grootste bejaardenhuis van Nederland
1967 Etage brandt uit in de Ternatestraat
1966 1966: 8 kleuterscholen, 19 lagere scholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs
1965 Outsiders in de Archipel
1964 Boer Koekoek in de Indische Buurt
1964 Doopsgezind Jeugdhonk in de Tweede Atjehstraat
1964 Moord in de Perlakstraat
1961 C.P.N. demonstreert tegen atoombewapening
1960 Ernstig tramongeval
1960 Ontploffing op het Ceramplein
1959 Met getrokken pistool op de Valentijnkade
1958 Boenen ter ere Gods
1958 EVC-man afgetuigd in telefooncel
1957 Een verhoord gebed in de Gorontalostraat
1955 Jaap Brandenburg spreekt in de Archipel
1954 Europese Defensie gemeenschap = fascisme
1952 Hand verloren aan de Riouwstraat
1951 Militaire oefeningen in de Indische Buurt
1950 Overtreding van het hamsterverbod
1950 Jopie en Louis Agterberg en Frantiszek Janiga
1949 Wielerronde Indische Buurt
1949 Dienstweigering aan de Gorontalostraat
1948 Koningin Juliana bezoekt de Indische Buurt
1948 Waarheidswinkel
1946 Herbegraving Jelle Posthuma
1945 Meester Padding
1945 Ontspanningsvereniging Flevo
1945 Schietpartij op de Dam
1945 Katja, beul van Vught
1944 Hongerwinter
1943 N.S.B.-ers
1943 Bommen op de Eltheto!
1942 Max Blokzijl spreekt
1942 Jeugdstorm marcheert!
1942 Zum Stehlen ausgeschickt
1941 Moord in de Javastraat
1941 Februaristaking in de Indische Buurt
1941 De Veemarkt veroverd op de Joden!
1941 W.A. actief in de Javastraat
1941 De vermoording van de Joodse Indische Buurt
1941 Ds. Tonnon
1941 De verwijdering van Joodse leerlingen van de Ambachtschool aan het Timorplein
1940 Bommen op de buurt
1940 Zwartepoorte kampioen...
1940 Inzameling voor gebombardeerd Rotterdam
1940 Oorlog in de Indische Buurt
1939 Shell Sportpark
1939 Pontificale hoogmis
1938 Het oude Zeeburg verdwijnt
1937 Jeugddag Indische Buurt
1937 Tuchteloze jeugd
1937 Razzia in de Padangstraat
1936 RK vroedvrouwen
1936 Revolutiebouw
1935 Fietsplaatjes
1935 Een tweede wijkpredikant voor de Elthetokerk
1935 De Rimboe wordt Huize Ambon
1935 Don Bosco-huis
1934 Het mastenbos aan de Insulindeweg
1934 Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing voor Onvolwaardigen
1934 Weigering Wilhelmus te zingen
1933 Het Thälmann-huis
1933 Pastoor van der Wiel
1933 Drie Duitsers
1933 Gered uit de greep van Hitler
1933 Clubgebouw Archipel
1933 Centraal Comité tegen de Radiowoeker versus Radiocentrale Broertjes
1932 Liefdesdrama in de Minahassastraat
1932 Liefdestwist?
1932 Werkloozen Strijd Comité Obistraat
1932 Agitprop vanuit de Minahassastraat
1932 Brief van een Roomsch kameraadje
1932 Samuel Verdoner, de laatste gazzen van de Indische Buurt
1931 Hersteld Luthers aan de Toministraat
1931 Rotte vis
1931 Iepen
1931 Eigenaar steenloods velt steenzetter met hamer
1931 Verkiezingsstrijd tussen C.H.U. en A.R.P.
1931 Brand in de Javastraat
1931 Optreden van Corry Vonk in het Bavohuis
1931 Het massaal spreekkoor
1930 De Nederlandse vlag misbruikt
1930 Het jonge Pieter Jellen-werk
1930 Pater Bijlhout gaat naar de Oost
1930 Joyriding
1930 Politietoezicht
1930 Gereformeerd
1930 De markt in de Javastraat
1930 Een bibliotheek voor de Indische Buurt
1930 Onhoudbare toestand bij tunnel Zeeburgerdijk
1929 Lourdes
1929 Vrijgekocht door missievriendjes
1929 Aanhouding diamantbewerker in Ombilinstraat
1929 Moord in de Gerardus Majella
1929 Venters zien geen uitweg
1929 Consultatiebureau aan de Baweanstraat
1928 Niasplein wordt Makassarplein
1928 Esperantovereniging Tagigas en l'Oriento
1928 Rechouwous-jeugd op stap
1928 Gebouw de Schakel
1928 Blind
1927 Buurtvereniging Ceram
1927 Verzuiling in het jeugdwerk
1927 Onmin in de Boetonstraat
1927 Bakkers
1927 De voorlopers van de A.H. Gerhardschool
1927 Rechercheur Kok: de eerste drugsdode in de Indische Buurt
1926 Afsluiting van de Diemerdijk
1926 Schutting
1926 Opening R.K. meisjesschool Ambonplein
1926 Het lokaal van het Leger des Heils
1926 Een wandeling door de nieuwe 'Archipelwijk'
1925 Het Zeeburgerdorp
1925 Demping van de Polderwetering
1925 Wijding
1925 Rechouwous, de Joodsche Vereeniging voor de Indische Buurt
1925 Geen man, geen cent voor het leger
1925 De rode vlag vanuit Niasstraat 61
1925 Groepsgebouw de Toorts
1925 Jan Ceton, onderwijzer aan de Bankastraat, communist
1924 Elthetokerk, bouw en opening
1924 Nieuwe straten
1924 De aanleg van de Riouwstraat
1924 Winkelweek Indische Buurt
1924 De oprichting van de Eerste Elthetoschool aan de Riouwstraat
1922 Premiewoningen voor arbeiders
1921 Een jongen, die een meisje bleek
1921 De storm
1921 Het Java-Kwartier
1921 Christelijke propaganda
1920 Een gouden swastika voor mevrouw Vrij
1920 Kinderspel in de jaren tien en twintig
1919 Moord in de Djambistraat
1918 Brand bij café Koopmans
1918 De aanleg van het Zuiderzeepark
1917 Broodoproer en revolutie
1917 Militairen maken de buurt onveilig
1917 Abortus aan de Zeeburgerdijk
1916 Zeeburgerkermis
1916 Onteigening bouwgronden
1915 Slaat den smeris dood
1914 Mene Tekel
1914 De Wild-West-Show van Texas-Tex
1914 Het noodziekenhuis aan de Zeeburgerdijk
1913 Nieuwe tramplannen
1913 Het Bavohuis
1912 Wijkgebouw Eltheto: de eerste jaren
1911 De Berlageblokken
1911 Eigen Haard bouwt Lombokstraat, Lampongstraat en Padangstraat
1911 Vereeniging voor onderwijs op Gereformeerde Grondslag
1911 Nieuw stratenplan
1911 De blindeninrichting aan de Celebesstraat
1909 De communistische Indische Buurt
1908 Jacob Pierik verdrinkt
1908 De bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen
1907 Smit springt uit het raam
1906 Stadstrand
1906 De Sabbathpaal op de Zeeburgerdijk
1905 Balistraat 48
1905 Fietsverbod
1905 Smokkelroute Zeeburgerdijk
1905 Uitslag eerste verkiezingen Indische Buurt
1905 Zweminrichting aan het Nieuwe Diep
1905 Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis"
1903 Nieuw Muiderpoortstation
1903 Kinderlokker
1903 Moord in de Celebesstraat
1903 Derde Ambachtschool aan het Timorplein
1903 Politie in de Indische Buurt
1903 Dagpauwoog
1902 Een tramritje
1902 Arabieren
1902 Doorgang Eerste van Swindenstraat-Javastraat
1902 Relletjes in de Javastraat
1902 Illegaal caféwezen
1901 Een wandeling met Jac. P. Thijsse
1901 De wielerbaan
1900 Bierdrinkende jeugd
1900 Een nieuwe school aan de Bankastraat
1899 Snorrende kogel
1897 Floretstoot door het hoofd
1897 Bouw van de Indische Buurt
1895 De lijnbaan
1894 Halte Zeeburgerdijk
1893 Vereeniging buiten de Muiderpoort
1891 Vingertop
1890 Civiele werken rond de Zeeburgerdijk
1889 De tramomnibus
1889 Zeearend aan de Zeeburgerdijk
1887 Hotel Zeeburg
1886 Het tweede abbatoir
1886 Ergerlijk dronkemanstoneel
1882 Een dierenvriend
1881 De eerste scholen aan de Zeeburgerdijk
1881 Onzedelijke taferelen
1881 Een drankzuchtig hoekje
1880 Ringslangen
1880 Onderweg Zeeburgerdijk bestraat
1877 Een wandeling
1877 Spoorwegongeluk aan de Zeeburgerdijk
1877 Verplaatsing van de Veemarkt
1876 Gemeente Nieuwer-Amstel, Gemeente Diemen, Gemeente Amsterdam
1862 De Zeeburgerdijk als vuilnisbelt
1854 Driedubbele moord aan de Ringdijk
1844 Revolutionair aan de Oetewaelerweg
1804 Harddraverij
1761 De proef van de cole ANTIPIRIQUE
1756 Runderpest in Zeeburg
1744 Buitenplaats te huur aan de Hogendyk
1739 Een vondeling aan de Hogedijk
1733 Paalworm
1733 Oude Geele Vliegende Haerige Windhond
1714 Opening Joodse begraafplaats
1681 Verslibbing
1663 Herberg Zeeburg
1651 De Zeeburgerdijk breekt door
1647 Herberg 't Vosje
1631 Watermolen en gemaal
1563 Mijlpaal
1328 Outersdorp
1307 Zeeburgerdijk was Sint Anthonisdijk

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s