Liefdestwist?

NIEUW! Lees ook de Geschiedenis van de Dapperbuurt!

Op 23 augustus vindt er op de Zeeburgerdijk een steekpartij plaats, waarbij een 39-jarig los werkman de 48-jarige grondwerker R.V. met een dolkmes in de rug steekt. De kwestie blijkt ingewikkelder dan op het eerste gezicht lijkt. Uit het Algemeen Handelsblad van 21 oktober 1932.

POGING TOT DOODSLAG

Een verdachte die werd uitgedaagd een misdrijf te begaan

Voor de Vijfde Kamer der Amsterdamsche Rechtbank heeft een 39-jarig werkman terecht gestaan wegens poging tot doodslag, althans mishandeling. De verdachte had een anderen werkman, toen zij samen voor een zaak het politieposthuis aan den Zeeburgerdijk wilden binnengaan, plotseling met een mes in de rug gestoken. De getroffene snelde naar binnen, wees de politie den dader aan en deze, die niet de minste aanstalte maakte om weg te komen, kon dus dadelijk worden gearresteerd.

Deze eenvoudige toedracht van de feiten bleek een ingewikkelder oorzaak te hebben. Ter terechtzitting was daarvan het volgende op te maken. De getroffene leefde met een vrouw, wier dochter met den verdachte omgang had. Tusschen beide mannen ontstond daarover wrijving, omdat, naar verdachte zeide, de getroffene op deze dochter ook zijn zinnen had gesteld. Er waren woorden over gevallen en den getroffene was ter oorde gekomen, dat de werkman hem naar ‘t leven stond. Op 23 augustus ontmoetten beide mannen elkaar.

President: En wat heeft u toen gezegd tegen verdachte.

Getuige: Ik ze: “Nou, hier ben ik, als je niet laf bent moet je je belofte houden en mij eens doodsteken.

President: Dus u daagde hem uit?

Getuige: Ja. Maar verdachte deed het niet.

President: Heeft u nog gescholden?

Getuige: Ja, ik heb hem voor ploert en oplichter uitgemaakt. Ook heb ik hem gevraagd eens mee te gaan naar den politiepost om zich te laten fouilleren; dan zou op hem een dolkmes gevonden zijn.

Op deze uitnoodiging was verdache niet ingegaan. Hij ging zijns weegs, maar een tijd later op dienzelfde dag ontmoette hij weer den getroffene, die hem opnieuw vroeg mee te gaan naar het politieposthuis. Nu ging de verdachte op dit verzoek in en men sprak af elkaar even later bij dat posthuis te ontmoeten. Toen de getroffene daar aankwam, stond verdachte reeds te wachten. Zij gingen samen naar binnen; verdachte liet den ander voorgaan, trok toen ineens zijn mes met het genoemde gevolg.

Een getuige weggehouden

Tijdens het verhoor van den getroffene, op wiens mededeelingen de president talrijke vragen stelde, waaruit was af te leiden dat de juistheid daarvan niet onmiddellijk werd aanvaard, stelde de verdediger mr. B.J. Stokvis de vraag, of de getuige kon zeggen waarom de vrouw, die hij zijn dochter noemt, niet ter zitting was verschenen.

Getuige: Ik weet het niet. Ik bemoei me nu niet meer met de menschen.

Verdediger: Was u bekend dat haar moeder, de vrouw met wie u samenleefde, een zuster was – hier noemde de verdediger den naam van een bij de politie zeer bekende vrouw.

Getuige: Ik kende haar niet.

President: Wat bedoelt u? Wist u het niet, kende u haar niet van aanzien of wilde u haar niet kennen?

Getuige: Ik kende haar niet.

Verdediger: En is het u bekend dat de vrouw, die niet verschenen is, en voor verdachte zeer gunstig kan verklaren, onder een anderen naam in het Burgerziekenhuis ligt?

Getuige: Ik heb wel zooiets gehoord dat zij in het ziekenhuis moet liggen.

President: Wist u het nu, ja of nee?

Getuige: Dat kan ik niet zeggen.

President: Wij moeten van u weten, ja of nee!

De getuige gaf ten slotte op deze vraag geen direct antwoord, en kon zich niet, toen hem dat gevraagd werd, herinneren of hij nog kort geleden op bezoek was geweest bij de vrouw met wie hij heeft samengeleefd.

President: Is het een maand, een paar weken, of een paar dagen geleden?

Getuige: Ik heb daar nog altijd mijn correspondentie-adres.

President: Wanneer is u er nog geweest, vraag ik.

Getuige: Ik weet het niet meer.

Over verschillende andere punten werden deze getuige nog vragen gesteld en ook daarbij kwam naar voren dat ‘s mans inlichtingen met de noodige reserve werden aanvaard. De verdediger verzocht ten slotte den officier een onderzoek naar meineed te willen instellen.

Getuigen a décharge

De eerste getuige a décharge, verdachte’s schoonmoeder, had nog nauwelijks enkele verklaringenm afgelegd, of al spoedig bleek dat deze niet op alle punten klopten met die van den getroffene, die dan ook weer voor werd geroepen om nader te worden ondervraagd, o.a. betreffende de mededeeling dat hij nog wel zou komen bij de vrouw, met wie hij had geleefd.

President: U hoort het.

Getuige: Ik heb daar mijn correspondentie-adres.

President: Wanneer is u er het laatst geweest?

Getuige: Vijf dagen geleden.

President: Weet u dat nu plotseling wel? En drinkt en eet of slaapt u daar nog?

Getuige: Nee. Ik kom er alleen mijn brieven halen.

Ook bij de volgende getuige a décharge, die zeide zeker te zijn dat de vrouw in het Burgerziekenhuis onder aan valschen naam ligt en dat verdachte nog wel bij haar moeder komt, herhaalde dit zich. Mr. Stokvis vroeg ten slotte de zaak aan te houden om de zieke vrouw te hooren en nadat de officier de verdere behandeling op 15 December voorstelde, den verdachte uit de voorlopige hechtenis te ontslaan. De Rechtbank achtte daarvoor geen termen aanwezig, doch zegde toe de zaak, wanneer de vrouw kan verschijnen, direct op een Zaterdag, wanneer zij geen zitting heeft, te zullen behandelen. Mr. Stokvis drong er nogmaals op aan bij den officier een onderzoek naar meineed te willen instellen, en zinspeelde daarbij op onmiddellijke inhechtenisneming van den getuige. De officier deelde nog mede dat hij staande de zitting den majoor van den Rijksveldwacht had opgedragen onmiddellijk aan het Burgerziekenhuis een onderzoek in te stellen of de niet verschenen getuige daar is en onder welken naam.

Andere dagbladen noemen als nadere bijzonderheden dat de vrouw die als getuige a décharge zou optreden, een brief aan de rechtbank had geschreven in Arnhem in het ziekenhuis te liggen. Verder had de tweede ontmoeting van de mannen op het Ceramplein plaatsgevonden, waarna ze zich gezamenlijk per fiets naar de politiepost hadden begeven.

Een onverwachte wending krijgt de zaak wanneer in december 1932 de jongedame ter rechtbank verschijnt. Zij verklaart dat er in het geheel geen sprake van een verliefde stiefvader was geweest. Het grote bezwaar van haar stiefvader was echter geweest, dat de verdachte getrouwd was geweest, zich eerst als huisvriend had gedragen, maar na zijn werkloosheid steeds opdringeriger was geworden. Vandaag diens agressieve opstelling tegenover de verdachte. De officier eist nu wegens poging tot doodslag een gevangenisstraf van 2,5 jaar. Twee weken later wordt de verdachte tot een gevangenisstraf van 9 maanden veroordeeld.

ANDERE ARTIKELEN:

2016 Oproep Steun voor elkaar
2016 Teruggaan of blijven?
2016 Sociale bijdrage supermarket het Lange Mes
2016 Viering 1-jarig bestaan buurthuis Archipel op het Makassarplein
2016 Interview met Mustapha Khaddari
2016 Interview met Jan Beerenhout
2016 Interview met Ahmed Marcouch
2016 Interview met Ahmed El Mesri
2016 Ontroerend afscheid van Rob van Veelen
2016 Het verloren gaan van idealen
2016 Welkom bij de offerfeest maaltijden
2016 Luier van der Laan pleegde zelfmoord door ophanging
2016 Boeken in de Javastraat
2016 Offerfeest voor vluchtelingen en armen
2016 Nu inschrijven taalcursussen Assadaaka!
2016 Bekende Indische Buurters
2016 Uit de geschiedenis van het Ambonplein
2016 Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Makassarplein
2011 Cameratoezicht
2009 Radicalisering
2004 Gevoelens van onveiligheid
2004 Belwinkels in de Javastraat
2001 in het ghetto ( ode aan de indische buurt)
2000 De wisselwoningen
1994 Reality-serie Bureau Balistraat
1997 Verslaafde schiet twee agenten neer
1996 Ulu Camii
1995 An Nasr Moskee
1993 De moord op Andre Hartman
1992 Nordholt doet grote hashvangst
1988 Medewerkers bezetten ontmoetingscentrum aan Javaplantsoen
1985 Buikschot
1982 Vijftien jaar cel voor B. uit de Bankastraat
1982 Horrorhuis aan de Kramatweg
1981 Anti-Fascisten tegen Amicales
1980 Enige kraakkranten
1979 Kraakgroep Indische Buurt
1979 De Buurtwinkel
1978 De pyromaan van de Soembawastraat
1978 Anarchistisch Nonnen Front
1977 Heroine
1977 Familiedrama leidt tot hamermoord
1976 Linkse actie
1975 Bordelen en sexadressen in de Indische Buurt
1974 Buikschot uit noodweer
1973 Experiment genezing
1973 Marokkaanse, Tunesische, Spaanse en Turkse buurtgenoten opgelet
1972 Het urinoir aan de Valentijnkade
1971 Leefbaarheidsproblemen van onze buurt
1970 BB - weg ermee!
1970 Auditie voor Hair in het Bavohuis
1969 Het grootste bejaardenhuis van Nederland
1967 Etage brandt uit in de Ternatestraat
1966 1966: 8 kleuterscholen, 19 lagere scholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs
1965 Outsiders in de Archipel
1964 Boer Koekoek in de Indische Buurt
1964 Doopsgezind Jeugdhonk in de Tweede Atjehstraat
1964 Moord in de Perlakstraat
1961 C.P.N. demonstreert tegen atoombewapening
1960 Ernstig tramongeval
1960 Ontploffing op het Ceramplein
1959 Met getrokken pistool op de Valentijnkade
1958 Boenen ter ere Gods
1958 EVC-man afgetuigd in telefooncel
1957 Een verhoord gebed in de Gorontalostraat
1955 Jaap Brandenburg spreekt in de Archipel
1954 Europese Defensie gemeenschap = fascisme
1952 Hand verloren aan de Riouwstraat
1951 Militaire oefeningen in de Indische Buurt
1950 Overtreding van het hamsterverbod
1950 Jopie en Louis Agterberg en Frantiszek Janiga
1949 Wielerronde Indische Buurt
1949 Dienstweigering aan de Gorontalostraat
1948 Koningin Juliana bezoekt de Indische Buurt
1948 Waarheidswinkel
1946 Herbegraving Jelle Posthuma
1945 Meester Padding
1945 Ontspanningsvereniging Flevo
1945 Schietpartij op de Dam
1945 Katja, beul van Vught
1944 Hongerwinter
1943 N.S.B.-ers
1943 Bommen op de Eltheto!
1942 Max Blokzijl spreekt
1942 Jeugdstorm marcheert!
1942 Zum Stehlen ausgeschickt
1941 Moord in de Javastraat
1941 Februaristaking in de Indische Buurt
1941 De Veemarkt veroverd op de Joden!
1941 W.A. actief in de Javastraat
1941 De vermoording van de Joodse Indische Buurt
1941 Ds. Tonnon
1941 De verwijdering van Joodse leerlingen van de Ambachtschool aan het Timorplein
1940 Bommen op de buurt
1940 Zwartepoorte kampioen...
1940 Inzameling voor gebombardeerd Rotterdam
1940 Oorlog in de Indische Buurt
1939 Shell Sportpark
1939 Pontificale hoogmis
1938 Het oude Zeeburg verdwijnt
1937 Jeugddag Indische Buurt
1937 Tuchteloze jeugd
1937 Razzia in de Padangstraat
1936 RK vroedvrouwen
1936 Revolutiebouw
1935 Fietsplaatjes
1935 Een tweede wijkpredikant voor de Elthetokerk
1935 De Rimboe wordt Huize Ambon
1935 Don Bosco-huis
1934 Het mastenbos aan de Insulindeweg
1934 Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing voor Onvolwaardigen
1934 Weigering Wilhelmus te zingen
1933 Het Thälmann-huis
1933 Pastoor van der Wiel
1933 Drie Duitsers
1933 Gered uit de greep van Hitler
1933 Clubgebouw Archipel
1933 Centraal Comité tegen de Radiowoeker versus Radiocentrale Broertjes
1932 Liefdesdrama in de Minahassastraat
1932 Liefdestwist?
1932 Werkloozen Strijd Comité Obistraat
1932 Agitprop vanuit de Minahassastraat
1932 Brief van een Roomsch kameraadje
1932 Samuel Verdoner, de laatste gazzen van de Indische Buurt
1931 Hersteld Luthers aan de Toministraat
1931 Rotte vis
1931 Iepen
1931 Eigenaar steenloods velt steenzetter met hamer
1931 Verkiezingsstrijd tussen C.H.U. en A.R.P.
1931 Brand in de Javastraat
1931 Optreden van Corry Vonk in het Bavohuis
1931 Het massaal spreekkoor
1930 De Nederlandse vlag misbruikt
1930 Het jonge Pieter Jellen-werk
1930 Pater Bijlhout gaat naar de Oost
1930 Joyriding
1930 Politietoezicht
1930 Gereformeerd
1930 De markt in de Javastraat
1930 Een bibliotheek voor de Indische Buurt
1930 Onhoudbare toestand bij tunnel Zeeburgerdijk
1929 Lourdes
1929 Vrijgekocht door missievriendjes
1929 Aanhouding diamantbewerker in Ombilinstraat
1929 Moord in de Gerardus Majella
1929 Venters zien geen uitweg
1929 Consultatiebureau aan de Baweanstraat
1928 Niasplein wordt Makassarplein
1928 Esperantovereniging Tagigas en l'Oriento
1928 Rechouwous-jeugd op stap
1928 Gebouw de Schakel
1928 Blind
1927 Buurtvereniging Ceram
1927 Verzuiling in het jeugdwerk
1927 Onmin in de Boetonstraat
1927 Bakkers
1927 De voorlopers van de A.H. Gerhardschool
1927 Rechercheur Kok: de eerste drugsdode in de Indische Buurt
1926 Afsluiting van de Diemerdijk
1926 Schutting
1926 Opening R.K. meisjesschool Ambonplein
1926 Het lokaal van het Leger des Heils
1926 Een wandeling door de nieuwe 'Archipelwijk'
1925 Het Zeeburgerdorp
1925 Demping van de Polderwetering
1925 Wijding
1925 Rechouwous, de Joodsche Vereeniging voor de Indische Buurt
1925 Geen man, geen cent voor het leger
1925 De rode vlag vanuit Niasstraat 61
1925 Groepsgebouw de Toorts
1925 Jan Ceton, onderwijzer aan de Bankastraat, communist
1924 Elthetokerk, bouw en opening
1924 Nieuwe straten
1924 De aanleg van de Riouwstraat
1924 Winkelweek Indische Buurt
1924 De oprichting van de Eerste Elthetoschool aan de Riouwstraat
1922 Premiewoningen voor arbeiders
1921 Een jongen, die een meisje bleek
1921 De storm
1921 Het Java-Kwartier
1921 Christelijke propaganda
1920 Een gouden swastika voor mevrouw Vrij
1920 Kinderspel in de jaren tien en twintig
1919 Moord in de Djambistraat
1918 Brand bij café Koopmans
1918 De aanleg van het Zuiderzeepark
1917 Broodoproer en revolutie
1917 Militairen maken de buurt onveilig
1917 Abortus aan de Zeeburgerdijk
1916 Zeeburgerkermis
1916 Onteigening bouwgronden
1915 Slaat den smeris dood
1914 Mene Tekel
1914 De Wild-West-Show van Texas-Tex
1914 Het noodziekenhuis aan de Zeeburgerdijk
1913 Nieuwe tramplannen
1913 Het Bavohuis
1912 Wijkgebouw Eltheto: de eerste jaren
1911 De Berlageblokken
1911 Eigen Haard bouwt Lombokstraat, Lampongstraat en Padangstraat
1911 Vereeniging voor onderwijs op Gereformeerde Grondslag
1911 Nieuw stratenplan
1911 De blindeninrichting aan de Celebesstraat
1909 De communistische Indische Buurt
1908 Jacob Pierik verdrinkt
1908 De bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen
1907 Smit springt uit het raam
1906 Stadstrand
1906 De Sabbathpaal op de Zeeburgerdijk
1905 Balistraat 48
1905 Fietsverbod
1905 Smokkelroute Zeeburgerdijk
1905 Uitslag eerste verkiezingen Indische Buurt
1905 Zweminrichting aan het Nieuwe Diep
1905 Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis"
1903 Nieuw Muiderpoortstation
1903 Kinderlokker
1903 Moord in de Celebesstraat
1903 Derde Ambachtschool aan het Timorplein
1903 Politie in de Indische Buurt
1903 Dagpauwoog
1902 Een tramritje
1902 Arabieren
1902 Doorgang Eerste van Swindenstraat-Javastraat
1902 Relletjes in de Javastraat
1902 Illegaal caféwezen
1901 Een wandeling met Jac. P. Thijsse
1901 De wielerbaan
1900 Bierdrinkende jeugd
1900 Een nieuwe school aan de Bankastraat
1899 Snorrende kogel
1897 Floretstoot door het hoofd
1897 Bouw van de Indische Buurt
1895 De lijnbaan
1894 Halte Zeeburgerdijk
1893 Vereeniging buiten de Muiderpoort
1891 Vingertop
1890 Civiele werken rond de Zeeburgerdijk
1889 De tramomnibus
1889 Zeearend aan de Zeeburgerdijk
1887 Hotel Zeeburg
1886 Het tweede abbatoir
1886 Ergerlijk dronkemanstoneel
1882 Een dierenvriend
1881 De eerste scholen aan de Zeeburgerdijk
1881 Onzedelijke taferelen
1881 Een drankzuchtig hoekje
1880 Ringslangen
1880 Onderweg Zeeburgerdijk bestraat
1877 Een wandeling
1877 Spoorwegongeluk aan de Zeeburgerdijk
1877 Verplaatsing van de Veemarkt
1876 Gemeente Nieuwer-Amstel, Gemeente Diemen, Gemeente Amsterdam
1862 De Zeeburgerdijk als vuilnisbelt
1854 Driedubbele moord aan de Ringdijk
1844 Revolutionair aan de Oetewaelerweg
1804 Harddraverij
1761 De proef van de cole ANTIPIRIQUE
1756 Runderpest in Zeeburg
1744 Buitenplaats te huur aan de Hogendyk
1739 Een vondeling aan de Hogedijk
1733 Paalworm
1733 Oude Geele Vliegende Haerige Windhond
1714 Opening Joodse begraafplaats
1681 Verslibbing
1663 Herberg Zeeburg
1651 De Zeeburgerdijk breekt door
1647 Herberg 't Vosje
1631 Watermolen en gemaal
1563 Mijlpaal
1328 Outersdorp
1307 Zeeburgerdijk was Sint Anthonisdijk

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s