Het Bavohuis

NIEUW! Lees ook de Geschiedenis van de Dapperbuurt!

Wanneer de ouders van schrijver Bertus Aafjes begin 20e eeuw in de Indische Buurt komen wonen, is er nog geen katholieke kerk in de buurt, zo schrijft Aafjes in zijn boek In de Nederlanden zingt de tijd.

Zij gingen daarom ter kerke in de Sint Bonifatius, die in de Oosterparkbuurt lag, niet ver van het Oosterpark. Na de mis van tien uur maakten zij een wandeling, mijn vader was een groot wandelaar en de wandeling omvatte een niet gering gedeelte van de binnenstad. Zij liepen door de Utrechtsestraat naar het Rembrandtsplein en keerden door de Doelenstraat en de Plantage langs Artis huiswaarts. Om een uur bereikten zij ons huis weer, het was dan etenstijd.

Na enige jaren ontstaan plannen om tot kerkbouw in de Indische Buurt over te gaan. Bouwpastoor wordt pastoor Hogeman. De in 1871 geboren Gerardus Hogeman wordt in 1896 tot priester gewijd. In 1912 is Hogeman kapelaan van de Annaparochie op de Eilanden, wanneer hij opdracht krijgt als bouwpastoor tot bouw van een nieuwe kerk in de Indische Buurt. Hiertoe wordt in mei 1913 door de Gemeente grond in erfpacht gegeven aan de hoek Borneostraat/Sumatrastraat. Het kerkgebouw gaat de naam dragen van de beschermheilige van de nieuwe parochie, de achttiende-eeuwse Italiaanse wonderdoener Gerardus Majella. Omdat de in 1893 door paus Leo XIII zalig- en in 1904 door paus heilig verklaarde Gerardus Majella (1726-1755) een grote schare volgelingen onder de armen had, lijkt deze een ideale beschermheilige voor de nieuwe buurt, in de opvattingen van Hogeman. Op 25 maart 1914 wordt de kerk officieel geopend. Aafjes:

De kerk stond vol gipsen heiligenbeelden langs de houten pilaren, daaronder zaten wij, catechisanten van het mannelijk geslacht op de houten kerkbanken en de ergste kwajongensstreek die ik mij herinner is het feit dat ik onder de godsdienstles in een plotselinge opwelling mijn pet feilloos op het hoofd van de heilige Josef wierp, waar hij onbewegeglijk bleef liggen tot onbedaarlijke vreugde van alle aanwezigen behalve van de blotevoeten pater. Hij liet mij dan ook voor straf tweehonderd keer uitschrijven waarvoor we hier op aarde waren.

Pastoor Gerardus Hogeman zal tot 1933 de Gerardus Majellaparochie zal blijven dienen, waarna hij zal worden opgevolgd door Pastoor van der Wiel. Eerste nieuwe kapelaan van de parochie is Jac. Duyves (tot 1934). Aafjes:

Ik biechtte in de befaamde donkere biechtstoel […] Maar de pastoor greep naar zijn kruinschering en begon toen onbedaarlijk te lachen. Ik kreeg als penitentie één onze-vader en één weesgegroet hetgeen ik ervoer als een geweldige miskenning van de door mij bedreven zonden. Het is overigens de enige keer dat ik de parochiepastoor heb horen lachen, hij had een volstrekt gebrek aan humor en een pukkel naast zijn neus en hij geleek sprekend op Pius XI, hetgeen ik later constateerde toen deze Paus op de sedia door de Sint Pieter gedragen werd: een ogenblik droomde ik werkelijk dat het onze parochiepastoor was met witte toga en pukkel en wit pauskapje. Hij was toen reeds zeer lang op emeritaat en leefde waarschijnlijk niet meer: de Zeer Eerwaarde Heer Pastoor Hogemans.

In de eerste jaren kent de Gerardus Majellaparochie de oprichting van allerlei verenigingen: de H. Familie, de Sint Jozesgezellen, de Mariacongregatie. In de Borneostraat wordt een jongenpatronaat ingericht; ook is er een meisjespatronaat. Verder is er een katholieke bibliotheek, de RK Voetbalvereniging India en een Armbestuur. In 1920 zijn er ongeveer 3.700 katholieken aangesloten bij de Gerardus Majellaparochie; in 1925 zijn dat er, vanwege de uitbreiding van de Indische Buurt, inmiddels 9.300. De parochie bloeit, zoals ook blijkt uit een kort verslag in De Tijd in 1922 van een missiefeest voor kinderen.

Onder groote belangstelling is Woensdag een Missiefeest gevierd in de kerk van den H. Gerardus (Indische Buurt). Des morgens gezongen H. Mis met toespraak tot de kinderen, opdracht aan het Goddelijk Kind en geconstumeerde processie door de kerk, saamgesteld uit ontelbare bruidjes, die een schat van bloemen torsten, patertjes, zustertjes, slaafjes, enz. Missieliederen werden gezongen. Vele schoone vaantjes en spreuken werden mee rondgedragen, tegelijk ook een fraai Jezus-kindje op draagbaar. Men kon het groot en klein aanzien, dat het een indrukwekkende plechtigheid was, die aan het Missiewerk ten goede zal komen en tevens een stuk Roomsche opvoeding is. Liefdadige Missievrienden zorgden voor een ruime tractatie der kleintjes. Verschillende lieve groepjes werden gekiekt.

In 1925 begint de bouw van de grote nieuwe Gerardus Majellakerk aan het Ambonplein, die in december 1926 wordt ingezegend. Het oude kerkgebouw aan de Sumatrastraat krijgt nu de naam Sint Bavohuis. Het Bavohuis dient het katholieke verenigingsleven (RK Toneelverenigingen, Bond van RK Verzekeringspersoneel, RK Dekanale Bridgebond, Bond van RK Transportarbeiders, Rederijkerskamer De Pius), maar ook wordt de zaal wel verhuurd voor activiteiten van derden, zoals de Amsterdamsche Atletiek Bond, de gymnastiekvereniging Zeeburg, Speeltuinvereniging Muiderpoort en Omgeving, Speeltuinvereniging Insulinde, Mondaccordeonvereniging Utile Dulci, Billiardclub de Twaalf, Geheelonthouderstooneelvereniging Excelsior, Mandolineclub Ardito, de Joodse toneelvereniging van Sch-Anski en de damvereniging Gezellen Tien.

Daarnaast worden er typisch propagandistische activiteiten georganiseerd. Vanuit het Sint Bavohuis vergadert de RK Kiesvereniging, de RK Volksbond (met als spreker Anton van Duinkerken), zet de RK Drankweer zich in voor ‘het reddingswerk van RK drankzuchtigen’ (door o.a. bedevaarttochten naar het putje van Heiloo); ook is het Bavohuis uitvalsbasis voor de Algemene RK Propagandaclub afdeling Gerardus Majella.

In de loop van de jaren dertig krijgt het Bavohuis steeds meer het karakter van een algemeen clubhuis. Wel vinden er nog typisch eigen activiteiten plaats (waaronder recepties bij aanstelling nieuwe priesters), maar het algemene en niet-specifiek RK verenigingsleven krijgt in de programmering langzamerhand de overhand. Zo is er in 1937 zelfs een optreden in het Bavohuis van het socialistische (V.A.R.A.) radio-dansorkest de Ramblers. De socialistische activiteiten in het Bavohuis zijn overigens een doorn in het oog van de N.S.B., die hier driftig over rapporteert. Met name het feit dat een katholiek die zich voor de N.S.B. inzet, door de RK Kerk niet tot de communie wordt toegelaten, terwijl de goddeloze communisten blijkbaar in het Bavohuis vrij spel hebben, steekt de nationaal-socialisten.

In de Tweede Wereldoorlog blijven de activiteiten beperkt hun voortgang vinden in het Bavohuis. Uiteraard zijn ‘communistische’ bijeenkomsten niet langer mogelijk. Nu zijn het juist de nationaal-socialisten die het gebouwtje huren. Zo wordt op donderdag 20 maart 1941 een gezellige Kameraadschapsavond georganiseerd. Deze staat in het kader van de Winterhulp, een nationaal-socialistische vereniging voor maatschappelijke hulpverlening, in Amsterdam Oost onder leiding van districtshoofd Ernst Zilver. Op de avond treden diverse sprekers op en ook het Winterhulp-symphonie-orkest.

Na de bevrijding vinden juist in het Bavohuis vele bevrijdingsbijeenkomsten plaats. Er is een sfeer van algemene verzoening, ook in de Indische Buurt. Zuilen lijken weg te vallen en er ontstaan op grote schaal nieuwe verenigingen, met name op de jeugd gericht. Dit leidt in 1951 tot het Amsterdamse Gemeenschap Wijkcentrum Indische Buurt, gevestigd in gebouw Archipel aan Minahassastraat 1. Veel verenigingsactiviteiten verplaatsen zich nu naar het nieuwe wijkcentrum. Het Bavohuis blijft daarbij ook gebruikt worden en organiseert steeds uiteenlopender activiteiten, zoals bijvoorbeeld een tentoonstelling van de Nederlandse Konijnenfokkers Bond en alle mogelijke recepties en vieringen.

Het aantal katholieken in de buurt begint vanaf begin jaren zestig steeds sneller af te nemen. Dit leidt ertoe dat uiteindelijk in 1968 het Bavohuis door de Gerardus Majellaparochie wordt afgestoten. Het is daarna nog tot in ieder geval halverwege de jaren negentig in gebruik voor uiteenlopende verenigingsactiviteiten.

Tegenwoordig is in het gebouw weer een kerk gevestigd, de wereldwijde UKGR Evangelisch Centrum (Universele Kerk). Het UKGR, dat in de jaren zeventig in Brazilië werd opgericht, is onderdeel van de pinksterbeweging.

ANDERE ARTIKELEN:

2016 Oproep Steun voor elkaar
2016 Teruggaan of blijven?
2016 Sociale bijdrage supermarket het Lange Mes
2016 Viering 1-jarig bestaan buurthuis Archipel op het Makassarplein
2016 Interview met Mustapha Khaddari
2016 Interview met Jan Beerenhout
2016 Interview met Ahmed Marcouch
2016 Interview met Ahmed El Mesri
2016 Ontroerend afscheid van Rob van Veelen
2016 Het verloren gaan van idealen
2016 Welkom bij de offerfeest maaltijden
2016 Luier van der Laan pleegde zelfmoord door ophanging
2016 Boeken in de Javastraat
2016 Offerfeest voor vluchtelingen en armen
2016 Nu inschrijven taalcursussen Assadaaka!
2016 Bekende Indische Buurters
2016 Uit de geschiedenis van het Ambonplein
2016 Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Makassarplein
2011 Cameratoezicht
2009 Radicalisering
2004 Gevoelens van onveiligheid
2004 Belwinkels in de Javastraat
2001 in het ghetto ( ode aan de indische buurt)
2000 De wisselwoningen
1994 Reality-serie Bureau Balistraat
1997 Verslaafde schiet twee agenten neer
1996 Ulu Camii
1995 An Nasr Moskee
1993 De moord op Andre Hartman
1992 Nordholt doet grote hashvangst
1988 Medewerkers bezetten ontmoetingscentrum aan Javaplantsoen
1985 Buikschot
1982 Vijftien jaar cel voor B. uit de Bankastraat
1982 Horrorhuis aan de Kramatweg
1981 Anti-Fascisten tegen Amicales
1980 Enige kraakkranten
1979 Kraakgroep Indische Buurt
1979 De Buurtwinkel
1978 De pyromaan van de Soembawastraat
1978 Anarchistisch Nonnen Front
1977 Heroine
1977 Familiedrama leidt tot hamermoord
1976 Linkse actie
1975 Bordelen en sexadressen in de Indische Buurt
1974 Buikschot uit noodweer
1973 Experiment genezing
1973 Marokkaanse, Tunesische, Spaanse en Turkse buurtgenoten opgelet
1972 Het urinoir aan de Valentijnkade
1971 Leefbaarheidsproblemen van onze buurt
1970 BB - weg ermee!
1970 Auditie voor Hair in het Bavohuis
1969 Het grootste bejaardenhuis van Nederland
1967 Etage brandt uit in de Ternatestraat
1966 1966: 8 kleuterscholen, 19 lagere scholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs
1965 Outsiders in de Archipel
1964 Boer Koekoek in de Indische Buurt
1964 Doopsgezind Jeugdhonk in de Tweede Atjehstraat
1964 Moord in de Perlakstraat
1961 C.P.N. demonstreert tegen atoombewapening
1960 Ernstig tramongeval
1960 Ontploffing op het Ceramplein
1959 Met getrokken pistool op de Valentijnkade
1958 Boenen ter ere Gods
1958 EVC-man afgetuigd in telefooncel
1957 Een verhoord gebed in de Gorontalostraat
1955 Jaap Brandenburg spreekt in de Archipel
1954 Europese Defensie gemeenschap = fascisme
1952 Hand verloren aan de Riouwstraat
1951 Militaire oefeningen in de Indische Buurt
1950 Overtreding van het hamsterverbod
1950 Jopie en Louis Agterberg en Frantiszek Janiga
1949 Wielerronde Indische Buurt
1949 Dienstweigering aan de Gorontalostraat
1948 Koningin Juliana bezoekt de Indische Buurt
1948 Waarheidswinkel
1946 Herbegraving Jelle Posthuma
1945 Meester Padding
1945 Ontspanningsvereniging Flevo
1945 Schietpartij op de Dam
1945 Katja, beul van Vught
1944 Hongerwinter
1943 N.S.B.-ers
1943 Bommen op de Eltheto!
1942 Max Blokzijl spreekt
1942 Jeugdstorm marcheert!
1942 Zum Stehlen ausgeschickt
1941 Moord in de Javastraat
1941 Februaristaking in de Indische Buurt
1941 De Veemarkt veroverd op de Joden!
1941 W.A. actief in de Javastraat
1941 De vermoording van de Joodse Indische Buurt
1941 Ds. Tonnon
1941 De verwijdering van Joodse leerlingen van de Ambachtschool aan het Timorplein
1940 Bommen op de buurt
1940 Zwartepoorte kampioen...
1940 Inzameling voor gebombardeerd Rotterdam
1940 Oorlog in de Indische Buurt
1939 Shell Sportpark
1939 Pontificale hoogmis
1938 Het oude Zeeburg verdwijnt
1937 Jeugddag Indische Buurt
1937 Tuchteloze jeugd
1937 Razzia in de Padangstraat
1936 RK vroedvrouwen
1936 Revolutiebouw
1935 Fietsplaatjes
1935 Een tweede wijkpredikant voor de Elthetokerk
1935 De Rimboe wordt Huize Ambon
1935 Don Bosco-huis
1934 Het mastenbos aan de Insulindeweg
1934 Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing voor Onvolwaardigen
1934 Weigering Wilhelmus te zingen
1933 Het Thälmann-huis
1933 Pastoor van der Wiel
1933 Drie Duitsers
1933 Gered uit de greep van Hitler
1933 Clubgebouw Archipel
1933 Centraal Comité tegen de Radiowoeker versus Radiocentrale Broertjes
1932 Liefdesdrama in de Minahassastraat
1932 Liefdestwist?
1932 Werkloozen Strijd Comité Obistraat
1932 Agitprop vanuit de Minahassastraat
1932 Brief van een Roomsch kameraadje
1932 Samuel Verdoner, de laatste gazzen van de Indische Buurt
1931 Hersteld Luthers aan de Toministraat
1931 Rotte vis
1931 Iepen
1931 Eigenaar steenloods velt steenzetter met hamer
1931 Verkiezingsstrijd tussen C.H.U. en A.R.P.
1931 Brand in de Javastraat
1931 Optreden van Corry Vonk in het Bavohuis
1931 Het massaal spreekkoor
1930 De Nederlandse vlag misbruikt
1930 Het jonge Pieter Jellen-werk
1930 Pater Bijlhout gaat naar de Oost
1930 Joyriding
1930 Politietoezicht
1930 Gereformeerd
1930 De markt in de Javastraat
1930 Een bibliotheek voor de Indische Buurt
1930 Onhoudbare toestand bij tunnel Zeeburgerdijk
1929 Lourdes
1929 Vrijgekocht door missievriendjes
1929 Aanhouding diamantbewerker in Ombilinstraat
1929 Moord in de Gerardus Majella
1929 Venters zien geen uitweg
1929 Consultatiebureau aan de Baweanstraat
1928 Niasplein wordt Makassarplein
1928 Esperantovereniging Tagigas en l'Oriento
1928 Rechouwous-jeugd op stap
1928 Gebouw de Schakel
1928 Blind
1927 Buurtvereniging Ceram
1927 Verzuiling in het jeugdwerk
1927 Onmin in de Boetonstraat
1927 Bakkers
1927 De voorlopers van de A.H. Gerhardschool
1927 Rechercheur Kok: de eerste drugsdode in de Indische Buurt
1926 Afsluiting van de Diemerdijk
1926 Schutting
1926 Opening R.K. meisjesschool Ambonplein
1926 Het lokaal van het Leger des Heils
1926 Een wandeling door de nieuwe 'Archipelwijk'
1925 Het Zeeburgerdorp
1925 Demping van de Polderwetering
1925 Wijding
1925 Rechouwous, de Joodsche Vereeniging voor de Indische Buurt
1925 Geen man, geen cent voor het leger
1925 De rode vlag vanuit Niasstraat 61
1925 Groepsgebouw de Toorts
1925 Jan Ceton, onderwijzer aan de Bankastraat, communist
1924 Elthetokerk, bouw en opening
1924 Nieuwe straten
1924 De aanleg van de Riouwstraat
1924 Winkelweek Indische Buurt
1924 De oprichting van de Eerste Elthetoschool aan de Riouwstraat
1922 Premiewoningen voor arbeiders
1921 Een jongen, die een meisje bleek
1921 De storm
1921 Het Java-Kwartier
1921 Christelijke propaganda
1920 Een gouden swastika voor mevrouw Vrij
1920 Kinderspel in de jaren tien en twintig
1919 Moord in de Djambistraat
1918 Brand bij café Koopmans
1918 De aanleg van het Zuiderzeepark
1917 Broodoproer en revolutie
1917 Militairen maken de buurt onveilig
1917 Abortus aan de Zeeburgerdijk
1916 Zeeburgerkermis
1916 Onteigening bouwgronden
1915 Slaat den smeris dood
1914 Mene Tekel
1914 De Wild-West-Show van Texas-Tex
1914 Het noodziekenhuis aan de Zeeburgerdijk
1913 Nieuwe tramplannen
1913 Het Bavohuis
1912 Wijkgebouw Eltheto: de eerste jaren
1911 De Berlageblokken
1911 Eigen Haard bouwt Lombokstraat, Lampongstraat en Padangstraat
1911 Vereeniging voor onderwijs op Gereformeerde Grondslag
1911 Nieuw stratenplan
1911 De blindeninrichting aan de Celebesstraat
1909 De communistische Indische Buurt
1908 Jacob Pierik verdrinkt
1908 De bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen
1907 Smit springt uit het raam
1906 Stadstrand
1906 De Sabbathpaal op de Zeeburgerdijk
1905 Balistraat 48
1905 Fietsverbod
1905 Smokkelroute Zeeburgerdijk
1905 Uitslag eerste verkiezingen Indische Buurt
1905 Zweminrichting aan het Nieuwe Diep
1905 Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis"
1903 Nieuw Muiderpoortstation
1903 Kinderlokker
1903 Moord in de Celebesstraat
1903 Derde Ambachtschool aan het Timorplein
1903 Politie in de Indische Buurt
1903 Dagpauwoog
1902 Een tramritje
1902 Arabieren
1902 Doorgang Eerste van Swindenstraat-Javastraat
1902 Relletjes in de Javastraat
1902 Illegaal caféwezen
1901 Een wandeling met Jac. P. Thijsse
1901 De wielerbaan
1900 Bierdrinkende jeugd
1900 Een nieuwe school aan de Bankastraat
1899 Snorrende kogel
1897 Floretstoot door het hoofd
1897 Bouw van de Indische Buurt
1895 De lijnbaan
1894 Halte Zeeburgerdijk
1893 Vereeniging buiten de Muiderpoort
1891 Vingertop
1890 Civiele werken rond de Zeeburgerdijk
1889 De tramomnibus
1889 Zeearend aan de Zeeburgerdijk
1887 Hotel Zeeburg
1886 Het tweede abbatoir
1886 Ergerlijk dronkemanstoneel
1882 Een dierenvriend
1881 De eerste scholen aan de Zeeburgerdijk
1881 Onzedelijke taferelen
1881 Een drankzuchtig hoekje
1880 Ringslangen
1880 Onderweg Zeeburgerdijk bestraat
1877 Een wandeling
1877 Spoorwegongeluk aan de Zeeburgerdijk
1877 Verplaatsing van de Veemarkt
1876 Gemeente Nieuwer-Amstel, Gemeente Diemen, Gemeente Amsterdam
1862 De Zeeburgerdijk als vuilnisbelt
1854 Driedubbele moord aan de Ringdijk
1844 Revolutionair aan de Oetewaelerweg
1804 Harddraverij
1761 De proef van de cole ANTIPIRIQUE
1756 Runderpest in Zeeburg
1744 Buitenplaats te huur aan de Hogendyk
1739 Een vondeling aan de Hogedijk
1733 Paalworm
1733 Oude Geele Vliegende Haerige Windhond
1714 Opening Joodse begraafplaats
1681 Verslibbing
1663 Herberg Zeeburg
1651 De Zeeburgerdijk breekt door
1647 Herberg 't Vosje
1631 Watermolen en gemaal
1563 Mijlpaal
1328 Outersdorp
1307 Zeeburgerdijk was Sint Anthonisdijk

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s