Verslibbing

NIEUW! Lees ook de Geschiedenis van de Dapperbuurt!

In vroege jaren van de stad bevindt zich de (binnen)haven van Amsterdam vooral aan de Geldersche Kade en het Damrak. Wanneer de handel zich begint uit te breiden, is hier al spoedig niet genoeg ruimte meer en wordt gebruik gemaakt van andere binnenhavens, zoals als de Rapenburger- en Houtkopersgrachten. Deze binnenhavens zijn, mede wegens het slibprobleem, slechts toegankelijk voor lichte schepen. Buitendijks worden sinds 1650 de vooral voor scheepsbouw ingerichte eilanden Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg aangelegd. Met de aanleg van deze eilanden komt ook de Nieuwe Vaart tot stand. Deze wordt aangelegd in verband met grote aanslibbingsproblemen wegens de aanleg van Kattenburg in het IJ.

De Amsterdamse haven heeft altijd veel last gehad van slibvorming, waardoor de timmerwerven in de stad lang niet altijd voor wat zwaardere scheepvaart bereikbaar waren. In de tweede helft van de zeventiende eeuw is het burgemeester Johannes Hudde (1828-1704), die ingrijpende maatregelen laat nemen op het gebied van de waterstaat. De dijken aan de zuidzijde van het IJ worden versterkt en 1681 komen de sluizen in de Amstel tot stand, ook om hoog water te keren. Grootste probleem voor de scheepvaart blijft de verslibbing. Men probeert een en ander te bestrijden door het ontwikkelen van eigen baggermolens; de stad Amsterdam besteedt in 1681 hier bijvoorbeeld een bedrag van 60.000 gulden aan.

Vanaf ca. 1750 wordt gebroed op nieuwe plannen de verslibbing van de havens tegen te gaan, als alternatief voor de relatief dure inzet van de baggermolens. In 1772 komt een rapport uit van waterstaat-toezichthouders Christiaan Brunings, Jan Engelman en landmeter Melchior Bolstra, waarin onder andere gepleit wordt voor afgraving van de Paardenhoek. De Paardenhoek is een aanslibbend stukje land in het IJ ten noordoosten van Herberg Zeeburg (ter hoogte van de noordpunt van het tegenwoordig Zeeburgereiland), waarop ook regelmatig schepen vastlopen. Naast afgraving van de Paardenhoek dient in het IJ een hoofd aangelegd te worden ten oosten van Schellingwoude, om op die manier de stroming naar het zuiden af te buigen. Aangezien echter enige onenigheid bestaat over de vraag of het slib niet eerder uit de Haarlemmermeer afkomstig zou zijn dan uit de Zuiderzee, komt niets van deze plannen terecht. Wel wordt uiteindelijk de Paardenhoek – inclusief Fort aan den Paardenhoek, een in 1828 opgeheven onderdeel van de Stelling van Amsterdam – vanwege de aanleg van de Ertshaven en het Amsterdam-Rijnkanaal vergraven.

Verdere soms kostbare maatregelen in de tweede helft van de achttiende eeuw leiden niet tot resultaat. De aanslibbing blijft een groot probleem en men begint op andere maatregelen te zinnen. In 1808 wint waterbouwkundig ingenieur Jan Blanken (later Inspecteur-Generaal van Rijkswaterstaat) de dubbele gouden medaille van de Hollandsche Maatschappij voor Wetenschappen met zijn voorstel een nieuwe, ruimere dijk aan te leggen, lopend van het Blauwhoofd via de Paardenhoek naar Herberg Zeeburg. Op manier zou in feite – met gebruik van overtollig slib – een grote binnenhaven worden aangelegd waaruit de slibaanwas in zijn totaliteit geweerd zou kunnen worden.

Dit plan van Blanken krijgt de handen op elkaar en onder Koning Lodewijk Napoleon worden vanaf 1809 de eerste maatregelen genomen om tot aanleg van de nieuwe dijk te komen. Alhoewel ook Keizer Napoleon de plannen van Blanken in 1810 definitief goedkeurt, raakt het project vanwege de oorlogsomstandigheden in minder gunstig vaarwater. Onder de nieuwe Koning Willem I komt het project, ook vanwege de hoge kosten, vanaf 1817 definitief tot stilstand. De baggerwerkzaamheden vinden weer een aanvang, maar dit zet geen zoden aan de dijk en nu ontstaan er landelijk plannen om het IJ ten oosten van Amsterdam geheel van de Zuiderzee af te snijden. Dit leidt in eerste instantie tot grote tegenstand van de gemeente Amsterdam, die aan de plannen van Blanken wil vasthouden en in afsluiting van de Zuiderzee aan grote bedreiging van de handel ziet. Inmiddels is men als alternatief in 1824 begonnen met de aanleg van het Noord-Hollands Kanaal. Dit blijkt echter voor de steeds groter wordende schepen niet voldoende ruimte te bieden; de steeds verder verslibbende Amsterdamse haven begint nu snel achteruit te gaan.

Geïnspireerd door de aanleg van de Rotterdamse plannen voor de Nieuwe Waterweg (vanaf 1863) komt nu een nieuw gecombineerd plan tot stand: het graven van een kanaal naar de Noordzee, gecombineerd met de afsluiting van het IJ aan oostzijde. Vanaf 1865 gaat voor het kanaal de eerste schop de grond in en wordt begonnen met de aanleg van een dijk tussen de Paardenhoek en Schellingwoude. Op 29 april 1870 wordt in de aanwezigheid van Koning Willem III de eerste steen voor de Oranjesluizen gelegd. Op 25 september 1872 is het werk gereed en passeren de eerste schepen de Oranjesluizen. Om de scheepvaart naar het binnenland te faciliteren, wordt vanaf 1881 het Merwedekanaal aanlegd (later Amsterdam-Rijnkanaal); dit is in 1892 gereed.

De aanleg van het Noordzeekanaal leidt tot een nieuwe bloeiperiode voor de Amsterdamse haven. In het oosten worden in de Rietlanden nieuwe havens in het afgesloten IJ aangelegd en komt de Oostelijke Handelskade tot stand (1875-1883). De Oostelijke Handelskade is de eerste Amsterdamse haven aan diep water en wordt vanaf 1890 beschermd door een dam, die later uit zal groeien tot Java-eiland/KNSM-eiland. Hier vestigt zich in 1903 de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij (KNSM). Alhoewel het oostelijk havengebied in de eerste helft van de twintigste eeuw een grote bloeiperiode kent, met vooral veel scheepvaart richting Oost-Indië, vallen na de Tweede Wereldoorlog de havenactiviteiten praktisch stil met het zelfstandig worden van Indonesië. Het havengebied raakt in verval en de overgeleven Amsterdamse havenactiviteiten verplaatsen zich naar het westelijk havengebied. In het oostelijk havengebied komt het vanaf de jaren negentig tot grootschalige inrichting als woongebied. Nog enige resterende havenactiviteiten vinden plaats in bedrijventerrein Cruquius.

ANDERE ARTIKELEN:

2016 Oproep Steun voor elkaar
2016 Teruggaan of blijven?
2016 Sociale bijdrage supermarket het Lange Mes
2016 Viering 1-jarig bestaan buurthuis Archipel op het Makassarplein
2016 Interview met Mustapha Khaddari
2016 Interview met Jan Beerenhout
2016 Interview met Ahmed Marcouch
2016 Interview met Ahmed El Mesri
2016 Ontroerend afscheid van Rob van Veelen
2016 Het verloren gaan van idealen
2016 Welkom bij de offerfeest maaltijden
2016 Luier van der Laan pleegde zelfmoord door ophanging
2016 Boeken in de Javastraat
2016 Offerfeest voor vluchtelingen en armen
2016 Nu inschrijven taalcursussen Assadaaka!
2016 Bekende Indische Buurters
2016 Uit de geschiedenis van het Ambonplein
2016 Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Makassarplein
2011 Cameratoezicht
2009 Radicalisering
2004 Gevoelens van onveiligheid
2004 Belwinkels in de Javastraat
2001 in het ghetto ( ode aan de indische buurt)
2000 De wisselwoningen
1994 Reality-serie Bureau Balistraat
1997 Verslaafde schiet twee agenten neer
1996 Ulu Camii
1995 An Nasr Moskee
1993 De moord op Andre Hartman
1992 Nordholt doet grote hashvangst
1988 Medewerkers bezetten ontmoetingscentrum aan Javaplantsoen
1985 Buikschot
1982 Vijftien jaar cel voor B. uit de Bankastraat
1982 Horrorhuis aan de Kramatweg
1981 Anti-Fascisten tegen Amicales
1980 Enige kraakkranten
1979 Kraakgroep Indische Buurt
1979 De Buurtwinkel
1978 De pyromaan van de Soembawastraat
1978 Anarchistisch Nonnen Front
1977 Heroine
1977 Familiedrama leidt tot hamermoord
1976 Linkse actie
1975 Bordelen en sexadressen in de Indische Buurt
1974 Buikschot uit noodweer
1973 Experiment genezing
1973 Marokkaanse, Tunesische, Spaanse en Turkse buurtgenoten opgelet
1972 Het urinoir aan de Valentijnkade
1971 Leefbaarheidsproblemen van onze buurt
1970 BB - weg ermee!
1970 Auditie voor Hair in het Bavohuis
1969 Het grootste bejaardenhuis van Nederland
1967 Etage brandt uit in de Ternatestraat
1966 1966: 8 kleuterscholen, 19 lagere scholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs
1965 Outsiders in de Archipel
1964 Boer Koekoek in de Indische Buurt
1964 Doopsgezind Jeugdhonk in de Tweede Atjehstraat
1964 Moord in de Perlakstraat
1961 C.P.N. demonstreert tegen atoombewapening
1960 Ernstig tramongeval
1960 Ontploffing op het Ceramplein
1959 Met getrokken pistool op de Valentijnkade
1958 Boenen ter ere Gods
1958 EVC-man afgetuigd in telefooncel
1957 Een verhoord gebed in de Gorontalostraat
1955 Jaap Brandenburg spreekt in de Archipel
1954 Europese Defensie gemeenschap = fascisme
1952 Hand verloren aan de Riouwstraat
1951 Militaire oefeningen in de Indische Buurt
1950 Overtreding van het hamsterverbod
1950 Jopie en Louis Agterberg en Frantiszek Janiga
1949 Wielerronde Indische Buurt
1949 Dienstweigering aan de Gorontalostraat
1948 Koningin Juliana bezoekt de Indische Buurt
1948 Waarheidswinkel
1946 Herbegraving Jelle Posthuma
1945 Meester Padding
1945 Ontspanningsvereniging Flevo
1945 Schietpartij op de Dam
1945 Katja, beul van Vught
1944 Hongerwinter
1943 N.S.B.-ers
1943 Bommen op de Eltheto!
1942 Max Blokzijl spreekt
1942 Jeugdstorm marcheert!
1942 Zum Stehlen ausgeschickt
1941 Moord in de Javastraat
1941 Februaristaking in de Indische Buurt
1941 De Veemarkt veroverd op de Joden!
1941 W.A. actief in de Javastraat
1941 De vermoording van de Joodse Indische Buurt
1941 Ds. Tonnon
1941 De verwijdering van Joodse leerlingen van de Ambachtschool aan het Timorplein
1940 Bommen op de buurt
1940 Zwartepoorte kampioen...
1940 Inzameling voor gebombardeerd Rotterdam
1940 Oorlog in de Indische Buurt
1939 Shell Sportpark
1939 Pontificale hoogmis
1938 Het oude Zeeburg verdwijnt
1937 Jeugddag Indische Buurt
1937 Tuchteloze jeugd
1937 Razzia in de Padangstraat
1936 RK vroedvrouwen
1936 Revolutiebouw
1935 Fietsplaatjes
1935 Een tweede wijkpredikant voor de Elthetokerk
1935 De Rimboe wordt Huize Ambon
1935 Don Bosco-huis
1934 Het mastenbos aan de Insulindeweg
1934 Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing voor Onvolwaardigen
1934 Weigering Wilhelmus te zingen
1933 Het Thälmann-huis
1933 Pastoor van der Wiel
1933 Drie Duitsers
1933 Gered uit de greep van Hitler
1933 Clubgebouw Archipel
1933 Centraal Comité tegen de Radiowoeker versus Radiocentrale Broertjes
1932 Liefdesdrama in de Minahassastraat
1932 Liefdestwist?
1932 Werkloozen Strijd Comité Obistraat
1932 Agitprop vanuit de Minahassastraat
1932 Brief van een Roomsch kameraadje
1932 Samuel Verdoner, de laatste gazzen van de Indische Buurt
1931 Hersteld Luthers aan de Toministraat
1931 Rotte vis
1931 Iepen
1931 Eigenaar steenloods velt steenzetter met hamer
1931 Verkiezingsstrijd tussen C.H.U. en A.R.P.
1931 Brand in de Javastraat
1931 Optreden van Corry Vonk in het Bavohuis
1931 Het massaal spreekkoor
1930 De Nederlandse vlag misbruikt
1930 Het jonge Pieter Jellen-werk
1930 Pater Bijlhout gaat naar de Oost
1930 Joyriding
1930 Politietoezicht
1930 Gereformeerd
1930 De markt in de Javastraat
1930 Een bibliotheek voor de Indische Buurt
1930 Onhoudbare toestand bij tunnel Zeeburgerdijk
1929 Lourdes
1929 Vrijgekocht door missievriendjes
1929 Aanhouding diamantbewerker in Ombilinstraat
1929 Moord in de Gerardus Majella
1929 Venters zien geen uitweg
1929 Consultatiebureau aan de Baweanstraat
1928 Niasplein wordt Makassarplein
1928 Esperantovereniging Tagigas en l'Oriento
1928 Rechouwous-jeugd op stap
1928 Gebouw de Schakel
1928 Blind
1927 Buurtvereniging Ceram
1927 Verzuiling in het jeugdwerk
1927 Onmin in de Boetonstraat
1927 Bakkers
1927 De voorlopers van de A.H. Gerhardschool
1927 Rechercheur Kok: de eerste drugsdode in de Indische Buurt
1926 Afsluiting van de Diemerdijk
1926 Schutting
1926 Opening R.K. meisjesschool Ambonplein
1926 Het lokaal van het Leger des Heils
1926 Een wandeling door de nieuwe 'Archipelwijk'
1925 Het Zeeburgerdorp
1925 Demping van de Polderwetering
1925 Wijding
1925 Rechouwous, de Joodsche Vereeniging voor de Indische Buurt
1925 Geen man, geen cent voor het leger
1925 De rode vlag vanuit Niasstraat 61
1925 Groepsgebouw de Toorts
1925 Jan Ceton, onderwijzer aan de Bankastraat, communist
1924 Elthetokerk, bouw en opening
1924 Nieuwe straten
1924 De aanleg van de Riouwstraat
1924 Winkelweek Indische Buurt
1924 De oprichting van de Eerste Elthetoschool aan de Riouwstraat
1922 Premiewoningen voor arbeiders
1921 Een jongen, die een meisje bleek
1921 De storm
1921 Het Java-Kwartier
1921 Christelijke propaganda
1920 Een gouden swastika voor mevrouw Vrij
1920 Kinderspel in de jaren tien en twintig
1919 Moord in de Djambistraat
1918 Brand bij café Koopmans
1918 De aanleg van het Zuiderzeepark
1917 Broodoproer en revolutie
1917 Militairen maken de buurt onveilig
1917 Abortus aan de Zeeburgerdijk
1916 Zeeburgerkermis
1916 Onteigening bouwgronden
1915 Slaat den smeris dood
1914 Mene Tekel
1914 De Wild-West-Show van Texas-Tex
1914 Het noodziekenhuis aan de Zeeburgerdijk
1913 Nieuwe tramplannen
1913 Het Bavohuis
1912 Wijkgebouw Eltheto: de eerste jaren
1911 De Berlageblokken
1911 Eigen Haard bouwt Lombokstraat, Lampongstraat en Padangstraat
1911 Vereeniging voor onderwijs op Gereformeerde Grondslag
1911 Nieuw stratenplan
1911 De blindeninrichting aan de Celebesstraat
1909 De communistische Indische Buurt
1908 Jacob Pierik verdrinkt
1908 De bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen
1907 Smit springt uit het raam
1906 Stadstrand
1906 De Sabbathpaal op de Zeeburgerdijk
1905 Balistraat 48
1905 Fietsverbod
1905 Smokkelroute Zeeburgerdijk
1905 Uitslag eerste verkiezingen Indische Buurt
1905 Zweminrichting aan het Nieuwe Diep
1905 Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis"
1903 Nieuw Muiderpoortstation
1903 Kinderlokker
1903 Moord in de Celebesstraat
1903 Derde Ambachtschool aan het Timorplein
1903 Politie in de Indische Buurt
1903 Dagpauwoog
1902 Een tramritje
1902 Arabieren
1902 Doorgang Eerste van Swindenstraat-Javastraat
1902 Relletjes in de Javastraat
1902 Illegaal caféwezen
1901 Een wandeling met Jac. P. Thijsse
1901 De wielerbaan
1900 Bierdrinkende jeugd
1900 Een nieuwe school aan de Bankastraat
1899 Snorrende kogel
1897 Floretstoot door het hoofd
1897 Bouw van de Indische Buurt
1895 De lijnbaan
1894 Halte Zeeburgerdijk
1893 Vereeniging buiten de Muiderpoort
1891 Vingertop
1890 Civiele werken rond de Zeeburgerdijk
1889 De tramomnibus
1889 Zeearend aan de Zeeburgerdijk
1887 Hotel Zeeburg
1886 Het tweede abbatoir
1886 Ergerlijk dronkemanstoneel
1882 Een dierenvriend
1881 De eerste scholen aan de Zeeburgerdijk
1881 Onzedelijke taferelen
1881 Een drankzuchtig hoekje
1880 Ringslangen
1880 Onderweg Zeeburgerdijk bestraat
1877 Een wandeling
1877 Spoorwegongeluk aan de Zeeburgerdijk
1877 Verplaatsing van de Veemarkt
1876 Gemeente Nieuwer-Amstel, Gemeente Diemen, Gemeente Amsterdam
1862 De Zeeburgerdijk als vuilnisbelt
1854 Driedubbele moord aan de Ringdijk
1844 Revolutionair aan de Oetewaelerweg
1804 Harddraverij
1761 De proef van de cole ANTIPIRIQUE
1756 Runderpest in Zeeburg
1744 Buitenplaats te huur aan de Hogendyk
1739 Een vondeling aan de Hogedijk
1733 Paalworm
1733 Oude Geele Vliegende Haerige Windhond
1714 Opening Joodse begraafplaats
1681 Verslibbing
1663 Herberg Zeeburg
1651 De Zeeburgerdijk breekt door
1647 Herberg 't Vosje
1631 Watermolen en gemaal
1563 Mijlpaal
1328 Outersdorp
1307 Zeeburgerdijk was Sint Anthonisdijk

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s