Outersdorp

NIEUW! Lees ook de Geschiedenis van de Dapperbuurt!

Outersdorp, ook wel Houtersdorp of Ottersdorp, is een zeer oud buurtschap dat in ieder geval al in een acte van Graaf Willem III in 1328 genoemd wordt:

25 November. — Verkoop door den rentmeester van Amstelland van land te Outersdorp in het kerspel van Diemen. Op sinte Katerinendag.

Het buurtschap ligt ten oosten van Oetewaal aan de Sint Anthonisdijk, in het oosten van de polder die wel als de Diemer-Ban of Polder Over Amstel bekend staat, nabij het huidige Flevohuis. De polder wordt tot het jaar 1629, wanneer de Diemermeer wordt drooggemalen, aan alle zijden door water omringd: de Zuiderzee aan oost- en noordzijde (waar deze langzaam begint te verlanden tot de Stadsrietlanden), het Diemermeer aan de zuidkant en de Amstel aan de westkant.

Van het reilen en zeilen van Outersdorp in de veertiende tot zestiende eeuw is weinig bekend. De lokatie, tot 1896 juist buiten de Amsterdamse gemeentegrens in een uithoek van de Gemeente Diemen gelegen, heeft altijd een grote aantrekkingskracht gehad voor meer subversieve activiteiten. Zo komt in 1578 het buurtschap danig in het nieuws als protestantse nieuwlichters, die op straffe van levensgevaar niet in het dan nog Rooms-Katholieke Amsterdam mogen komen, aldaar een korte periode godsdienstige bijeenkomsten houden, waarop onder andere de Vlaamse predikant Thomas van Thielt (Tilius) sprak.

Sinds 1631, wanneer de ingezetenen van Outersdorp toestemming krijgen om de hele zogenaamde Oetewaler of Over-Amstelsche polder rondom te bedijken, wordt de waterstand van de polder rond Outersdorp gereguleerd door de Oetewatermolen, waarvan nog de resten te zien zijn in het Flevopark. In de Particuliere Notulen van de Staten van Holland is hierover het volgende te lezen:

Opte clachten van de gemene ingelanden van Outewael ende Outersdorp etc. omme haer polders te mogen affcaden, landen daertoe nodich aen te nemen, mits geïnteresseerde doende contentement, ende te mogen stellen dijckgraeff, heemraden, secretaris etc., Jacob Gerritsz. cum sociis vertogende dat de voors. requeste op onwaerheyt is gefondeert, dat sijluyden mette Brouckerpolder bij Amsterdam daeronder mede souden werden getrocken, ende sijn daerover noyt aengesprocken, versoeken dan de saecke mach werden affgeslagen ende gerenvoyeert aen de justitie. D’selve noch aengaende den wandelwecht buyten Amsterdam, bij de magistraet aldaer gemaeckt tot aen de Diemermeer, dat omtrent 60.000 gulden sal costen, versoecken mede renvoy aen de justitie. Is verstaen dat de heeren gecommiteerde Raden parthijen sullen accordeeren, is ‘t doenlijck, soo niet van haer wedervaeren rapport doen.

Voor de lokatie van Outersdorp, dat dan Oosters Dorp heet, zie onderstaand kaartfragment van Colon uit 1637.

kaart colon 1637.png

De bekende geschiedschrijver Jan Wagenaar schrijft in zijn achttiende-eeuwse geschiedenis van Amsterdam over Outersdorp:

De Buurt Outersdorp legt westwaards van het Nieuwe Diep, binnen den Diemerdyk, en paalt aan de Vryheid der Stad Amsterdam. By deeze buurt, beneden tegen den dyk binnenwaards, hebben de Hoogduitsche Jooden van Amsterdam een Kerkhof aangelegd, waar de geringsten onder hen begraaven worden. Men vindt ‘er geene zerken; maar alleenlyk staande platte paalen, met opschriften, op de graven. […] Een gedeelte van Outersdorp, ter grootte van omtrent vyf en zestig morgen, legt binnen den ring der Outewaaler- of Over Amstel Polder. Oost-waards van Outersdorp, lagen, van oud, de buurten Jaap Hannis en Ypesloot, die, door het doorbreken van den Diemerzeedyk, welk het Nieuwe Diep veroorzaakt heeft, zyn weggeraakt. ‘t Gemeente-Lands-Huis van den Diemerdyk, en de Buitenplaats Ruimzigt, voormaals de Traankookery van Jean Tourton, staan nog op Jaap-Hannes. Doch op Ypesloot, staat maar één huis, het Vischershuis genaamd. De herberg Zeeburg, aan de Diemerzeeyk, tusschen Outersdorp en Jaap-Hannes, die t Oude-zyds-Huiszitten-Huis toekomt, is, in ‘t jaar 1766, grootendeels, vertimmerd.

Herberg Zeeburg is sinds de zeventiende eeuw aanlegplaats voor zeetransport voor vee. Dit vee wordt na aankomst in stallen bijgemest, waarna het al dan niet over de Sint Anthonisdijk verder de stad in getransporteerd wordt. Verder wordt de Sint Anthonisdijk vooral gebruikt door recreanten voor een wandeling naar de Zuiderzee. Rembrandt maakt er diverse tekeningen van de omgeving.

In de achttiende en negentiende eeuw zijn in Outersdorp naast de Joodse begraafplaats (sinds 1714) onder andere de Oetewaler molen en de Griethaansloot (locatie vooralsnog onbekend) aan te treffen. Verder bevinden zich in het buurtschap tussen Herberg ‘t Vosje en Herberg Zeeburg vooral boerderijen en uitspanningen, waaronder naast ‘t Vosje gebouw De Hoop uit 1733, waarvan in 1901 nog een gevelsteen in het dan nog bestaande gebouw wordt aangetroffen.

Het is niet van allemaal bekend waar ze gelegen hebben, maar genoemd worden boerderij Vredebest (i.i.g. 1783-1802, tussen Herberg ‘t Vosje en Herberg Zeeburg, bestaande uit een woning, stalling voor runderen en paarden, een hooiberg en land), Boerenhofstede Zeerust (van de familie Lambert Wypkes Koopmans, zie kaart hierboven, de hoeve wordt in 1871 verkocht; er zijn dan 23 koeien, 36 schapen, 2 paarden), Boerderij Nooit-gedacht, de hoeve van landman van den Brink en een aantal anonieme buitenplaatsjes.

Verder is er natuurlijk Herberg Zeeburg, de van oudsher bekende aanlegplaats voor veetransport over zee. In het huidige Flevopark zou volgens onbevestigde berichten nog een rest van de polderweg van het oude Outersdorp aan te treffen zijn. Dit zou dan met name de op bovenstaande kaart zichtbare weg langs de Joodse begraafplaats moeten zijn, die nog tot in de jaren twintig van de twintigste eeuw functioneel was, maar bij de definitieve inrichting van het Flevopark verdween. Voor de exacte locatie houden we ons aanbevolen voor nadere inlichtingen.

In de negentiende eeuw begint Outersdorp, nog steeds gemeente Diemen, steeds sneller te veranderen. Allereerst begint het gebied een meer militair karakter te krijgen sinds rond 1800 de patriotten militaire oefeningen houden bij Herberg Zeeburg en er vanaf 1810 een militaire kazerne gebouwd wordt buiten de Muiderpoort. In de eerste helft van de negentiende eeuw wordt er een excercitieterrein ingericht achter Herberg ‘t Vosje, dat tijdelijk verhuist naar de Rietlanden maar in de tweede helft van de negentiende eeuw weer min of meer dezelfde lokatie terugkeert. Dit betekent dat voortaan niet alleen recreanten, vee, veehouders en bezoekers van de Joodse begraafplaats op de dijk te vinden zijn, maar ook excercerende militairen.

Er komen nu meer kleine kroegjes aan de Zeeburgerdijk, zoals Café Schipper’s Welvaren. Herberg Zeeburg heet nu Huis Zeeburg en heeft net als ‘t Vosje nu ook een pleziertuin. Naar Zeeburg varen in de tweede helft van de negentiende eeuw bootjes vanaf het Centraal Station. Bij café Koopmans, tussen ‘t Vosje en Zeeburg, strijkt de eerste Amsterdamse Gaaischietvereniging Soranus neer, die hier het gaaischieten beoefent. Later zal zich hier de wielrenbaan vestigen.

Een andere verandering waar Outersdorp mee te maken krijgt is industrialisering. De oude houtzaagmolens in de Rietlanden verdwijnen. Een deel van de Zeeburgerdijk wordt ingericht als vuilstortplaats voor de zich uitbreidende stad. Aan deze stortplaats zullen een asiel en een enorme meststoffenhandel worden verbonden. Een reusachtig abattoir wordt in de Rietlanden aangelegd vanaf 1863; later is hier een lijnbaan te vinden. Een tweede slachthuis wordt ingericht juist in de Gemeente Diemen.

Verder is er in de tweede helft van de negentiende eeuw sprake van grootschalige verkoop van landbouwgronden in de polder en leidt met name de aanleg van het Lozingskanaal en andere werken tot een verdere toename van de industriële indruk die het gebied gaat maken. De aanleg van de Dapperbuurt brengt, in combinatie met de aanwezigheid van dorstige polderwerkers een sterke toename van de misdaad sinds ca. 1880 te weeg.

Uiteindelijk zal de oostelijke helft van de Zeeburgerdijk in 1896 bij de Gemeente Amsterdam gevoegd worden. Van verder gebruik van de topografische naam Outersdorp is dan voortaan niet meer sprake. Tot ongeveer 1920 blijft er geboerd worden aan de oostkant van de Zeeburgerdijk. De laatste boerderijen verdwijnen wanneer de gemeente Amsterdam tot grootschalige onteigening overgaat in verband met de aanleg van de tweede en derde fase van de Indische Buurt.

ANDERE ARTIKELEN:

2016 Oproep Steun voor elkaar
2016 Teruggaan of blijven?
2016 Sociale bijdrage supermarket het Lange Mes
2016 Viering 1-jarig bestaan buurthuis Archipel op het Makassarplein
2016 Interview met Mustapha Khaddari
2016 Interview met Jan Beerenhout
2016 Interview met Ahmed Marcouch
2016 Interview met Ahmed El Mesri
2016 Ontroerend afscheid van Rob van Veelen
2016 Het verloren gaan van idealen
2016 Welkom bij de offerfeest maaltijden
2016 Luier van der Laan pleegde zelfmoord door ophanging
2016 Boeken in de Javastraat
2016 Offerfeest voor vluchtelingen en armen
2016 Nu inschrijven taalcursussen Assadaaka!
2016 Bekende Indische Buurters
2016 Uit de geschiedenis van het Ambonplein
2016 Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Makassarplein
2011 Cameratoezicht
2009 Radicalisering
2004 Gevoelens van onveiligheid
2004 Belwinkels in de Javastraat
2001 in het ghetto ( ode aan de indische buurt)
2000 De wisselwoningen
1994 Reality-serie Bureau Balistraat
1997 Verslaafde schiet twee agenten neer
1996 Ulu Camii
1995 An Nasr Moskee
1993 De moord op Andre Hartman
1992 Nordholt doet grote hashvangst
1988 Medewerkers bezetten ontmoetingscentrum aan Javaplantsoen
1985 Buikschot
1982 Vijftien jaar cel voor B. uit de Bankastraat
1982 Horrorhuis aan de Kramatweg
1981 Anti-Fascisten tegen Amicales
1980 Enige kraakkranten
1979 Kraakgroep Indische Buurt
1979 De Buurtwinkel
1978 De pyromaan van de Soembawastraat
1978 Anarchistisch Nonnen Front
1977 Heroine
1977 Familiedrama leidt tot hamermoord
1976 Linkse actie
1975 Bordelen en sexadressen in de Indische Buurt
1974 Buikschot uit noodweer
1973 Experiment genezing
1973 Marokkaanse, Tunesische, Spaanse en Turkse buurtgenoten opgelet
1972 Het urinoir aan de Valentijnkade
1971 Leefbaarheidsproblemen van onze buurt
1970 BB - weg ermee!
1970 Auditie voor Hair in het Bavohuis
1969 Het grootste bejaardenhuis van Nederland
1967 Etage brandt uit in de Ternatestraat
1966 1966: 8 kleuterscholen, 19 lagere scholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs
1965 Outsiders in de Archipel
1964 Boer Koekoek in de Indische Buurt
1964 Doopsgezind Jeugdhonk in de Tweede Atjehstraat
1964 Moord in de Perlakstraat
1961 C.P.N. demonstreert tegen atoombewapening
1960 Ernstig tramongeval
1960 Ontploffing op het Ceramplein
1959 Met getrokken pistool op de Valentijnkade
1958 Boenen ter ere Gods
1958 EVC-man afgetuigd in telefooncel
1957 Een verhoord gebed in de Gorontalostraat
1955 Jaap Brandenburg spreekt in de Archipel
1954 Europese Defensie gemeenschap = fascisme
1952 Hand verloren aan de Riouwstraat
1951 Militaire oefeningen in de Indische Buurt
1950 Overtreding van het hamsterverbod
1950 Jopie en Louis Agterberg en Frantiszek Janiga
1949 Wielerronde Indische Buurt
1949 Dienstweigering aan de Gorontalostraat
1948 Koningin Juliana bezoekt de Indische Buurt
1948 Waarheidswinkel
1946 Herbegraving Jelle Posthuma
1945 Meester Padding
1945 Ontspanningsvereniging Flevo
1945 Schietpartij op de Dam
1945 Katja, beul van Vught
1944 Hongerwinter
1943 N.S.B.-ers
1943 Bommen op de Eltheto!
1942 Max Blokzijl spreekt
1942 Jeugdstorm marcheert!
1942 Zum Stehlen ausgeschickt
1941 Moord in de Javastraat
1941 Februaristaking in de Indische Buurt
1941 De Veemarkt veroverd op de Joden!
1941 W.A. actief in de Javastraat
1941 De vermoording van de Joodse Indische Buurt
1941 Ds. Tonnon
1941 De verwijdering van Joodse leerlingen van de Ambachtschool aan het Timorplein
1940 Bommen op de buurt
1940 Zwartepoorte kampioen...
1940 Inzameling voor gebombardeerd Rotterdam
1940 Oorlog in de Indische Buurt
1939 Shell Sportpark
1939 Pontificale hoogmis
1938 Het oude Zeeburg verdwijnt
1937 Jeugddag Indische Buurt
1937 Tuchteloze jeugd
1937 Razzia in de Padangstraat
1936 RK vroedvrouwen
1936 Revolutiebouw
1935 Fietsplaatjes
1935 Een tweede wijkpredikant voor de Elthetokerk
1935 De Rimboe wordt Huize Ambon
1935 Don Bosco-huis
1934 Het mastenbos aan de Insulindeweg
1934 Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing voor Onvolwaardigen
1934 Weigering Wilhelmus te zingen
1933 Het Thälmann-huis
1933 Pastoor van der Wiel
1933 Drie Duitsers
1933 Gered uit de greep van Hitler
1933 Clubgebouw Archipel
1933 Centraal Comité tegen de Radiowoeker versus Radiocentrale Broertjes
1932 Liefdesdrama in de Minahassastraat
1932 Liefdestwist?
1932 Werkloozen Strijd Comité Obistraat
1932 Agitprop vanuit de Minahassastraat
1932 Brief van een Roomsch kameraadje
1932 Samuel Verdoner, de laatste gazzen van de Indische Buurt
1931 Hersteld Luthers aan de Toministraat
1931 Rotte vis
1931 Iepen
1931 Eigenaar steenloods velt steenzetter met hamer
1931 Verkiezingsstrijd tussen C.H.U. en A.R.P.
1931 Brand in de Javastraat
1931 Optreden van Corry Vonk in het Bavohuis
1931 Het massaal spreekkoor
1930 De Nederlandse vlag misbruikt
1930 Het jonge Pieter Jellen-werk
1930 Pater Bijlhout gaat naar de Oost
1930 Joyriding
1930 Politietoezicht
1930 Gereformeerd
1930 De markt in de Javastraat
1930 Een bibliotheek voor de Indische Buurt
1930 Onhoudbare toestand bij tunnel Zeeburgerdijk
1929 Lourdes
1929 Vrijgekocht door missievriendjes
1929 Aanhouding diamantbewerker in Ombilinstraat
1929 Moord in de Gerardus Majella
1929 Venters zien geen uitweg
1929 Consultatiebureau aan de Baweanstraat
1928 Niasplein wordt Makassarplein
1928 Esperantovereniging Tagigas en l'Oriento
1928 Rechouwous-jeugd op stap
1928 Gebouw de Schakel
1928 Blind
1927 Buurtvereniging Ceram
1927 Verzuiling in het jeugdwerk
1927 Onmin in de Boetonstraat
1927 Bakkers
1927 De voorlopers van de A.H. Gerhardschool
1927 Rechercheur Kok: de eerste drugsdode in de Indische Buurt
1926 Afsluiting van de Diemerdijk
1926 Schutting
1926 Opening R.K. meisjesschool Ambonplein
1926 Het lokaal van het Leger des Heils
1926 Een wandeling door de nieuwe 'Archipelwijk'
1925 Het Zeeburgerdorp
1925 Demping van de Polderwetering
1925 Wijding
1925 Rechouwous, de Joodsche Vereeniging voor de Indische Buurt
1925 Geen man, geen cent voor het leger
1925 De rode vlag vanuit Niasstraat 61
1925 Groepsgebouw de Toorts
1925 Jan Ceton, onderwijzer aan de Bankastraat, communist
1924 Elthetokerk, bouw en opening
1924 Nieuwe straten
1924 De aanleg van de Riouwstraat
1924 Winkelweek Indische Buurt
1924 De oprichting van de Eerste Elthetoschool aan de Riouwstraat
1922 Premiewoningen voor arbeiders
1921 Een jongen, die een meisje bleek
1921 De storm
1921 Het Java-Kwartier
1921 Christelijke propaganda
1920 Een gouden swastika voor mevrouw Vrij
1920 Kinderspel in de jaren tien en twintig
1919 Moord in de Djambistraat
1918 Brand bij café Koopmans
1918 De aanleg van het Zuiderzeepark
1917 Broodoproer en revolutie
1917 Militairen maken de buurt onveilig
1917 Abortus aan de Zeeburgerdijk
1916 Zeeburgerkermis
1916 Onteigening bouwgronden
1915 Slaat den smeris dood
1914 Mene Tekel
1914 De Wild-West-Show van Texas-Tex
1914 Het noodziekenhuis aan de Zeeburgerdijk
1913 Nieuwe tramplannen
1913 Het Bavohuis
1912 Wijkgebouw Eltheto: de eerste jaren
1911 De Berlageblokken
1911 Eigen Haard bouwt Lombokstraat, Lampongstraat en Padangstraat
1911 Vereeniging voor onderwijs op Gereformeerde Grondslag
1911 Nieuw stratenplan
1911 De blindeninrichting aan de Celebesstraat
1909 De communistische Indische Buurt
1908 Jacob Pierik verdrinkt
1908 De bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen
1907 Smit springt uit het raam
1906 Stadstrand
1906 De Sabbathpaal op de Zeeburgerdijk
1905 Balistraat 48
1905 Fietsverbod
1905 Smokkelroute Zeeburgerdijk
1905 Uitslag eerste verkiezingen Indische Buurt
1905 Zweminrichting aan het Nieuwe Diep
1905 Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis"
1903 Nieuw Muiderpoortstation
1903 Kinderlokker
1903 Moord in de Celebesstraat
1903 Derde Ambachtschool aan het Timorplein
1903 Politie in de Indische Buurt
1903 Dagpauwoog
1902 Een tramritje
1902 Arabieren
1902 Doorgang Eerste van Swindenstraat-Javastraat
1902 Relletjes in de Javastraat
1902 Illegaal caféwezen
1901 Een wandeling met Jac. P. Thijsse
1901 De wielerbaan
1900 Bierdrinkende jeugd
1900 Een nieuwe school aan de Bankastraat
1899 Snorrende kogel
1897 Floretstoot door het hoofd
1897 Bouw van de Indische Buurt
1895 De lijnbaan
1894 Halte Zeeburgerdijk
1893 Vereeniging buiten de Muiderpoort
1891 Vingertop
1890 Civiele werken rond de Zeeburgerdijk
1889 De tramomnibus
1889 Zeearend aan de Zeeburgerdijk
1887 Hotel Zeeburg
1886 Het tweede abbatoir
1886 Ergerlijk dronkemanstoneel
1882 Een dierenvriend
1881 De eerste scholen aan de Zeeburgerdijk
1881 Onzedelijke taferelen
1881 Een drankzuchtig hoekje
1880 Ringslangen
1880 Onderweg Zeeburgerdijk bestraat
1877 Een wandeling
1877 Spoorwegongeluk aan de Zeeburgerdijk
1877 Verplaatsing van de Veemarkt
1876 Gemeente Nieuwer-Amstel, Gemeente Diemen, Gemeente Amsterdam
1862 De Zeeburgerdijk als vuilnisbelt
1854 Driedubbele moord aan de Ringdijk
1844 Revolutionair aan de Oetewaelerweg
1804 Harddraverij
1761 De proef van de cole ANTIPIRIQUE
1756 Runderpest in Zeeburg
1744 Buitenplaats te huur aan de Hogendyk
1739 Een vondeling aan de Hogedijk
1733 Paalworm
1733 Oude Geele Vliegende Haerige Windhond
1714 Opening Joodse begraafplaats
1681 Verslibbing
1663 Herberg Zeeburg
1651 De Zeeburgerdijk breekt door
1647 Herberg 't Vosje
1631 Watermolen en gemaal
1563 Mijlpaal
1328 Outersdorp
1307 Zeeburgerdijk was Sint Anthonisdijk

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s