De verwijdering van Joodse leerlingen van de ambachtschool aan het Timorplein

NIEUW! Lees ook de Geschiedenis van de Dapperbuurt!

Een zeer treurige episode uit de geschiedenis van de Indische Buurt is de ver­wijdering van 103 Joodse leerlingen van de ambachtsschool aan het Timorplein in 1941. Van deze 103 leerlingen werden er in ieder geval 84 door de Nationaal So­cialisten gedocumenteerd vermoord in vernietigingskampen. Ab Caransa schreef er een boek over, Van school verwijderd. Jood, dat hieronder kort wordt samen­gevat.

Caransa vertelt hoe zijn vader Joseph Caransa, als pupil van de “Vereeniging tot Bevordering van Ambachten onder de Israëlieten” op 24 februari 1913 voor de eerste maal de Derde Ambachtsschool aan het Timorplein betreedt. De vereni­ging, opgericht door een aantal verlichte Joodse regenten, neemt het schoolgeld van haar pupillen voor haar rekening en bemiddelt ook bij aanstaande werk­gevers. Het is voor de Joodse bevolking van Nederland niet vanzelfsprekend een ambacht uit te oefenen. Een groot aantal beroepen, waaronder de meeste am­bachten, was tot 1796 voor hen verboden en is daarmee buiten het traditionele gezichtsveld geraakt. De vereniging zet zich in om Joodse leerlingen met het ambacht vertrouwd te doen geraken en ze niet in de lijn van de traditie in de kleinhandel terecht te laten komen, waarin immers de toekomst niet ligt.

Niet alleen Caransa’s vader, maar ook Ab Caransa zelf bezoekt vanaf augustus 1940 de Derde Ambachtsschool aan het Timorplein, om opgeleid te worden tot machinebankwerker. De Duitse Nationaal Socialisten zijn dan Nederland al binnengevallen, maar zijn nog niet tot het deporteren van Joden overgegaan en zitten zelfs middenin een charmeoffensief, om de Nederlandse en Amsterdamse bevolking te doen geloven dat het allemaal reuze mee zal vallen. De Timorschool heeft relatief veel Joodse leerlingen, namelijk 103 (9% van de totale schoolpopu­latie). In de Tweede Ambachtschool aan de Westerstraat zijn dat er slechts 14, terwijl 4 Joodse leerlingen de Vierde Ambachtsschool aan de Baarsjesweg be­zoeken en maar 2 de Vijfde Ambachtsschool aan de Meeuwenlaan. De Eerste Am­bachtsschool is inmiddels al opgeheven. Uit de Indische Buurt zelf zijn trouwens maar twee Joodse leerlingen van de Timorpleinschool afkomstig. Het betreft David Koker uit een diamantbewerkersgezin uit Palembangstraat 39-II, die met broer en ouders vermoord zal worden, en Aron Noach uit Bankastraat 34, die de oorlog vermoedelijk heeft overleefd.

Vanaf eind augustus 1940 komt een verbod op het aannemen van Joden in over­heidsdienst tot stand en in oktober 1940 gaat de Nationaal Socialistische over­heid er toe over een inventaris op te maken van Joodse ambtenaren (18 oktober: Ariërverklaring), die al spoedig (maart 1941) worden ontslagen. Marcherende Nationaal Socialisten maken het leven in de Joodse buurten van de stad onveilig en in zomer 1941 begint de overheid de touwtjes nog verder aan te halen wat betreft de scheiding tussen Joodse en niet Joodse burgers. Op 16 augustus 1941 gaat een circulaire uit namens het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming. In deze circulaire, die aan inspecteurs, besturen en direc­ties van alle Nederlandse onderwijsinstellingen gericht wordt, staat te lezen dat op korte termijn schoolkinderen “die van Joodsche bloede zijn of als zoodanig worden beschouwd” van de gewone scholen verwijderd dienen te worden, en sa­mengebracht in eigen afzonderlijke scholen. Er wordt daarom gevraagd om lijs­ten met namen van Joodse leerlingen. Het bestuur van de Amsterdamse Am­bachtsscholen, de Maatschappij voor den Werkenden Stand, levert de gevraagde namen al binnen 5 dagen.

Maatregelen volgen elkaar nu snel op. Op 29 augustus 1941 wordt een wet uitge­vaardigd waarin Joodse leerlingen verboden wordt nog onderwijs te ontvangen aan openbare onderwijsinstellingen. De Joodse voorzitter van het schoolbestuur van de Derde Ambachtsschool aan het Timorplein, de heer M.B. Nijkerk, neemt zelf ontslag, tot spijt van de Maatschappij. Weliswaar stelt Nijkerk voor in de Timorpleinschool een aparte Joodse schoolruimte in te richten, maar het Maat­schappijbestuur aarzelt op haar vergadering van 3 september 1941 hier op in te gaan en wil wachten op een initiatief van de Joodsche Raad.

Op een vergadering twee weken later, op 17 september 1941, stelt Maatschappij­secretaris Jolles zijn functie ter beschikking, omdat hij niet mee wenst te wer­ken met het verwijderen van Joodse leerlingen. Het ontslag wordt echter niet geaccepteerd. Caransa citeert uit de notulen:

De vergadering is unaniem van mening dat het voornemen van de secretaris niet in het belang van de scholen (is) en ook (door) de joden zelf niet gewenscht wordt. Na enige aarzeling verklaart de secretaris in functie te zullen blijven. Voorzitter en secretaris zullen contact opnemen met den Joodschen Raad ten­einde te bespreken welke maatre­gelen genomen zouden kunnen worden voor het Nijverheidsonderwijs aan Joodsche leerlingen.

Tenslotte schrijft het bestuur van de Maatschappij op 30 september nog een brief met de volgende inhoud aan de Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding en Wetenschap in Den Haag:

Op onzen brief van 23 dezer, waarin wy de vraag stellen hoe wy ten aanzien van de Joodsche leerlingen op onze scholen verder moesten handelen, hebben wy tot onzen spyt nog geen antwoord mogen ontvangen. In aansluiting op het telefonisch onderhoud dat eerst-ondergeteekende hedenochtend met U mocht voeren, ver­oorloven wy ons dringend U te verzoeken ons verlof te verleenen de Joodsche leerlingen voorlopig op onze scholen te handhaven. Het betreft 122 leerlingen die, als wy hun morgen den toegang tot onze scholen moeten ontzeggen, niet in de gelegenheid zyn verder Nyver­heidsonderwys te ontvangen. De [Joodse] A.B. Davidschool kan hen niet opnemen en er zyn lokaliteiten noch personeel beschik­baar hun onderwys te geven, zoodat de jongen zonder meer de straat op zouden worden gestuurd. Dit kan niet Uwe bedoeling zyn, daar een regeling zou worden getroffen, opdat behoorlyk onderwys voor Joodsche kinderen zou worden ver­kregen. De regeling is te Amsterdam noch door het Ryk, noch door de Gemeente noch door den Joodschen Raad tot dusverre getroffen en kan ook niet op korten termyn getroffen worden daar de practische moeilykheden, gebrek aan lokalen, personeel en outillage, te groot zyn. Onder deez omstandigheden verzoeken wy met klem een uitzondering toe te staan. U zoudt ons met een spoedig antwoord verplichten.

Er komt inderdaad per omgaande een antwoord, maar niet een antwoord zoals de Maatschappij zich dat hoopt of wenst. Alle leerlingen van de Timorpleinschool moeten op woensdag 31 september 1941 langs de conciërge defileren, die alle leerlingen stuk voor stuk vraagt of ze Joods zijn. Als men deze vraag bevesti­gend beantwoordt, volgt de mededeling dat men de volgende dag niet meer hoeft terug te komen. De 103 Joodse kinderen die dit lot zo onverwacht treft, halen hun spulletjes op uit de diverse lokalen en komen niet meer terug.

Inmiddels heeft de Joodsche Raad het vakonderwijs voor Joodse scholieren opgepakt en wordt op woensdag 17 december 1941 de M.B. Nijkerkschool – Nijverheidsschool van de Joodsche Centrale voor Beroepsopleiding – geopend in het gebouw aan Rapenburgerstraat 128, daartoe afgestaan door de Nederlands Israelitiesche Hoofdsynagoge. Nijkerk zelf is inmiddels overleden; een zoon bedankt voor de eer zijn vader aangedaan. Het is niet bekend hoeveel van de van de Timorpleinschool verwijderde leerlingen hier onderdak hebben gevonden, maar in ieder geval zijn er diverse schoollokalen en worden er in de eerste helft van 1942 onder andere cursussen metaalbewerking, electrotechniek, timmeren, meubelmaken, huis- en decoratieschilderen, bouwkunde en werktuigbouwkunde gegeven.

Vanaf juli 1942 beginnen echter de eerste massale deportaties van Amsterdam­se Joden. Weliswaar gaan de lessen in de M.B. Nijkerkschool nog in ieder geval tot april 1943 door, maar dan zijn de meeste Joodse voormalige leerlingen van de Timorpleinschool al naar Midden Europa afgevoerd. Van de 103 Joodse leerlingen van de Timorpleinschool worden er voor zover bekend in ieder geval 84 door de Nationaal Socialisten vanaf de zomer van 1942 om het leven gebracht.

ANDERE ARTIKELEN:

2016 Oproep Steun voor elkaar
2016 Teruggaan of blijven?
2016 Sociale bijdrage supermarket het Lange Mes
2016 Viering 1-jarig bestaan buurthuis Archipel op het Makassarplein
2016 Interview met Mustapha Khaddari
2016 Interview met Jan Beerenhout
2016 Interview met Ahmed Marcouch
2016 Interview met Ahmed El Mesri
2016 Ontroerend afscheid van Rob van Veelen
2016 Het verloren gaan van idealen
2016 Welkom bij de offerfeest maaltijden
2016 Luier van der Laan pleegde zelfmoord door ophanging
2016 Boeken in de Javastraat
2016 Offerfeest voor vluchtelingen en armen
2016 Nu inschrijven taalcursussen Assadaaka!
2016 Bekende Indische Buurters
2016 Uit de geschiedenis van het Ambonplein
2016 Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Makassarplein
2011 Cameratoezicht
2009 Radicalisering
2004 Gevoelens van onveiligheid
2004 Belwinkels in de Javastraat
2001 in het ghetto ( ode aan de indische buurt)
2000 De wisselwoningen
1994 Reality-serie Bureau Balistraat
1997 Verslaafde schiet twee agenten neer
1996 Ulu Camii
1995 An Nasr Moskee
1993 De moord op Andre Hartman
1992 Nordholt doet grote hashvangst
1988 Medewerkers bezetten ontmoetingscentrum aan Javaplantsoen
1985 Buikschot
1982 Vijftien jaar cel voor B. uit de Bankastraat
1982 Horrorhuis aan de Kramatweg
1981 Anti-Fascisten tegen Amicales
1980 Enige kraakkranten
1979 Kraakgroep Indische Buurt
1979 De Buurtwinkel
1978 De pyromaan van de Soembawastraat
1978 Anarchistisch Nonnen Front
1977 Heroine
1977 Familiedrama leidt tot hamermoord
1976 Linkse actie
1975 Bordelen en sexadressen in de Indische Buurt
1974 Buikschot uit noodweer
1973 Experiment genezing
1973 Marokkaanse, Tunesische, Spaanse en Turkse buurtgenoten opgelet
1972 Het urinoir aan de Valentijnkade
1971 Leefbaarheidsproblemen van onze buurt
1970 BB - weg ermee!
1970 Auditie voor Hair in het Bavohuis
1969 Het grootste bejaardenhuis van Nederland
1967 Etage brandt uit in de Ternatestraat
1966 1966: 8 kleuterscholen, 19 lagere scholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs
1965 Outsiders in de Archipel
1964 Boer Koekoek in de Indische Buurt
1964 Doopsgezind Jeugdhonk in de Tweede Atjehstraat
1964 Moord in de Perlakstraat
1961 C.P.N. demonstreert tegen atoombewapening
1960 Ernstig tramongeval
1960 Ontploffing op het Ceramplein
1959 Met getrokken pistool op de Valentijnkade
1958 Boenen ter ere Gods
1958 EVC-man afgetuigd in telefooncel
1957 Een verhoord gebed in de Gorontalostraat
1955 Jaap Brandenburg spreekt in de Archipel
1954 Europese Defensie gemeenschap = fascisme
1952 Hand verloren aan de Riouwstraat
1951 Militaire oefeningen in de Indische Buurt
1950 Overtreding van het hamsterverbod
1950 Jopie en Louis Agterberg en Frantiszek Janiga
1949 Wielerronde Indische Buurt
1949 Dienstweigering aan de Gorontalostraat
1948 Koningin Juliana bezoekt de Indische Buurt
1948 Waarheidswinkel
1946 Herbegraving Jelle Posthuma
1945 Meester Padding
1945 Ontspanningsvereniging Flevo
1945 Schietpartij op de Dam
1945 Katja, beul van Vught
1944 Hongerwinter
1943 N.S.B.-ers
1943 Bommen op de Eltheto!
1942 Max Blokzijl spreekt
1942 Jeugdstorm marcheert!
1942 Zum Stehlen ausgeschickt
1941 Moord in de Javastraat
1941 Februaristaking in de Indische Buurt
1941 De Veemarkt veroverd op de Joden!
1941 W.A. actief in de Javastraat
1941 De vermoording van de Joodse Indische Buurt
1941 Ds. Tonnon
1941 De verwijdering van Joodse leerlingen van de Ambachtschool aan het Timorplein
1940 Bommen op de buurt
1940 Zwartepoorte kampioen...
1940 Inzameling voor gebombardeerd Rotterdam
1940 Oorlog in de Indische Buurt
1939 Shell Sportpark
1939 Pontificale hoogmis
1938 Het oude Zeeburg verdwijnt
1937 Jeugddag Indische Buurt
1937 Tuchteloze jeugd
1937 Razzia in de Padangstraat
1936 RK vroedvrouwen
1936 Revolutiebouw
1935 Fietsplaatjes
1935 Een tweede wijkpredikant voor de Elthetokerk
1935 De Rimboe wordt Huize Ambon
1935 Don Bosco-huis
1934 Het mastenbos aan de Insulindeweg
1934 Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing voor Onvolwaardigen
1934 Weigering Wilhelmus te zingen
1933 Het Thälmann-huis
1933 Pastoor van der Wiel
1933 Drie Duitsers
1933 Gered uit de greep van Hitler
1933 Clubgebouw Archipel
1933 Centraal Comité tegen de Radiowoeker versus Radiocentrale Broertjes
1932 Liefdesdrama in de Minahassastraat
1932 Liefdestwist?
1932 Werkloozen Strijd Comité Obistraat
1932 Agitprop vanuit de Minahassastraat
1932 Brief van een Roomsch kameraadje
1932 Samuel Verdoner, de laatste gazzen van de Indische Buurt
1931 Hersteld Luthers aan de Toministraat
1931 Rotte vis
1931 Iepen
1931 Eigenaar steenloods velt steenzetter met hamer
1931 Verkiezingsstrijd tussen C.H.U. en A.R.P.
1931 Brand in de Javastraat
1931 Optreden van Corry Vonk in het Bavohuis
1931 Het massaal spreekkoor
1930 De Nederlandse vlag misbruikt
1930 Het jonge Pieter Jellen-werk
1930 Pater Bijlhout gaat naar de Oost
1930 Joyriding
1930 Politietoezicht
1930 Gereformeerd
1930 De markt in de Javastraat
1930 Een bibliotheek voor de Indische Buurt
1930 Onhoudbare toestand bij tunnel Zeeburgerdijk
1929 Lourdes
1929 Vrijgekocht door missievriendjes
1929 Aanhouding diamantbewerker in Ombilinstraat
1929 Moord in de Gerardus Majella
1929 Venters zien geen uitweg
1929 Consultatiebureau aan de Baweanstraat
1928 Niasplein wordt Makassarplein
1928 Esperantovereniging Tagigas en l'Oriento
1928 Rechouwous-jeugd op stap
1928 Gebouw de Schakel
1928 Blind
1927 Buurtvereniging Ceram
1927 Verzuiling in het jeugdwerk
1927 Onmin in de Boetonstraat
1927 Bakkers
1927 De voorlopers van de A.H. Gerhardschool
1927 Rechercheur Kok: de eerste drugsdode in de Indische Buurt
1926 Afsluiting van de Diemerdijk
1926 Schutting
1926 Opening R.K. meisjesschool Ambonplein
1926 Het lokaal van het Leger des Heils
1926 Een wandeling door de nieuwe 'Archipelwijk'
1925 Het Zeeburgerdorp
1925 Demping van de Polderwetering
1925 Wijding
1925 Rechouwous, de Joodsche Vereeniging voor de Indische Buurt
1925 Geen man, geen cent voor het leger
1925 De rode vlag vanuit Niasstraat 61
1925 Groepsgebouw de Toorts
1925 Jan Ceton, onderwijzer aan de Bankastraat, communist
1924 Elthetokerk, bouw en opening
1924 Nieuwe straten
1924 De aanleg van de Riouwstraat
1924 Winkelweek Indische Buurt
1924 De oprichting van de Eerste Elthetoschool aan de Riouwstraat
1922 Premiewoningen voor arbeiders
1921 Een jongen, die een meisje bleek
1921 De storm
1921 Het Java-Kwartier
1921 Christelijke propaganda
1920 Een gouden swastika voor mevrouw Vrij
1920 Kinderspel in de jaren tien en twintig
1919 Moord in de Djambistraat
1918 Brand bij café Koopmans
1918 De aanleg van het Zuiderzeepark
1917 Broodoproer en revolutie
1917 Militairen maken de buurt onveilig
1917 Abortus aan de Zeeburgerdijk
1916 Zeeburgerkermis
1916 Onteigening bouwgronden
1915 Slaat den smeris dood
1914 Mene Tekel
1914 De Wild-West-Show van Texas-Tex
1914 Het noodziekenhuis aan de Zeeburgerdijk
1913 Nieuwe tramplannen
1913 Het Bavohuis
1912 Wijkgebouw Eltheto: de eerste jaren
1911 De Berlageblokken
1911 Eigen Haard bouwt Lombokstraat, Lampongstraat en Padangstraat
1911 Vereeniging voor onderwijs op Gereformeerde Grondslag
1911 Nieuw stratenplan
1911 De blindeninrichting aan de Celebesstraat
1909 De communistische Indische Buurt
1908 Jacob Pierik verdrinkt
1908 De bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen
1907 Smit springt uit het raam
1906 Stadstrand
1906 De Sabbathpaal op de Zeeburgerdijk
1905 Balistraat 48
1905 Fietsverbod
1905 Smokkelroute Zeeburgerdijk
1905 Uitslag eerste verkiezingen Indische Buurt
1905 Zweminrichting aan het Nieuwe Diep
1905 Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis"
1903 Nieuw Muiderpoortstation
1903 Kinderlokker
1903 Moord in de Celebesstraat
1903 Derde Ambachtschool aan het Timorplein
1903 Politie in de Indische Buurt
1903 Dagpauwoog
1902 Een tramritje
1902 Arabieren
1902 Doorgang Eerste van Swindenstraat-Javastraat
1902 Relletjes in de Javastraat
1902 Illegaal caféwezen
1901 Een wandeling met Jac. P. Thijsse
1901 De wielerbaan
1900 Bierdrinkende jeugd
1900 Een nieuwe school aan de Bankastraat
1899 Snorrende kogel
1897 Floretstoot door het hoofd
1897 Bouw van de Indische Buurt
1895 De lijnbaan
1894 Halte Zeeburgerdijk
1893 Vereeniging buiten de Muiderpoort
1891 Vingertop
1890 Civiele werken rond de Zeeburgerdijk
1889 De tramomnibus
1889 Zeearend aan de Zeeburgerdijk
1887 Hotel Zeeburg
1886 Het tweede abbatoir
1886 Ergerlijk dronkemanstoneel
1882 Een dierenvriend
1881 De eerste scholen aan de Zeeburgerdijk
1881 Onzedelijke taferelen
1881 Een drankzuchtig hoekje
1880 Ringslangen
1880 Onderweg Zeeburgerdijk bestraat
1877 Een wandeling
1877 Spoorwegongeluk aan de Zeeburgerdijk
1877 Verplaatsing van de Veemarkt
1876 Gemeente Nieuwer-Amstel, Gemeente Diemen, Gemeente Amsterdam
1862 De Zeeburgerdijk als vuilnisbelt
1854 Driedubbele moord aan de Ringdijk
1844 Revolutionair aan de Oetewaelerweg
1804 Harddraverij
1761 De proef van de cole ANTIPIRIQUE
1756 Runderpest in Zeeburg
1744 Buitenplaats te huur aan de Hogendyk
1739 Een vondeling aan de Hogedijk
1733 Paalworm
1733 Oude Geele Vliegende Haerige Windhond
1714 Opening Joodse begraafplaats
1681 Verslibbing
1663 Herberg Zeeburg
1651 De Zeeburgerdijk breekt door
1647 Herberg 't Vosje
1631 Watermolen en gemaal
1563 Mijlpaal
1328 Outersdorp
1307 Zeeburgerdijk was Sint Anthonisdijk

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s