Elthetokerk: bouw en opening

NIEUW! Lees ook de Geschiedenis van de Dapperbuurt!

Al vroeg in de jaren twintig begint predikant A.G.H. van Hoogenhuyze geld in te zamelen voor de bouw van een eigen kerk in de Indische Buurt. Op dat moment komt de Nederlands Hervormde Gemeente nog samen in het wijkgebouw aan de Javastraat. Eind 1924 is inmiddels fl. 11.400 opgehaald, wat zeer ruim onvoldoende is om ook maar aan de bouw van een echte kerk te gaan denken. Wel gaat inmiddels de uitwerking van de plannen van architect G. Kruijswyk verder. De kerk zal tot stand komen op hoek (zuidelijke) Insulindeweg en Kramatweg, tegenover het Javaplantsoen. De plannen worden begin 1926 door de Schoonheidscommissie goedgekeurd en de kerk kan dus – bij voldoende middelen! – gebouwd worden.

In mei 1926 is nog steeds maar fl. 30.000,- opgehaald. Van Hoogenhuyze schrijft nu – in navolging van een initiatief van ds. J.W.P. le Roy te Sloterdijk (Jeruzalemkerk) – een brochure met als thema: Een stad van 60.000 inwoners zonder kerk. Dit slaat dan – enigszins chargerend – op de Indische Buurt, alhoewel daar zowel een Rooms-Katholieke (Bavohuis) als Nederlands Hervormde noodkerk (Elthetogebouw aan de Javastraat) aanwezig zijn. In de brochure, die aan 10.000 Nederlands Hervormde adressen wordt verzonden – stelt Van Hoogenhuyze dat de Rooms Katholieken inmiddels al fl. 300.000,- hebben opgehaald voor hun geplande Gerardus Majellakerk aan het Ambonplein, en dat de Nederlands Hervormden dus sterk achterblijven. Om toch aan voldoende middelen te komen is er nu een initiatief genomen om rond de kerk op particulier initiatief een 19-tal huizen te laten bouwen, met in totaal 76 woningen. Uit de exploitatie van deze huizen, die verhuurd zullen worden aan belangstellende Nederlands Hervormde gezinnen, zal de bouw van de kerk bekostigd kunnen worden. Huurders krijgen bovendien bij een kleine verhoging van de huurprijs per gezin twee vaste zitplaatsen in de nieuw te bouwen kerk. Verder roept Van Hoogenhuyze de lezers op om ruimhartig te storten.

Dankzij de bekendheid die door de media aan de brochure wordt gegeven, begint de geldbron definitief stromen. Van Hoogehuyze haalt in de eerste weken ruim fl. 5.000 op. Dan verschijnt er een belangrijk bericht in de media, wat vermoedelijk ook andere gevers over de streep trekt. De 68-jarige Koningin-Moeder Emma stelt een belangrijke som gelds beschikbaar voor de bouw van de Elthetokerk. Begin juni 1926 is volgens berichten van Van Hoogenhuyze inmiddels fl. 40.000 opgehaald, enige weken later is dat een kleine fl. 50.000,-. Gestaag spaart men door. In november 1926 is fl. 60.000,- opgehaald. Een belangrijke gift van fl. 15.000 die maand maakt dat meer dan de helft van het benodigde bedrag voor de bouwgrond en bouwkosten (totaal fl. 125.000 – fl. 150.000) inmiddels bij elkaar is.

Niet iedereen is zo enthousiast over de kerkelijke ontwikkelingen in Amsterdam. Er worden weliswaar pogingen ondernomen nieuwe kerken te bouwen, maar anderzijds loopt de kerkgang in de binnenstad – bijvoorbeeld de Oude en de Zuiderkerk, en ook de Noorderkerk – sterk terug. Predikant W.A. Hoek, vaste scribent in het Algemeen Dagblad en van de Ethische richting (waar de Elthetokerk de Confessionele richting vertegenwoordigt), betwijfelt bovendien in een artikel in het Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur of de nieuw te bouwen Elthetokerk niet te sterk zal concurreren met de in 1892 voltooide Muiderkerk aan de Linnaeusstraat, die ook al niet al te intensief gebruikt wordt. Hij houdt zijn hart voor de gezamenlijke toekomst van beide kerken vast.

In januari 1927, als ruim fl. 80.000,- ingezameld is, doet ds. Van Hoogenhuyze nog eens een krachtige oproep in de landelijke media de resterende fl. 45.000,- bijeen te brengen. Inmiddels zijn voor het nieuwe kerkgebouw ook al geschenken ontvangen, zoals een kanselbijbel van de Bond van Gereformeerde Jongeren (een Nederlands Hervormde confessionele vereniging), een zilveren avondmaalstel door de meisjesvereniging Eltheto en de eerste paal van het gebouw door een handelaar in heipalen. Het gaat nu niet hard meer met het inzamelen. In september 1927 is fl. 90.000,- bij elkaar. Ds. van Hoogenhuyze organiseert daarom nu als nieuw inzamelingsinitiatief, samen met twee andere Amsterdamse Nederlands Hervormde aspirant-kerkbouwers (de eerder genoemde ds. J.W.P. le Roy van de te bouwen Jeruzalemkerk, en ds. M.J.A. de Vrijer van de te bouwen Willem de Zwijgerkerk), een zogenaamde drie-kerken-bazar. Deze vindt in het Paviljoen in het Vondelpark plaats en duurt drie dagen. Van Hoogenhuyze opent de bazar op 7 november 1927 met een ernstig waarschuwend word:

De godsdienstloosheid, de sectegeest, de invloed der Roomsche kerk, nemen hand over hand toe. Daartoe heeft ‘s Heeren kerk te doen wat zij kan in een van God vervreemde wereld voor de prediking van het Evangelie.

De 3-kerkenbazar levert maar liefst fl. 30.000,- (fl. 10,000 per kerk) op en de bouwcommissie besluit het er op te wagen. In december 1927 deelt ds. van Hoogenhuyze in het Kerkbeurtenblad mede dat kerkbouw van de Elthetokerk binnenkort zal worden aanbesteed. Te verwachten kosten zijn fl. 150.000,-; het ontbrekende bedrag zal door een hypothecaire lening worden aangevuld. Halverwege 1928 wordt de bouw van een centraal verwarmde kerk (850-900 zitplaatsen) met kosterswoning definitief gegund aan aannemer De Vries te Purmerend voor het niet tegenvallend bedrag van fl. 116.490. De kerk, waarvan de bouw in juli begint, moet volgens contract binnen een jaar worden gebouwd en op woensdag 1 mei 1929 ingewijd.

In juli beginnen de werkzaamheden en op 15 september 1928 wordt, na het zingen van het eerste vers van Psalm 103, in een muur van het nieuwe gebouw door ds. van Hoogenhuyze onder zeer veel belangstelling – waaronder gemeenteleden en tal van predikanten – een gedenksteen in de muur ingemetseld. Hierop is de tekst te lezen:

Door de offervaardigheid der gemeente in de jaren 1923-1928 is de Ned. Herv. Elthetokerk gebouwd kunnen worden, waarvan op 15 september 1928 deze gedenksteen is geplaatst door Ds. A.G.H. van Hoogenhuyze.

Inmiddels blijven de giften binnendruppelen – waaronder een gift van maar liefst honderd gouden tientjes door de al eerder genoemde Bond van Gereformeerde Jongeren, ter gelegenheid van haar eerste lustrum in oktober 1928.

De bouwer haalt de gestelde opleverdatum van 1 mei 1929 niet. Pas op 20 september 1929 wordt de kerk geopend, maar wel in tegenwoordigheid van niemand minder dan Koningin Wilhelmina en prinsgemaal Hendrik. Gemeenteleden uit de buurt – en ook de bezitters van vaste plaatsen – zijn hierbij overigens niet welkom. Alle 900 plaatsen zijn – wegens het koninklijk bezoek – voor gasten gereserveerd. Dit levert – niet onbegrijpelijk – ongenoegen op bij de gemeenteleden, wat onder andere tot ingezonden brieven in kranten leidt.

Op vrijdag 20 september is het dan zo ver. Het koninklijk paar wordt door voorzitter van de kerkeraad dr. W. van Limburgh en de voorzitter van de kerkelijke commissie A.J. Breda Kleinenberg ontvangen. Andere hoogwaardigheidsbekleders zijn o.a. de Commissaris van de Koningin van Noord-Holland en de Minister van Justitie. Van Hoogenhuyze houdt de openingsrede, waarin hij in het bijzonder aan de traditionele band van de Hervormde Gemeente en het Koningshuis refereert. Hierna wijdt hij het Godshuis in; aansluitend tekenen Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik een speciaal daartoe vormgegeven oorkonde. Tenslotte draagt Van Hoogenhuyze het gebouw over aan de kerkeraad via de overhandiging van een bos sleutels, liggend op een kussen en bijeengehouden door een oranje lint. Met het zingen van Psalm 72 vers 11 wordt de plechtige bijeenkomst beëindigd. De openingsplechtigheid wordt ook door de nationale radio uitgezonden.

In dit gebouw hoek op de hoek van de Insulindeweg en de Kramatstraat zal de Elthetogemeente meer dan 60 jaar bijeenkomen. Alhoewel begin jaren zeventig a gesproken wordt over sluiting van de Elthetokerk, weet de gemeente het nog lang vol te houden in haar oude gebouw. In 1992 wordt het gebouw uiteindelijk gesloopt en verhuist de gemeente naar het wijkgebouw aan de Javastraat. Dit gebouw is de afgelopen jaren inmiddels uitgebreid gerenoveerd en definitief omgebouwd tot een kerkgebouw.

ANDERE ARTIKELEN:

2016 Oproep Steun voor elkaar
2016 Teruggaan of blijven?
2016 Sociale bijdrage supermarket het Lange Mes
2016 Viering 1-jarig bestaan buurthuis Archipel op het Makassarplein
2016 Interview met Mustapha Khaddari
2016 Interview met Jan Beerenhout
2016 Interview met Ahmed Marcouch
2016 Interview met Ahmed El Mesri
2016 Ontroerend afscheid van Rob van Veelen
2016 Het verloren gaan van idealen
2016 Welkom bij de offerfeest maaltijden
2016 Luier van der Laan pleegde zelfmoord door ophanging
2016 Boeken in de Javastraat
2016 Offerfeest voor vluchtelingen en armen
2016 Nu inschrijven taalcursussen Assadaaka!
2016 Bekende Indische Buurters
2016 Uit de geschiedenis van het Ambonplein
2016 Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Makassarplein
2011 Cameratoezicht
2009 Radicalisering
2004 Gevoelens van onveiligheid
2004 Belwinkels in de Javastraat
2001 in het ghetto ( ode aan de indische buurt)
2000 De wisselwoningen
1994 Reality-serie Bureau Balistraat
1997 Verslaafde schiet twee agenten neer
1996 Ulu Camii
1995 An Nasr Moskee
1993 De moord op Andre Hartman
1992 Nordholt doet grote hashvangst
1988 Medewerkers bezetten ontmoetingscentrum aan Javaplantsoen
1985 Buikschot
1982 Vijftien jaar cel voor B. uit de Bankastraat
1982 Horrorhuis aan de Kramatweg
1981 Anti-Fascisten tegen Amicales
1980 Enige kraakkranten
1979 Kraakgroep Indische Buurt
1979 De Buurtwinkel
1978 De pyromaan van de Soembawastraat
1978 Anarchistisch Nonnen Front
1977 Heroine
1977 Familiedrama leidt tot hamermoord
1976 Linkse actie
1975 Bordelen en sexadressen in de Indische Buurt
1974 Buikschot uit noodweer
1973 Experiment genezing
1973 Marokkaanse, Tunesische, Spaanse en Turkse buurtgenoten opgelet
1972 Het urinoir aan de Valentijnkade
1971 Leefbaarheidsproblemen van onze buurt
1970 BB - weg ermee!
1970 Auditie voor Hair in het Bavohuis
1969 Het grootste bejaardenhuis van Nederland
1967 Etage brandt uit in de Ternatestraat
1966 1966: 8 kleuterscholen, 19 lagere scholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs
1965 Outsiders in de Archipel
1964 Boer Koekoek in de Indische Buurt
1964 Doopsgezind Jeugdhonk in de Tweede Atjehstraat
1964 Moord in de Perlakstraat
1961 C.P.N. demonstreert tegen atoombewapening
1960 Ernstig tramongeval
1960 Ontploffing op het Ceramplein
1959 Met getrokken pistool op de Valentijnkade
1958 Boenen ter ere Gods
1958 EVC-man afgetuigd in telefooncel
1957 Een verhoord gebed in de Gorontalostraat
1955 Jaap Brandenburg spreekt in de Archipel
1954 Europese Defensie gemeenschap = fascisme
1952 Hand verloren aan de Riouwstraat
1951 Militaire oefeningen in de Indische Buurt
1950 Overtreding van het hamsterverbod
1950 Jopie en Louis Agterberg en Frantiszek Janiga
1949 Wielerronde Indische Buurt
1949 Dienstweigering aan de Gorontalostraat
1948 Koningin Juliana bezoekt de Indische Buurt
1948 Waarheidswinkel
1946 Herbegraving Jelle Posthuma
1945 Meester Padding
1945 Ontspanningsvereniging Flevo
1945 Schietpartij op de Dam
1945 Katja, beul van Vught
1944 Hongerwinter
1943 N.S.B.-ers
1943 Bommen op de Eltheto!
1942 Max Blokzijl spreekt
1942 Jeugdstorm marcheert!
1942 Zum Stehlen ausgeschickt
1941 Moord in de Javastraat
1941 Februaristaking in de Indische Buurt
1941 De Veemarkt veroverd op de Joden!
1941 W.A. actief in de Javastraat
1941 De vermoording van de Joodse Indische Buurt
1941 Ds. Tonnon
1941 De verwijdering van Joodse leerlingen van de Ambachtschool aan het Timorplein
1940 Bommen op de buurt
1940 Zwartepoorte kampioen...
1940 Inzameling voor gebombardeerd Rotterdam
1940 Oorlog in de Indische Buurt
1939 Shell Sportpark
1939 Pontificale hoogmis
1938 Het oude Zeeburg verdwijnt
1937 Jeugddag Indische Buurt
1937 Tuchteloze jeugd
1937 Razzia in de Padangstraat
1936 RK vroedvrouwen
1936 Revolutiebouw
1935 Fietsplaatjes
1935 Een tweede wijkpredikant voor de Elthetokerk
1935 De Rimboe wordt Huize Ambon
1935 Don Bosco-huis
1934 Het mastenbos aan de Insulindeweg
1934 Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing voor Onvolwaardigen
1934 Weigering Wilhelmus te zingen
1933 Het Thälmann-huis
1933 Pastoor van der Wiel
1933 Drie Duitsers
1933 Gered uit de greep van Hitler
1933 Clubgebouw Archipel
1933 Centraal Comité tegen de Radiowoeker versus Radiocentrale Broertjes
1932 Liefdesdrama in de Minahassastraat
1932 Liefdestwist?
1932 Werkloozen Strijd Comité Obistraat
1932 Agitprop vanuit de Minahassastraat
1932 Brief van een Roomsch kameraadje
1932 Samuel Verdoner, de laatste gazzen van de Indische Buurt
1931 Hersteld Luthers aan de Toministraat
1931 Rotte vis
1931 Iepen
1931 Eigenaar steenloods velt steenzetter met hamer
1931 Verkiezingsstrijd tussen C.H.U. en A.R.P.
1931 Brand in de Javastraat
1931 Optreden van Corry Vonk in het Bavohuis
1931 Het massaal spreekkoor
1930 De Nederlandse vlag misbruikt
1930 Het jonge Pieter Jellen-werk
1930 Pater Bijlhout gaat naar de Oost
1930 Joyriding
1930 Politietoezicht
1930 Gereformeerd
1930 De markt in de Javastraat
1930 Een bibliotheek voor de Indische Buurt
1930 Onhoudbare toestand bij tunnel Zeeburgerdijk
1929 Lourdes
1929 Vrijgekocht door missievriendjes
1929 Aanhouding diamantbewerker in Ombilinstraat
1929 Moord in de Gerardus Majella
1929 Venters zien geen uitweg
1929 Consultatiebureau aan de Baweanstraat
1928 Niasplein wordt Makassarplein
1928 Esperantovereniging Tagigas en l'Oriento
1928 Rechouwous-jeugd op stap
1928 Gebouw de Schakel
1928 Blind
1927 Buurtvereniging Ceram
1927 Verzuiling in het jeugdwerk
1927 Onmin in de Boetonstraat
1927 Bakkers
1927 De voorlopers van de A.H. Gerhardschool
1927 Rechercheur Kok: de eerste drugsdode in de Indische Buurt
1926 Afsluiting van de Diemerdijk
1926 Schutting
1926 Opening R.K. meisjesschool Ambonplein
1926 Het lokaal van het Leger des Heils
1926 Een wandeling door de nieuwe 'Archipelwijk'
1925 Het Zeeburgerdorp
1925 Demping van de Polderwetering
1925 Wijding
1925 Rechouwous, de Joodsche Vereeniging voor de Indische Buurt
1925 Geen man, geen cent voor het leger
1925 De rode vlag vanuit Niasstraat 61
1925 Groepsgebouw de Toorts
1925 Jan Ceton, onderwijzer aan de Bankastraat, communist
1924 Elthetokerk, bouw en opening
1924 Nieuwe straten
1924 De aanleg van de Riouwstraat
1924 Winkelweek Indische Buurt
1924 De oprichting van de Eerste Elthetoschool aan de Riouwstraat
1922 Premiewoningen voor arbeiders
1921 Een jongen, die een meisje bleek
1921 De storm
1921 Het Java-Kwartier
1921 Christelijke propaganda
1920 Een gouden swastika voor mevrouw Vrij
1920 Kinderspel in de jaren tien en twintig
1919 Moord in de Djambistraat
1918 Brand bij café Koopmans
1918 De aanleg van het Zuiderzeepark
1917 Broodoproer en revolutie
1917 Militairen maken de buurt onveilig
1917 Abortus aan de Zeeburgerdijk
1916 Zeeburgerkermis
1916 Onteigening bouwgronden
1915 Slaat den smeris dood
1914 Mene Tekel
1914 De Wild-West-Show van Texas-Tex
1914 Het noodziekenhuis aan de Zeeburgerdijk
1913 Nieuwe tramplannen
1913 Het Bavohuis
1912 Wijkgebouw Eltheto: de eerste jaren
1911 De Berlageblokken
1911 Eigen Haard bouwt Lombokstraat, Lampongstraat en Padangstraat
1911 Vereeniging voor onderwijs op Gereformeerde Grondslag
1911 Nieuw stratenplan
1911 De blindeninrichting aan de Celebesstraat
1909 De communistische Indische Buurt
1908 Jacob Pierik verdrinkt
1908 De bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen
1907 Smit springt uit het raam
1906 Stadstrand
1906 De Sabbathpaal op de Zeeburgerdijk
1905 Balistraat 48
1905 Fietsverbod
1905 Smokkelroute Zeeburgerdijk
1905 Uitslag eerste verkiezingen Indische Buurt
1905 Zweminrichting aan het Nieuwe Diep
1905 Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis"
1903 Nieuw Muiderpoortstation
1903 Kinderlokker
1903 Moord in de Celebesstraat
1903 Derde Ambachtschool aan het Timorplein
1903 Politie in de Indische Buurt
1903 Dagpauwoog
1902 Een tramritje
1902 Arabieren
1902 Doorgang Eerste van Swindenstraat-Javastraat
1902 Relletjes in de Javastraat
1902 Illegaal caféwezen
1901 Een wandeling met Jac. P. Thijsse
1901 De wielerbaan
1900 Bierdrinkende jeugd
1900 Een nieuwe school aan de Bankastraat
1899 Snorrende kogel
1897 Floretstoot door het hoofd
1897 Bouw van de Indische Buurt
1895 De lijnbaan
1894 Halte Zeeburgerdijk
1893 Vereeniging buiten de Muiderpoort
1891 Vingertop
1890 Civiele werken rond de Zeeburgerdijk
1889 De tramomnibus
1889 Zeearend aan de Zeeburgerdijk
1887 Hotel Zeeburg
1886 Het tweede abbatoir
1886 Ergerlijk dronkemanstoneel
1882 Een dierenvriend
1881 De eerste scholen aan de Zeeburgerdijk
1881 Onzedelijke taferelen
1881 Een drankzuchtig hoekje
1880 Ringslangen
1880 Onderweg Zeeburgerdijk bestraat
1877 Een wandeling
1877 Spoorwegongeluk aan de Zeeburgerdijk
1877 Verplaatsing van de Veemarkt
1876 Gemeente Nieuwer-Amstel, Gemeente Diemen, Gemeente Amsterdam
1862 De Zeeburgerdijk als vuilnisbelt
1854 Driedubbele moord aan de Ringdijk
1844 Revolutionair aan de Oetewaelerweg
1804 Harddraverij
1761 De proef van de cole ANTIPIRIQUE
1756 Runderpest in Zeeburg
1744 Buitenplaats te huur aan de Hogendyk
1739 Een vondeling aan de Hogedijk
1733 Paalworm
1733 Oude Geele Vliegende Haerige Windhond
1714 Opening Joodse begraafplaats
1681 Verslibbing
1663 Herberg Zeeburg
1651 De Zeeburgerdijk breekt door
1647 Herberg 't Vosje
1631 Watermolen en gemaal
1563 Mijlpaal
1328 Outersdorp
1307 Zeeburgerdijk was Sint Anthonisdijk

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s