Rechercheur Kok: de eerste drugsdode in de Indische Buurt

NIEUW! Lees ook de Geschiedenis van de Dapperbuurt!

De uit de Indische Buurt afkomstige, in de Balistraat wonende P.A. Kok komt in 1922 bij de politie en promoveert in 1926 tot de recherche, waar hij zich met het bestrijden van de opiumsmokkel gaat bezighouden. Er wordt in die jaren uitgebreid opium gesmokkeld in Nederland, en namens de Amsterdamse recherche zet Kok diverse malen strikken uit en doet zich voor als koopman. Hij is daar behoorlijk succesvol in.

Al enige tijd is de Amsterdamse politie een partij van bijna 21 kilo opium op het spoor. Kok weet als pseudo-koper – tussenpersoon voor een vermogend man – een afspraak te maken met de handelaars, op 4 januari 1927 op het stationsplein van Leiden. Alhoewel hij overlegt met zijn collega’s in Leiden, gaat het tijdens de transactie – waarbij de handelaars de partij in de auto van Kok aan het laden zijn – vreselijk mis. Terwijl de smokkelaars tijdens de schermutselingen bij aanhouding met achterlating van bijna 21 kilo opium ter waarde van fl. 7.000 de benen trachten te nemen, wordt rechercheur Kok per ongeluk door een Leidse collega in zijn rechterslaap getroffen. De veelbelovende R.-K. politieman uit de Indische Buurt overlijdt – na van de sacramenten te zijn voorzien maar zonder bij bewustzijn te zijn gekomen – de volgende ochtend om 4.30 uur in het Elisabethgesticht te Leiden en laat een vrouw en twee jonge kinderen achter.

Kok zal vanuit de Indische Buurt, vanuit de Gerardus Majellakerk begraven worden. Vrijdagochtend wordt het stoffelijk overschot naar het O.L.V.G. overgebracht, waar van 14 tot 15.30 het “De Profundis” gehouden wordt. Zaterdagochtend wordt het lichaam van Kok naar de Majellakerk gebracht. Van daaruit zal zijn stoffelijk overschot zaterdagochtend om 10.30 uur worden uitgedragen en in aanwezigheid van het politiekorps met korpseer begraven worden op de begraafplaats St. Barbara.

De begrafenis van rechercheur Kok, te Leiden tengevolge van een noodlottigen samenloop van omstandigheden bij het achterhalen van een partij gesmokkelden opium door een zijner collega’s aldaar doodgeschoten, is, zooals we Zaterdag in ‘t kort hebben gemeld, een indrukwekkende betooging door de straten van Amsterdam geworden. Duizenden en nog eens duizenden waren langs den heelen weg samengestroomd om den langen stoet voor zich te laten voorbij trekken, terwijl de treurmuziek de beide politieharmoniecorpsen, die den rouwstoet openden en sloten, boven de hoofden der menigte, en langs de huizen opklonk.

De begraafplaats St. Barbara aan de Spaarndammerdijk was voor het publiek gesloten. De stoet had ongeveer halfelf de r.-k. kerk aan het Ambon-plein, waar een neef van de gevallene, die priester is, de plechtige requiem-mis had opgedragen, verlaten, waarbij een zestal gehelmde leden van de Amsterdamse politie de kist in de rouwwagen plaatsten, onder het spelen van de Andante funebre van Stenz door de Amsterdamse politie. Vervolgens stelde de lange stoet zich op. Het gehele plein was daarvoor door de politie afgezet onder leiding van den Commisaris van Politie Ploos van Amstel.

Aan het hoofd van de stoet ging het Amsterdamse politiemuziekgezelschap, direct gevolgd door de rouwwagen. Deze was behangen met kransen, terwijl bovendien nog een landauer met een groot aantal bloemstukken de rouwwagen volgde. Onder de schat van kransen en bloemen waren er van de secties der Amsterdamse politie, van de Bond van Inspecteurs, van het Leids politiepersoneel, van de waarnemend Burgemeester van Leiden, van de Algemeene Bond van Politiepersoneel, van de Centrale Recherche, van de Vereeniging van Rechercheurs “Kracht door Eendracht”, van de brigade rijksveldwacht te Amsterdam, en vele anderen. Achter deze landauer met bloemen volgde het officieel detachement der politie van Amsterdam, onder leiding van inspecteur De Jong. Na de volrijtuigen volgde een groot aantal corporaties, allereerst een groot aantal inspecteurs en agenten uit Amsterdam, gevolgd door het hoofdbestuur en de afdeling Amsterdam van den R.K. Bond St. Michaël, vertegenwoordigers van dezelfde bond van de afdelingen Rotterdam, Bussum, Utrecht, Haarlem, Leiden en Hilversum. In de stoet waren mede vertegenwoordigd de Christelijke Bond van Amsterdamsche politieinspecteurs, de Bond van Amsterdamse politieinspecteurs, de Amsterdamse rechercheursvereniging, een deputatie van de recherche van het hoofdbureau van Politie, het hoofdbestuur en het bestuur van de Amsterdamse afdeling van de Alg. Bond van Politiepersoneel in Nederland. Uit Hilversum was mede een deputatie aanwezig van den A.N.P.B. en van de Christelijke Organisatie van politiepersoneel. Uit Den Haag ging een deputatie mede van het rechercheurcorps en ook uit Delft was zulk een deputatie aanwezig. De politie uit Leiden was vertegenwoordigd door twee inspecteurs en zestien agenten. Bovendien liepen nog in den stoet mede de tweede compagnie van de militaire politie in Noord-Holland, een deputatie van de Amsterdamsche brandweer en eene van de Rijksveldwacht te Amsterdam. De stoet werd gesloten door de Harmonie “Hermandad” van de Rotterdamsche politie. Bij het vertrek van den stoet op het Ambonplein speelde het Harmoniecorps “La Pensëe” van Fr. Cois.

Onder het spelen van treurmuziek zette daarop de rouwstoet zich in beweging en volgde hij langs het sterfhuis in de Balistraat den weg door de Sumatrastraat, Celebesstraat, Zeeburgerdijk, naar de Mauritskade. Voor het politiebureau aan de Muiderpoort bleef de rouwkoets staan. Daar werd een krans aan de koets gehecht. Zijn weg vervolgende langs Sarphatistraat, Oosteinde, Stadhouderskade, Nassaukade, Spaarndammerstraat en Spaarndammerdijk werd nog eenige malen halt gehouden o.a. voor de polititbureaus aan de Stadhouderskade, aan het Frederik Hendrikplantsoen en in de Spaarndammerstraat, waar telkenmale nieuwe kransen bij de vele bloemen werden gevoegd. Te ruim twee uur kwam de stoet op het kerkhof St. Barbara aan.

Pas om halfdrie kwam bij op het afgelegen kerkhof aan. Indrukwekkend klonk de treurmuziek door de poort van den doodenakker. Daar waren op dat uur reeds aanwezig de hoofdcommissaris van politie, de heer Marcusse, benevens vele commissarissen en inspecteurs van politie. Toen de lijkkoets het kerkhof, dat voor het publiek gesloten was, opreed, werd door het muziekcorps van de Amsterdamsche politie treurmuziek gespeeld.

Amsterdamsche politie-agenten in uniform droegen hun omgekomen makker de kapel binnen, waar dezelfde priester, die in de kerk aan het Ambon-plein de rouwmis had gezongen, de plechtigheid der absoute verrichtte. Na afloop hiervan is de baar door wederom agenten grafwaarts gedragen.

Onder degenen, die haar volgden, waren verder de commissaris, aan den hoofd-commissaris toegevoegd, de heer H.J. Versteegh; de commissaris van den justitieelen dienst, de heer E.J. Pateer; verder de commissarissen en hoofdinspecteurs van bijna alle secties en afdeelingsbureaux, en de commandant van de compagnie militaire politie te Amsterdam, kapitein A.M. Kloeke. Onder de talrijke bloemstukken, die de baar dekten, en waarvan vele versierd waren met linten in de Amsterdamsche kleuren, was er ook een van den waarnemenden burgemeester van Leiden. Van de deputaties, die zich met omfloerste banieren om het graf hadden geschaard noemen wij behalve de reeds eerder genoemden vertegenwoordigers van den Bond van Christelijke Politiebeambten, van de Amsterdamsche Rechercheursvereeniging, van de rechercheurs der afdeelingen centrale recherche en van de inspecteurs van deze afdeeling der Amsterdamsche politie. Deputaties waren er ook van de minderen der militaire politie en van de rijksveldwacht.

De plechtigheid der teraardebestelling, door denzelfden geestelijke voltrokken, droeg een eenvoudig karakter en duurde slechts zeer kort. Na de lithurgische handelingen en gebeden hebben de aanwezige geloofsgenooten van den doode gezamenlijk gebeden voor zijn zielerust, onder leiding van den heer Van Duyn, voorzitter van de afdeeling Amsterdam van den R.K. Politiebond St. Michael.

In mei 1927 staan de twee opiumsmokkelaars voor de rechtbank. Het zijn de kooplieden J.J. v.d. S. (31) en G.K. (35) uit Rotterdam. Uit getuigenverklaringen blijkt inderdaad dat de zaak was opgezet door Kok in een poging de aanbieders in de val te lokken. In totaal hadden de verdachten 47 pakjes met in totaal bijna 21 kilo opium bij zich, ter waarde van fl. 7.000. De Amsterdamse politie was de partij al enige tijd op het spoor, en overviel een boot die de partij zou vervoeren van de Lekhaven naar Katendrecht; deze partij bleek echter onvindbaar. Alhoewel v.d. S. en K. verklaarden de partij overboord te hebben gegooid, bleek een en ander slechts een schijnvertoning geweest en was de partij steeds in bezit gebleven van de man achter de kooplieden, een op Katendrecht verblijf houdende Chinees.

De verdachten blijven ontkennen geweten te hebben dat er opium in de pakjes zat. De aanklager eist twee maanden hechtenis. Deze straf wordt uiteindelijk begin juli 1927 ook door de rechter toegekend, waarop beide smokkelaars in de gevangenis verdwijnen.

Het muisje krijgt nog een staartje wanneer de Gerardus Majellaparochie – zoals van tevoren afgesproken – de rekening van de begrafenis bij de gemeente Amsterdam indient. Deze bedraagt maar liefst een bedrag van fl. 1.150, waarvan fl. 200 voor uitvaartdienst en Heilige Mis, en fl. 80,- voor het koud buffet. De S.D.A.P.-krant Het Volk spreekt er schande van. Uiteindelijk wordt niet het volledig bedrag door de gemeente vergoed, maar slechts fl. 700. De overige kosten komen voor de parochie. Uiteraard is daarmee het katholieke dagblad De Tijd het niet eens.

ANDERE ARTIKELEN:

2016 Oproep Steun voor elkaar
2016 Teruggaan of blijven?
2016 Sociale bijdrage supermarket het Lange Mes
2016 Viering 1-jarig bestaan buurthuis Archipel op het Makassarplein
2016 Interview met Mustapha Khaddari
2016 Interview met Jan Beerenhout
2016 Interview met Ahmed Marcouch
2016 Interview met Ahmed El Mesri
2016 Ontroerend afscheid van Rob van Veelen
2016 Het verloren gaan van idealen
2016 Welkom bij de offerfeest maaltijden
2016 Luier van der Laan pleegde zelfmoord door ophanging
2016 Boeken in de Javastraat
2016 Offerfeest voor vluchtelingen en armen
2016 Nu inschrijven taalcursussen Assadaaka!
2016 Bekende Indische Buurters
2016 Uit de geschiedenis van het Ambonplein
2016 Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Makassarplein
2011 Cameratoezicht
2009 Radicalisering
2004 Gevoelens van onveiligheid
2004 Belwinkels in de Javastraat
2001 in het ghetto ( ode aan de indische buurt)
2000 De wisselwoningen
1994 Reality-serie Bureau Balistraat
1997 Verslaafde schiet twee agenten neer
1996 Ulu Camii
1995 An Nasr Moskee
1993 De moord op Andre Hartman
1992 Nordholt doet grote hashvangst
1988 Medewerkers bezetten ontmoetingscentrum aan Javaplantsoen
1985 Buikschot
1982 Vijftien jaar cel voor B. uit de Bankastraat
1982 Horrorhuis aan de Kramatweg
1981 Anti-Fascisten tegen Amicales
1980 Enige kraakkranten
1979 Kraakgroep Indische Buurt
1979 De Buurtwinkel
1978 De pyromaan van de Soembawastraat
1978 Anarchistisch Nonnen Front
1977 Heroine
1977 Familiedrama leidt tot hamermoord
1976 Linkse actie
1975 Bordelen en sexadressen in de Indische Buurt
1974 Buikschot uit noodweer
1973 Experiment genezing
1973 Marokkaanse, Tunesische, Spaanse en Turkse buurtgenoten opgelet
1972 Het urinoir aan de Valentijnkade
1971 Leefbaarheidsproblemen van onze buurt
1970 BB - weg ermee!
1970 Auditie voor Hair in het Bavohuis
1969 Het grootste bejaardenhuis van Nederland
1967 Etage brandt uit in de Ternatestraat
1966 1966: 8 kleuterscholen, 19 lagere scholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs
1965 Outsiders in de Archipel
1964 Boer Koekoek in de Indische Buurt
1964 Doopsgezind Jeugdhonk in de Tweede Atjehstraat
1964 Moord in de Perlakstraat
1961 C.P.N. demonstreert tegen atoombewapening
1960 Ernstig tramongeval
1960 Ontploffing op het Ceramplein
1959 Met getrokken pistool op de Valentijnkade
1958 Boenen ter ere Gods
1958 EVC-man afgetuigd in telefooncel
1957 Een verhoord gebed in de Gorontalostraat
1955 Jaap Brandenburg spreekt in de Archipel
1954 Europese Defensie gemeenschap = fascisme
1952 Hand verloren aan de Riouwstraat
1951 Militaire oefeningen in de Indische Buurt
1950 Overtreding van het hamsterverbod
1950 Jopie en Louis Agterberg en Frantiszek Janiga
1949 Wielerronde Indische Buurt
1949 Dienstweigering aan de Gorontalostraat
1948 Koningin Juliana bezoekt de Indische Buurt
1948 Waarheidswinkel
1946 Herbegraving Jelle Posthuma
1945 Meester Padding
1945 Ontspanningsvereniging Flevo
1945 Schietpartij op de Dam
1945 Katja, beul van Vught
1944 Hongerwinter
1943 N.S.B.-ers
1943 Bommen op de Eltheto!
1942 Max Blokzijl spreekt
1942 Jeugdstorm marcheert!
1942 Zum Stehlen ausgeschickt
1941 Moord in de Javastraat
1941 Februaristaking in de Indische Buurt
1941 De Veemarkt veroverd op de Joden!
1941 W.A. actief in de Javastraat
1941 De vermoording van de Joodse Indische Buurt
1941 Ds. Tonnon
1941 De verwijdering van Joodse leerlingen van de Ambachtschool aan het Timorplein
1940 Bommen op de buurt
1940 Zwartepoorte kampioen...
1940 Inzameling voor gebombardeerd Rotterdam
1940 Oorlog in de Indische Buurt
1939 Shell Sportpark
1939 Pontificale hoogmis
1938 Het oude Zeeburg verdwijnt
1937 Jeugddag Indische Buurt
1937 Tuchteloze jeugd
1937 Razzia in de Padangstraat
1936 RK vroedvrouwen
1936 Revolutiebouw
1935 Fietsplaatjes
1935 Een tweede wijkpredikant voor de Elthetokerk
1935 De Rimboe wordt Huize Ambon
1935 Don Bosco-huis
1934 Het mastenbos aan de Insulindeweg
1934 Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing voor Onvolwaardigen
1934 Weigering Wilhelmus te zingen
1933 Het Thälmann-huis
1933 Pastoor van der Wiel
1933 Drie Duitsers
1933 Gered uit de greep van Hitler
1933 Clubgebouw Archipel
1933 Centraal Comité tegen de Radiowoeker versus Radiocentrale Broertjes
1932 Liefdesdrama in de Minahassastraat
1932 Liefdestwist?
1932 Werkloozen Strijd Comité Obistraat
1932 Agitprop vanuit de Minahassastraat
1932 Brief van een Roomsch kameraadje
1932 Samuel Verdoner, de laatste gazzen van de Indische Buurt
1931 Hersteld Luthers aan de Toministraat
1931 Rotte vis
1931 Iepen
1931 Eigenaar steenloods velt steenzetter met hamer
1931 Verkiezingsstrijd tussen C.H.U. en A.R.P.
1931 Brand in de Javastraat
1931 Optreden van Corry Vonk in het Bavohuis
1931 Het massaal spreekkoor
1930 De Nederlandse vlag misbruikt
1930 Het jonge Pieter Jellen-werk
1930 Pater Bijlhout gaat naar de Oost
1930 Joyriding
1930 Politietoezicht
1930 Gereformeerd
1930 De markt in de Javastraat
1930 Een bibliotheek voor de Indische Buurt
1930 Onhoudbare toestand bij tunnel Zeeburgerdijk
1929 Lourdes
1929 Vrijgekocht door missievriendjes
1929 Aanhouding diamantbewerker in Ombilinstraat
1929 Moord in de Gerardus Majella
1929 Venters zien geen uitweg
1929 Consultatiebureau aan de Baweanstraat
1928 Niasplein wordt Makassarplein
1928 Esperantovereniging Tagigas en l'Oriento
1928 Rechouwous-jeugd op stap
1928 Gebouw de Schakel
1928 Blind
1927 Buurtvereniging Ceram
1927 Verzuiling in het jeugdwerk
1927 Onmin in de Boetonstraat
1927 Bakkers
1927 De voorlopers van de A.H. Gerhardschool
1927 Rechercheur Kok: de eerste drugsdode in de Indische Buurt
1926 Afsluiting van de Diemerdijk
1926 Schutting
1926 Opening R.K. meisjesschool Ambonplein
1926 Het lokaal van het Leger des Heils
1926 Een wandeling door de nieuwe 'Archipelwijk'
1925 Het Zeeburgerdorp
1925 Demping van de Polderwetering
1925 Wijding
1925 Rechouwous, de Joodsche Vereeniging voor de Indische Buurt
1925 Geen man, geen cent voor het leger
1925 De rode vlag vanuit Niasstraat 61
1925 Groepsgebouw de Toorts
1925 Jan Ceton, onderwijzer aan de Bankastraat, communist
1924 Elthetokerk, bouw en opening
1924 Nieuwe straten
1924 De aanleg van de Riouwstraat
1924 Winkelweek Indische Buurt
1924 De oprichting van de Eerste Elthetoschool aan de Riouwstraat
1922 Premiewoningen voor arbeiders
1921 Een jongen, die een meisje bleek
1921 De storm
1921 Het Java-Kwartier
1921 Christelijke propaganda
1920 Een gouden swastika voor mevrouw Vrij
1920 Kinderspel in de jaren tien en twintig
1919 Moord in de Djambistraat
1918 Brand bij café Koopmans
1918 De aanleg van het Zuiderzeepark
1917 Broodoproer en revolutie
1917 Militairen maken de buurt onveilig
1917 Abortus aan de Zeeburgerdijk
1916 Zeeburgerkermis
1916 Onteigening bouwgronden
1915 Slaat den smeris dood
1914 Mene Tekel
1914 De Wild-West-Show van Texas-Tex
1914 Het noodziekenhuis aan de Zeeburgerdijk
1913 Nieuwe tramplannen
1913 Het Bavohuis
1912 Wijkgebouw Eltheto: de eerste jaren
1911 De Berlageblokken
1911 Eigen Haard bouwt Lombokstraat, Lampongstraat en Padangstraat
1911 Vereeniging voor onderwijs op Gereformeerde Grondslag
1911 Nieuw stratenplan
1911 De blindeninrichting aan de Celebesstraat
1909 De communistische Indische Buurt
1908 Jacob Pierik verdrinkt
1908 De bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen
1907 Smit springt uit het raam
1906 Stadstrand
1906 De Sabbathpaal op de Zeeburgerdijk
1905 Balistraat 48
1905 Fietsverbod
1905 Smokkelroute Zeeburgerdijk
1905 Uitslag eerste verkiezingen Indische Buurt
1905 Zweminrichting aan het Nieuwe Diep
1905 Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis"
1903 Nieuw Muiderpoortstation
1903 Kinderlokker
1903 Moord in de Celebesstraat
1903 Derde Ambachtschool aan het Timorplein
1903 Politie in de Indische Buurt
1903 Dagpauwoog
1902 Een tramritje
1902 Arabieren
1902 Doorgang Eerste van Swindenstraat-Javastraat
1902 Relletjes in de Javastraat
1902 Illegaal caféwezen
1901 Een wandeling met Jac. P. Thijsse
1901 De wielerbaan
1900 Bierdrinkende jeugd
1900 Een nieuwe school aan de Bankastraat
1899 Snorrende kogel
1897 Floretstoot door het hoofd
1897 Bouw van de Indische Buurt
1895 De lijnbaan
1894 Halte Zeeburgerdijk
1893 Vereeniging buiten de Muiderpoort
1891 Vingertop
1890 Civiele werken rond de Zeeburgerdijk
1889 De tramomnibus
1889 Zeearend aan de Zeeburgerdijk
1887 Hotel Zeeburg
1886 Het tweede abbatoir
1886 Ergerlijk dronkemanstoneel
1882 Een dierenvriend
1881 De eerste scholen aan de Zeeburgerdijk
1881 Onzedelijke taferelen
1881 Een drankzuchtig hoekje
1880 Ringslangen
1880 Onderweg Zeeburgerdijk bestraat
1877 Een wandeling
1877 Spoorwegongeluk aan de Zeeburgerdijk
1877 Verplaatsing van de Veemarkt
1876 Gemeente Nieuwer-Amstel, Gemeente Diemen, Gemeente Amsterdam
1862 De Zeeburgerdijk als vuilnisbelt
1854 Driedubbele moord aan de Ringdijk
1844 Revolutionair aan de Oetewaelerweg
1804 Harddraverij
1761 De proef van de cole ANTIPIRIQUE
1756 Runderpest in Zeeburg
1744 Buitenplaats te huur aan de Hogendyk
1739 Een vondeling aan de Hogedijk
1733 Paalworm
1733 Oude Geele Vliegende Haerige Windhond
1714 Opening Joodse begraafplaats
1681 Verslibbing
1663 Herberg Zeeburg
1651 De Zeeburgerdijk breekt door
1647 Herberg 't Vosje
1631 Watermolen en gemaal
1563 Mijlpaal
1328 Outersdorp
1307 Zeeburgerdijk was Sint Anthonisdijk

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s