Pontificale Hoogmis

NIEUW! Lees ook de Geschiedenis van de Dapperbuurt!

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Gerardus Majellaparochie wordt op zondag 7 mei 1939 door de bisschop van Haarlem, Monseigneur J.P. Huibers, een Pontificale Hoogmis opgedragen in het kerkgebouw aan het Ambonplein. Het is prachtig weer, de pauselijke vlaggen wapperen en de nieuwe, door de parochianen bij elkaar gespaarde klokken luiden uitbundig. De Tijd geeft een uitgebreid verslag.

Innig meegeleefde feestviering

Het was Zondag voor de parochianen van de Sint Gerarduskerk aan het Ambonplein een vreugdevolle dag. Het vijfentwintigjarig bestaan hunner kerk is op waarlijk grootse wijze herdacht. Des morgens om tien uur celebreerde Z.H. Exc. mgr. J.P. Huibers, bisschop van Haarlem, in het fraai versierde kerkgebouw een pontificale Hoogmis en des middags defileerden op het Ambonplein de parochianen, gerangschikt volgens de talrijke organisaties waartoe zij behoorden, met vlaggen en banieren in de stralende zon voor den bisschop, den deken en de overige geestelijkheid, die zich hadden opgesteld voor den hoofdingang van het kerkgebouw.

Reeds lang voor het aanvangsuur der Pontifiale Hoogmis was de groote kerk tot de laatste plaats bezet met parochianen. Talrijke geloovigen waren ook reeds in de vroegmissen ter kerke gekomen en hadden deelgenomen aan de algemeene H. Communie. Om kwart voor tien begon de plechtigheid met het luiden van de nieuwe St. Gerardusklok en tot ver in den omtrek was het machtig geluid te horen. Van kerkgebouw, pastorie en scholen, maar ook van talrijke woningen in de Indische buurt woeien Pauselijke vlaggen of vaderlandsche driekleuren en zoo werd overal uiting gegeven aan de feestvreugde, waarmede de parochianen bezield waren.

Het hoofdaltaar der kerk prijkte in feesttooi en was versierd met een schat van witte bloemen en hoog opgaande palmen. Het mooiste kerkzilver sierde het hoofdaltaar, waar aan de Evangeliezijde een bisschopstroon was opgesteld. In het middenschip der kerk was een sobere, doch fijne versiering van witte bloemen en groen aangebracht, terwijl verschillende vaandels hier en daar stonden opgesteld. Om klokslag tien uur werd Z.H. Exc. mgr. J.P. Huibers aan den ingang der kerk door den pastoor van de parochie, de zeereerw. heer S.A.J. Willemsen, ontvangen. Onder het zingen van “Sacerdos et Pontifex” schreed een lange stoet van geestelijken naar het hoogaltaar. Hierna nam de pontificale Hoogmis een aanvang. Mgr. Huibers werd geassisteerd door mgr. dr. G.C. van Noort, deken der stad, als presbyter assistens. Troondiakens waren deken J. v.d. Wiel uit Hoorn, en pastoor W. Bosch uit Aerdenhout, oud-pastoors der parochie. Diaken der H. Mis was kapelaan W. van Lammeren uit Haarlem; subdiaken kapelaan R. Oud, uit Heemstede. De andere functies werden als volgt vervuld: ad mitram, pastoor Hartman uit Enschede; ad baculum, pastoor Pieterse uit Wervershoof; auferarius, de weleerw. heer C. de Roy, overste van Kadier en Keer; ad-librum, kapelaan K. Vosskühler, St. Nicolaaskerk, Amsterdam; ad candelam, pater Stroosnijder van de hulpkerk der H. Familie in Betondorp; ad gremiale, father Roëll uit Hoorn; cantor primus, kapelaan J. Duyves uit Den Haag; cantor secundus, kapelaan J. van Houten uit De Haag. In het priesterkoor had plaats genomen de herder der jubileerende parochie, pastoor S.A.J. Willemsen. Het zangkoor, bestaande uit mannen en jongens, zong onder leiding van den heer Toon Vranken de Missa “Quaternis Vocibus” van Philippus de Monte, de derde Gregoriaansche Credo, in afwisseling met de geloovigen. “Cantate Domino” van Pitoni, en na de H. Mis “Laudate”, volkszang. De organist der parochie, de heer A. Ehlhart speelde orgelwerken van Sweelinck, Obrecht en Lemmens.

Haarlems bisschop spreekt

Na het Evangelie begaf mgr. Huibers zich in vol ornaat naar het predikgestoelte en richtte zich tot de parochianen van de jubileerende parochie. Er is, aldus mgr., alle reden tot jubelen. Met groote voldoening kunt gij. parochianen van St. Gerardus Majella, dit mooie feest van uw parochiekerk vieren. Dit waardige Godshuis in deze volksrijke buurt, dit kerkgebouw vormt de verbinding tusschen hemel en aarde. Mgr. schetste uitvoerig, wat voor ons katholieken het kerkgebouw beteekent en bracht dit in toepassing op de parochianen van St. Gerardus Majella. Hoeveel mooie herinneringen hebt gij allen niet aan deze kerk. Hoeveel kinderen werden hier wel niet gedoopt? Hoeveel huwelijken niet gesloten? Hoeveel H. Communies werden er niet door u hier ontvangen? Hoevelen hebben er in deze kerk de verloren genade teruggevonden? Hoeveel zonden zijn hier niet vergeven? Doch ook, hoeveel maal zijn van hier uit de laatste H. Sacramenten niet uitgedragen, naar hen, die het tijdelijke met het eeuwige gingen verwisselen. Hier hebt gij geluisterd naar de woorden van uw priesters. Gij schaardet u om den predikstoel. In deze kerk stort gij uw gebeden. Hoeveel gebeden zijn er in deze kerk door Gods goedheid niet verhoord? Hoevelen in deze parochie hebben in dit kerkgebouw aan Gods roepstem gehoor gegeven en begaven zich in priesterlijken of kloosterlijken staat? Ook vandaag vieren vele oud-parochianen niet meer in leven, dit mooie feest met u in den hemel mede. Er is reden tot jubelen, voor de groote weldaden, die God in deze parochie heeft geschonken.

In deze buurt met haar uitgebreide bevolking, klinken ook andere roepstemmen. Doch dit zijn uitnoodigingen die alleen betrekking hebben tot het aardsche geluk, en daarom is het zoo jammer, dat er zich helaas ook kinderen van God vereenigden met de vijanden van God. Mogen zij spoedig tot het ware vaderhuis terugkeeren. Laten wij God dankbaar zijn, dat Hij ons onder zijn hoede heeft genomen. Wij zullen deze kerk blijven bemidden, het Huis van God zal ook ons huis zijn en mochten onze wenschen ook al eens schijnbaar niet vervuld worden, dan zullen wij daar ook moedig in berusten en denken, dat God voor ons andere inzichten heeft gehad. Blijft uw priesters trouw volgen. Spreekt niet over menschelijke gebreken. Hun verantwoordelijkheid is zwaar. Wij zullen voor hen bidden. Na gewezen te hebben op het vele goede, dat ook in deze parochie verkregen is door de voorspraak van de Allerheiligste Maagd Maria en den patroon der parochie, St. Gerardus Majella, sprak mgr. den wensch uit, dat God deze parochie mag blijven zegenen tot in lengte van dagen. Na zijn predikatie gaf mgr. vanaf het hoogaltaar den bisschoppelijken zegen, waarna het H. Misoffer werd voortgezet. Op plechtige wijze werd de bisschop na de plechtigheid door geestelijkheid en misdienaars wederom naar den uitgang der kerk geleid.

Massaal defilé

Om half twee hadden zich honderden belangstellenden, meestal parochianen, doch ook vele buurtgenooten op het Ambonplein verzameld, om getuige te zijn van het groote defilé, dat voor Haarlems bisschop zou worden gehouden. De politie had onder bevel van een inspecteur van het bureau Linnaeusstraat, een brigadier en talrijke agenten, waaronder enkele ruiters, voor een zeer goede afzetting gezorgd, zoodat de belangstellenden en zij, die moesten defileeren, over voldoende ruimte beschikten. Voor den hoofdingang der kerk waren zetels geplaatst, waarop plaats namen Z.H. Exc. mgr. J.P. Huibers, mgr. dr. G.C. van Noort, deken der stad, pastoor WIllemsen, verschilloende oud-pastoors der parochie, eerw. heeren kapelaans, en talrijke geestelijken, die genoodigd waren. Terzijde hadden de eerw. zusters van de scholen plaatsgenomen. Op het Timorplein stelden zich de deelnemers aan de groote huldebetooging op en omstreeks kwart voor twee drongen de eerste muzikale klanten en tromgeroffel tot het Ambonplein door. Kort daarna zwenkte de bereden politie het plein op. Hierop volgde een muziek-corps, dat pittige marsen blies. Vervolgens defileerden de parochiale vereenigingen, o.m. “Utile Dulci” (jongens), speeltui en vacantieschool “Utile Dulci” (meisjes), de leerlingen van meisjes- en jongensscholen Kruisvaart, Aloysius-congregatie “India” (junioren), St. Josephs-gezellen, Agnes-congregatie, Liduina- en Theresia-congregatie, Francisca Romana, de Graal, Apostolaat des Gebeds, Hereeniging en Missiegenootschappen, de H. Familie, afd. dames en heeren, collectanten, R.K. Staatspartij, Vincentius-vereeniging en Benedictus Josef Labre, Eerbied in Gods Huis, Volksbond en Propagandaclub. De verschillende organisaties waren vergezeld van het bestuur, terwijl vaandels en banieren werden meegedragen. De kinderen droegen allen kleine pauselijke vlaggetjes. Spontaan juichten de groepen mgr. Huibers en de geestelijkheid toe, Nadat allen zich langs de vier zijden van het plein hadden opgestald, werd met de vaandels door de vaandeldragers, die zich op een rij tegenover de hoogere kerkelijke autoriteiten hadden opgesteld, de vaandelgroet gebracht. Met begeleiding van het Harmonie-orkest zong men gezamenlijk twee coupletten van het “Aan U, o Koning der Eeuwen”. Mgr. Huibers sprak vervolgens zijn grooten dank uit, voor deze aardige huldiging, hem door de verschillende parochiale organisaties gebracht. Hiermede was de plechtigheid geëindigd en onder de tonen van pittige marschen verlieten de groepen wederom het Ambonplein, dat spoedig zijn bekende Zondagsche rustige sfeer terugkreeg.

Plechtig sluitingslof

Des avonds om 7 uur werd het zilveren parochiefeest besloten met een plechtig en solemneel sluitingslof, waaronder een feestpredikatie werd gehouden. De pauselijke zegen werd gegeven en langs de paden van de kerk trok een processie, waarin het Allerheiligste werd gedragen. Het Lof werd besloten met opdracht van de parochie en het “Te Deum”. Het zangkoor voerde uit “Tu solus”van Josquin de Prez, “Magnificat” van Vecchi, “Tantum Ergo” van Andriesen, terwijl de Gregoriaansche gezangen beurtelings met het volk werden gezongen. Met groote voldoening kunnen de herder van de parochie, de zeereerw. heer Willemsen, den de eerw. heeren kapelaans, doch ook de parochianen van St. Gerardus Majella op dit mooie zilveren jubileum van hun parochiekerk terugzien.

ANDERE ARTIKELEN:

2016 Oproep Steun voor elkaar
2016 Teruggaan of blijven?
2016 Sociale bijdrage supermarket het Lange Mes
2016 Viering 1-jarig bestaan buurthuis Archipel op het Makassarplein
2016 Interview met Mustapha Khaddari
2016 Interview met Jan Beerenhout
2016 Interview met Ahmed Marcouch
2016 Interview met Ahmed El Mesri
2016 Ontroerend afscheid van Rob van Veelen
2016 Het verloren gaan van idealen
2016 Welkom bij de offerfeest maaltijden
2016 Luier van der Laan pleegde zelfmoord door ophanging
2016 Boeken in de Javastraat
2016 Offerfeest voor vluchtelingen en armen
2016 Nu inschrijven taalcursussen Assadaaka!
2016 Bekende Indische Buurters
2016 Uit de geschiedenis van het Ambonplein
2016 Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Makassarplein
2011 Cameratoezicht
2009 Radicalisering
2004 Gevoelens van onveiligheid
2004 Belwinkels in de Javastraat
2001 in het ghetto ( ode aan de indische buurt)
2000 De wisselwoningen
1994 Reality-serie Bureau Balistraat
1997 Verslaafde schiet twee agenten neer
1996 Ulu Camii
1995 An Nasr Moskee
1993 De moord op Andre Hartman
1992 Nordholt doet grote hashvangst
1988 Medewerkers bezetten ontmoetingscentrum aan Javaplantsoen
1985 Buikschot
1982 Vijftien jaar cel voor B. uit de Bankastraat
1982 Horrorhuis aan de Kramatweg
1981 Anti-Fascisten tegen Amicales
1980 Enige kraakkranten
1979 Kraakgroep Indische Buurt
1979 De Buurtwinkel
1978 De pyromaan van de Soembawastraat
1978 Anarchistisch Nonnen Front
1977 Heroine
1977 Familiedrama leidt tot hamermoord
1976 Linkse actie
1975 Bordelen en sexadressen in de Indische Buurt
1974 Buikschot uit noodweer
1973 Experiment genezing
1973 Marokkaanse, Tunesische, Spaanse en Turkse buurtgenoten opgelet
1972 Het urinoir aan de Valentijnkade
1971 Leefbaarheidsproblemen van onze buurt
1970 BB - weg ermee!
1970 Auditie voor Hair in het Bavohuis
1969 Het grootste bejaardenhuis van Nederland
1967 Etage brandt uit in de Ternatestraat
1966 1966: 8 kleuterscholen, 19 lagere scholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs
1965 Outsiders in de Archipel
1964 Boer Koekoek in de Indische Buurt
1964 Doopsgezind Jeugdhonk in de Tweede Atjehstraat
1964 Moord in de Perlakstraat
1961 C.P.N. demonstreert tegen atoombewapening
1960 Ernstig tramongeval
1960 Ontploffing op het Ceramplein
1959 Met getrokken pistool op de Valentijnkade
1958 Boenen ter ere Gods
1958 EVC-man afgetuigd in telefooncel
1957 Een verhoord gebed in de Gorontalostraat
1955 Jaap Brandenburg spreekt in de Archipel
1954 Europese Defensie gemeenschap = fascisme
1952 Hand verloren aan de Riouwstraat
1951 Militaire oefeningen in de Indische Buurt
1950 Overtreding van het hamsterverbod
1950 Jopie en Louis Agterberg en Frantiszek Janiga
1949 Wielerronde Indische Buurt
1949 Dienstweigering aan de Gorontalostraat
1948 Koningin Juliana bezoekt de Indische Buurt
1948 Waarheidswinkel
1946 Herbegraving Jelle Posthuma
1945 Meester Padding
1945 Ontspanningsvereniging Flevo
1945 Schietpartij op de Dam
1945 Katja, beul van Vught
1944 Hongerwinter
1943 N.S.B.-ers
1943 Bommen op de Eltheto!
1942 Max Blokzijl spreekt
1942 Jeugdstorm marcheert!
1942 Zum Stehlen ausgeschickt
1941 Moord in de Javastraat
1941 Februaristaking in de Indische Buurt
1941 De Veemarkt veroverd op de Joden!
1941 W.A. actief in de Javastraat
1941 De vermoording van de Joodse Indische Buurt
1941 Ds. Tonnon
1941 De verwijdering van Joodse leerlingen van de Ambachtschool aan het Timorplein
1940 Bommen op de buurt
1940 Zwartepoorte kampioen...
1940 Inzameling voor gebombardeerd Rotterdam
1940 Oorlog in de Indische Buurt
1939 Shell Sportpark
1939 Pontificale hoogmis
1938 Het oude Zeeburg verdwijnt
1937 Jeugddag Indische Buurt
1937 Tuchteloze jeugd
1937 Razzia in de Padangstraat
1936 RK vroedvrouwen
1936 Revolutiebouw
1935 Fietsplaatjes
1935 Een tweede wijkpredikant voor de Elthetokerk
1935 De Rimboe wordt Huize Ambon
1935 Don Bosco-huis
1934 Het mastenbos aan de Insulindeweg
1934 Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing voor Onvolwaardigen
1934 Weigering Wilhelmus te zingen
1933 Het Thälmann-huis
1933 Pastoor van der Wiel
1933 Drie Duitsers
1933 Gered uit de greep van Hitler
1933 Clubgebouw Archipel
1933 Centraal Comité tegen de Radiowoeker versus Radiocentrale Broertjes
1932 Liefdesdrama in de Minahassastraat
1932 Liefdestwist?
1932 Werkloozen Strijd Comité Obistraat
1932 Agitprop vanuit de Minahassastraat
1932 Brief van een Roomsch kameraadje
1932 Samuel Verdoner, de laatste gazzen van de Indische Buurt
1931 Hersteld Luthers aan de Toministraat
1931 Rotte vis
1931 Iepen
1931 Eigenaar steenloods velt steenzetter met hamer
1931 Verkiezingsstrijd tussen C.H.U. en A.R.P.
1931 Brand in de Javastraat
1931 Optreden van Corry Vonk in het Bavohuis
1931 Het massaal spreekkoor
1930 De Nederlandse vlag misbruikt
1930 Het jonge Pieter Jellen-werk
1930 Pater Bijlhout gaat naar de Oost
1930 Joyriding
1930 Politietoezicht
1930 Gereformeerd
1930 De markt in de Javastraat
1930 Een bibliotheek voor de Indische Buurt
1930 Onhoudbare toestand bij tunnel Zeeburgerdijk
1929 Lourdes
1929 Vrijgekocht door missievriendjes
1929 Aanhouding diamantbewerker in Ombilinstraat
1929 Moord in de Gerardus Majella
1929 Venters zien geen uitweg
1929 Consultatiebureau aan de Baweanstraat
1928 Niasplein wordt Makassarplein
1928 Esperantovereniging Tagigas en l'Oriento
1928 Rechouwous-jeugd op stap
1928 Gebouw de Schakel
1928 Blind
1927 Buurtvereniging Ceram
1927 Verzuiling in het jeugdwerk
1927 Onmin in de Boetonstraat
1927 Bakkers
1927 De voorlopers van de A.H. Gerhardschool
1927 Rechercheur Kok: de eerste drugsdode in de Indische Buurt
1926 Afsluiting van de Diemerdijk
1926 Schutting
1926 Opening R.K. meisjesschool Ambonplein
1926 Het lokaal van het Leger des Heils
1926 Een wandeling door de nieuwe 'Archipelwijk'
1925 Het Zeeburgerdorp
1925 Demping van de Polderwetering
1925 Wijding
1925 Rechouwous, de Joodsche Vereeniging voor de Indische Buurt
1925 Geen man, geen cent voor het leger
1925 De rode vlag vanuit Niasstraat 61
1925 Groepsgebouw de Toorts
1925 Jan Ceton, onderwijzer aan de Bankastraat, communist
1924 Elthetokerk, bouw en opening
1924 Nieuwe straten
1924 De aanleg van de Riouwstraat
1924 Winkelweek Indische Buurt
1924 De oprichting van de Eerste Elthetoschool aan de Riouwstraat
1922 Premiewoningen voor arbeiders
1921 Een jongen, die een meisje bleek
1921 De storm
1921 Het Java-Kwartier
1921 Christelijke propaganda
1920 Een gouden swastika voor mevrouw Vrij
1920 Kinderspel in de jaren tien en twintig
1919 Moord in de Djambistraat
1918 Brand bij café Koopmans
1918 De aanleg van het Zuiderzeepark
1917 Broodoproer en revolutie
1917 Militairen maken de buurt onveilig
1917 Abortus aan de Zeeburgerdijk
1916 Zeeburgerkermis
1916 Onteigening bouwgronden
1915 Slaat den smeris dood
1914 Mene Tekel
1914 De Wild-West-Show van Texas-Tex
1914 Het noodziekenhuis aan de Zeeburgerdijk
1913 Nieuwe tramplannen
1913 Het Bavohuis
1912 Wijkgebouw Eltheto: de eerste jaren
1911 De Berlageblokken
1911 Eigen Haard bouwt Lombokstraat, Lampongstraat en Padangstraat
1911 Vereeniging voor onderwijs op Gereformeerde Grondslag
1911 Nieuw stratenplan
1911 De blindeninrichting aan de Celebesstraat
1909 De communistische Indische Buurt
1908 Jacob Pierik verdrinkt
1908 De bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen
1907 Smit springt uit het raam
1906 Stadstrand
1906 De Sabbathpaal op de Zeeburgerdijk
1905 Balistraat 48
1905 Fietsverbod
1905 Smokkelroute Zeeburgerdijk
1905 Uitslag eerste verkiezingen Indische Buurt
1905 Zweminrichting aan het Nieuwe Diep
1905 Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis"
1903 Nieuw Muiderpoortstation
1903 Kinderlokker
1903 Moord in de Celebesstraat
1903 Derde Ambachtschool aan het Timorplein
1903 Politie in de Indische Buurt
1903 Dagpauwoog
1902 Een tramritje
1902 Arabieren
1902 Doorgang Eerste van Swindenstraat-Javastraat
1902 Relletjes in de Javastraat
1902 Illegaal caféwezen
1901 Een wandeling met Jac. P. Thijsse
1901 De wielerbaan
1900 Bierdrinkende jeugd
1900 Een nieuwe school aan de Bankastraat
1899 Snorrende kogel
1897 Floretstoot door het hoofd
1897 Bouw van de Indische Buurt
1895 De lijnbaan
1894 Halte Zeeburgerdijk
1893 Vereeniging buiten de Muiderpoort
1891 Vingertop
1890 Civiele werken rond de Zeeburgerdijk
1889 De tramomnibus
1889 Zeearend aan de Zeeburgerdijk
1887 Hotel Zeeburg
1886 Het tweede abbatoir
1886 Ergerlijk dronkemanstoneel
1882 Een dierenvriend
1881 De eerste scholen aan de Zeeburgerdijk
1881 Onzedelijke taferelen
1881 Een drankzuchtig hoekje
1880 Ringslangen
1880 Onderweg Zeeburgerdijk bestraat
1877 Een wandeling
1877 Spoorwegongeluk aan de Zeeburgerdijk
1877 Verplaatsing van de Veemarkt
1876 Gemeente Nieuwer-Amstel, Gemeente Diemen, Gemeente Amsterdam
1862 De Zeeburgerdijk als vuilnisbelt
1854 Driedubbele moord aan de Ringdijk
1844 Revolutionair aan de Oetewaelerweg
1804 Harddraverij
1761 De proef van de cole ANTIPIRIQUE
1756 Runderpest in Zeeburg
1744 Buitenplaats te huur aan de Hogendyk
1739 Een vondeling aan de Hogedijk
1733 Paalworm
1733 Oude Geele Vliegende Haerige Windhond
1714 Opening Joodse begraafplaats
1681 Verslibbing
1663 Herberg Zeeburg
1651 De Zeeburgerdijk breekt door
1647 Herberg 't Vosje
1631 Watermolen en gemaal
1563 Mijlpaal
1328 Outersdorp
1307 Zeeburgerdijk was Sint Anthonisdijk

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s