Werkloozen Strijd Comité Obistraat

NIEUW! Lees ook de Geschiedenis van de Dapperbuurt!

Uit het zogenaamde Nationale Werkloozen Agitatie Comité (mogelijk opvolger van het in 1912 opgerichte Nationaal Agitatie Comité tegen de Duurte) komen in februari 1932, ten gevolge van het Eerste Werkloozen Congres te Rotterdam, de Werkloozen Strijd Comité’s voort. De W.S.C.’s, waarvan er diverse in de stad actief zijn, worden opgericht en aangestuurd door de Communistische Partij Holland. In eerste instantie is in de Indische Buurt geen W.S.C. actief, maar dit verandert met name wanneer er op het Ambonplein eind 1932/begin 1933 een stempellokaal wordt ingericht. Het W.S.C. Indische Buurt splitst zich af van het W.S.C. Oosterpark en zal later bekend staan als het W.S.C. Obistraat. Sterke man en organisator van de acties in de Indische Buurt is Jaap Brandenburg, eerder actief in de Oosterparkbuurt en later lange tijd tweede man in de C.P.N. na Paul de Groot..

Al in september 1932 is er sprake van het vergaderen van een Werkloozen Strijd Comité in het communistisch bolwerk op het Ambonplein, De Rimboe, maar het betreft dan nog een vergadering van het Werkloozen Strijd Comité Oosterpark. De Tribune schrijft over de bijeenkomst:

De werkloozen protesteeren. Tegen het demonstratieverbod

De openbare vergadering van het W.S.C. [Werkloozen Strijd Comité] Oosterpark te Amsterdam, die Maandagavond in gebouw “Rimboe“, Ambonplein, werd gehouden, nam de volgende protestmotie tegen het verbod van demonstratie op den Rooden Dinsdag aan:

Protest-motie. – De werkloozen van het stempelbureau afd. Oosterparkstraat te Amsterdam in vergadering bijeen; protesteeren ten sterkste tegen het schandelijk besluit van B. en W. van Den Haag, door het niet toestaan van de aangevraagde demonstratie op 20 Sept. a.s., welk besluit onder dwang van de regeering-Ruys is genomen; besluiten, ondanks dit verbod, in grooten getale naar Den Haag op te trekken en te eischen:

  1. onmiddellijke aftreding van de regeering-Ruys en vernietiging van het rapport-Welter;
  2. deze motie op te zenden aan de Regeering, aan B. en W. van Den Haag en aan de Pers, en gaan over tot de orde van den dag.

Amsterdam, 13/9 1932. Namens de Werkloozen van afd. Oosterparkstraat, Het Bestuur Werkl. Strijdcomité.

Eerste maal dat het lokale strijdcomité, dat zich inmiddels definitief gevestigd heeft in gebouw “De Rimboe” aan het Ambonplein, nadrukkelijk agerend in het nieuws komt is bij een optreden van een zogenaamde ‘Agitproptroep’ bij het zojuist ingerichte stempellokaal aan het Ambonplein. De Tribune vertelt er in een artikel op 3 januari 1933 smakelijk over.

DE AGITPROPTROEP OP STRAAT!

De werkloozen gaan eigen troepen vormen

– Hallo, hallo! Hier is de werkloozen-agitproptroep! roepen een aantal werklooze kameraden uit een Amsterdamsche agitproptroep de arbeiders aan het stempellokaal Ambonplein op. De oproep had succes: bijna alle aanwezige arbeiders, ongeveer 75, kwamen om hen heen staan, in afwachting van wat komen zou. Welnu, er werd gespeeld en er werd geagiteerd: Voor het congres der C.P.H. en de toezicht houdende dienaar der Hermandad begreep er niets van, stond hulpeloos om zich heen te kijken naar collega’s, die helaas, niet kwamen opdagen.

Toen de uiteraard korte scene uit was en de kameraden vertrokken om elders weer propaganda te maken voor het Partijcongres, bleven op het Ambonplein minstens honderd arbeiders discussieeren. In het ontspanningslokaal van het W.S.C. [In “de Rimboe“, Ambonplein 22, red.] werd vervolgens een demonstratie gegeven van de wijze, waarop het spelen en agiteeren op straat moet geschieden. Aan den oproep tot het vormen van een werkloozen-agitpropgroep van kameraden van het betreffende stempellokaal werd door eenige arbeiders gehoor gegeven en na een afspraak met het bestuur van het W.S.C. werd besloten de volgende week een repetitie van den inmiddels gevormde agitpropgroep te organiseren. […] Het begin is en er zijn resultaten, die er op wijzen dat het niet lang meer zal duren of er zullen meer werkloozentroepen op straat komen. Zij zullen propageeren en agiteeren en op deze wijze de acties ondersteunen aan stempellokalen en bedrijven en zoo het eenheidsfront van werkenden en werkloozen versterken.

De week daarop wordt er inderdaad weer geagiteerd bij het stempellokaal aan het Ambonplein, maar dit loopt behoorlijk uit de hand. Met name wanneer enige zich sterk ondersteund voelende arbeiders weigeren hun stempelboekje op de voorgeschreven wijze aan de stempelverstrekkend ambtenaar van Maatschappelijke Steun aan te reiken, en deze hen vervolgens het financieel zo benodigde stempel weigert, slaat de vlam in de pan. Ca. 200 geagiteerde agiterende werklozen wachten na 17 uur de ambtenaar op op het Ambonplein. Het komt hierbij tot schermutselingen met de politie. De menigte wordt door agenten met sabelstok en knuppel uiteengedreven. De menigte verplaatst zich nu naar de Retiefstraat, waar de betreffende ambtenaar woonachtig is. Ook hier wordt ze weer door agenten verspreid. De woning van de ambtenaar wordt onder politiebewaking gesteld. Aldus een van de eerste acties van het Werkloozen Strijd Comité, dat dan volgens sommige berichten nog het Werkloozen Agitatie Comité geheten zou zijn.

Wanneer begin februari 1933 een werkloos arbeider aan de Soerabajastraat wegens schulden na aanschaf van een radiotoestel, ontruimd zal worden, slaat het W.S.C., nu W.S.C. Obistraat maar ook wel bekend als het W.S.C. Indische Buurt, toe. Deurwaarder Durivou wordt met een groot gezelschap opgewacht. De meubels die bij de ontruiming geveild zouden worden, worden voor zeer geringe prijzen door de aanwezigen opgekocht. Een collecte levert uiteindelijk een dermate hoog bedrag op dat de oorspronkelijke eigenaar met het opgehaalde geld zijn meubels weer kan terugkopen.

Tijdens een vergadering in maart 1933 in gebouw de Rimboe op het Ambonplein wordt wel heel duidelijk dat het Werkloozen Strijd Comité in politicis bepaald geen neutrale beweging is.

Het W.S.C. Indische Buurt-Oosterpark belegde Donderdagmiddag j.l. een openbare vergadering in gebouw “Rimboe”, Ambonplein, ter bespreking van den strijd der werkloozen. Kam. Dieters hield voor een volle zaal een inleiding. Door verschillende kameraden werd aan de discussie deelgenomen. Een der kameraden was van meening, dat de werkloozen in de verkiezingen niet neutraal konden zijn en dat wij met nadruk stellen moeten nemen. Met algemeene stemmen werd daarop de volgende motie aangenomen:

Het W.S.C. Ind. Buurt – Oosterpark, in openbare vergadering bijeen, in gebouw “Rimboe”, Ambonplein, is van meening, dat de werkloozen in de verkiezingen partij moeten kiezen en spreekt zich uit voor de candidatenlijst der C.P.H., daar deze partij de eenige partij is geweest, die met de daad betoond heeft, den strijd der werkloozen te ondersteunen en die steeds opkwam voor de belangen van de werkloozen.

Tussen 1933 en 1936 rukt het Comité diverse malen uit. Soms komt het daarbij tot schermutselingen met de politie. Uitvalsbasis is in eerste instantie ontspanningsgebouw De Rimboe aan het Ambonplein. Hier worden vergaderingen en debatten georganiseerd tussen de C.P.H. en anderen, waaronder de Onafhankelijke Socialistische Partij van Jacques de Kadt.

Ook wordt door het Comité geld ingezameld voor gevluchte Duitse kameraden, die in de buurt illegaal worden opgevangen. Daarbij worden in januari 1937 maar liefst 7 paspoortloze Duits-communistische vluchtelingen door de politie aangehouden in een woning aan de Padangstraat. Zij worden verdacht van het maken van communistische propaganda en door de Amsterdamse overheid wordt contact gezocht met de Duitse autoriteiten.

Een concurrent, die ook in De Rimboe vergadert, is het neutrale werklozencomité N.W.C. onder leiding van een zekere Van Zelst. In het communistisch dagblad De Tribune wordt deze vereniging vernietigend besproken.

De W.S.C.’s worden door de C.P.H. ook ingezet om stakingen en de daarmee gepaard gaande boycots te ondersteunen. Wanneer in IJmuiden in de visverwerkende industrie gestaakt wordt, treedt W.S.C. Obistraat demonstrerend op wanneer op het Iepenplein toch ‘foute’ vis uit IJmuiden verkocht wordt. Ook ondersteunt het W.S.C. de grote stucadoorsstaking. Hierbij wordt langs bouwplaatsen gegaan om eventuele werkwilligen te ontmoedigen.

Het W.S.C. Obistraat heeft een eigen persorgaan, genaamd De strijd der Werkloozen.

ANDERE ARTIKELEN:

2016 Oproep Steun voor elkaar
2016 Teruggaan of blijven?
2016 Sociale bijdrage supermarket het Lange Mes
2016 Viering 1-jarig bestaan buurthuis Archipel op het Makassarplein
2016 Interview met Mustapha Khaddari
2016 Interview met Jan Beerenhout
2016 Interview met Ahmed Marcouch
2016 Interview met Ahmed El Mesri
2016 Ontroerend afscheid van Rob van Veelen
2016 Het verloren gaan van idealen
2016 Welkom bij de offerfeest maaltijden
2016 Luier van der Laan pleegde zelfmoord door ophanging
2016 Boeken in de Javastraat
2016 Offerfeest voor vluchtelingen en armen
2016 Nu inschrijven taalcursussen Assadaaka!
2016 Bekende Indische Buurters
2016 Uit de geschiedenis van het Ambonplein
2016 Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Makassarplein
2011 Cameratoezicht
2009 Radicalisering
2004 Gevoelens van onveiligheid
2004 Belwinkels in de Javastraat
2001 in het ghetto ( ode aan de indische buurt)
2000 De wisselwoningen
1994 Reality-serie Bureau Balistraat
1997 Verslaafde schiet twee agenten neer
1996 Ulu Camii
1995 An Nasr Moskee
1993 De moord op Andre Hartman
1992 Nordholt doet grote hashvangst
1988 Medewerkers bezetten ontmoetingscentrum aan Javaplantsoen
1985 Buikschot
1982 Vijftien jaar cel voor B. uit de Bankastraat
1982 Horrorhuis aan de Kramatweg
1981 Anti-Fascisten tegen Amicales
1980 Enige kraakkranten
1979 Kraakgroep Indische Buurt
1979 De Buurtwinkel
1978 De pyromaan van de Soembawastraat
1978 Anarchistisch Nonnen Front
1977 Heroine
1977 Familiedrama leidt tot hamermoord
1976 Linkse actie
1975 Bordelen en sexadressen in de Indische Buurt
1974 Buikschot uit noodweer
1973 Experiment genezing
1973 Marokkaanse, Tunesische, Spaanse en Turkse buurtgenoten opgelet
1972 Het urinoir aan de Valentijnkade
1971 Leefbaarheidsproblemen van onze buurt
1970 BB - weg ermee!
1970 Auditie voor Hair in het Bavohuis
1969 Het grootste bejaardenhuis van Nederland
1967 Etage brandt uit in de Ternatestraat
1966 1966: 8 kleuterscholen, 19 lagere scholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs
1965 Outsiders in de Archipel
1964 Boer Koekoek in de Indische Buurt
1964 Doopsgezind Jeugdhonk in de Tweede Atjehstraat
1964 Moord in de Perlakstraat
1961 C.P.N. demonstreert tegen atoombewapening
1960 Ernstig tramongeval
1960 Ontploffing op het Ceramplein
1959 Met getrokken pistool op de Valentijnkade
1958 Boenen ter ere Gods
1958 EVC-man afgetuigd in telefooncel
1957 Een verhoord gebed in de Gorontalostraat
1955 Jaap Brandenburg spreekt in de Archipel
1954 Europese Defensie gemeenschap = fascisme
1952 Hand verloren aan de Riouwstraat
1951 Militaire oefeningen in de Indische Buurt
1950 Overtreding van het hamsterverbod
1950 Jopie en Louis Agterberg en Frantiszek Janiga
1949 Wielerronde Indische Buurt
1949 Dienstweigering aan de Gorontalostraat
1948 Koningin Juliana bezoekt de Indische Buurt
1948 Waarheidswinkel
1946 Herbegraving Jelle Posthuma
1945 Meester Padding
1945 Ontspanningsvereniging Flevo
1945 Schietpartij op de Dam
1945 Katja, beul van Vught
1944 Hongerwinter
1943 N.S.B.-ers
1943 Bommen op de Eltheto!
1942 Max Blokzijl spreekt
1942 Jeugdstorm marcheert!
1942 Zum Stehlen ausgeschickt
1941 Moord in de Javastraat
1941 Februaristaking in de Indische Buurt
1941 De Veemarkt veroverd op de Joden!
1941 W.A. actief in de Javastraat
1941 De vermoording van de Joodse Indische Buurt
1941 Ds. Tonnon
1941 De verwijdering van Joodse leerlingen van de Ambachtschool aan het Timorplein
1940 Bommen op de buurt
1940 Zwartepoorte kampioen...
1940 Inzameling voor gebombardeerd Rotterdam
1940 Oorlog in de Indische Buurt
1939 Shell Sportpark
1939 Pontificale hoogmis
1938 Het oude Zeeburg verdwijnt
1937 Jeugddag Indische Buurt
1937 Tuchteloze jeugd
1937 Razzia in de Padangstraat
1936 RK vroedvrouwen
1936 Revolutiebouw
1935 Fietsplaatjes
1935 Een tweede wijkpredikant voor de Elthetokerk
1935 De Rimboe wordt Huize Ambon
1935 Don Bosco-huis
1934 Het mastenbos aan de Insulindeweg
1934 Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing voor Onvolwaardigen
1934 Weigering Wilhelmus te zingen
1933 Het Thälmann-huis
1933 Pastoor van der Wiel
1933 Drie Duitsers
1933 Gered uit de greep van Hitler
1933 Clubgebouw Archipel
1933 Centraal Comité tegen de Radiowoeker versus Radiocentrale Broertjes
1932 Liefdesdrama in de Minahassastraat
1932 Liefdestwist?
1932 Werkloozen Strijd Comité Obistraat
1932 Agitprop vanuit de Minahassastraat
1932 Brief van een Roomsch kameraadje
1932 Samuel Verdoner, de laatste gazzen van de Indische Buurt
1931 Hersteld Luthers aan de Toministraat
1931 Rotte vis
1931 Iepen
1931 Eigenaar steenloods velt steenzetter met hamer
1931 Verkiezingsstrijd tussen C.H.U. en A.R.P.
1931 Brand in de Javastraat
1931 Optreden van Corry Vonk in het Bavohuis
1931 Het massaal spreekkoor
1930 De Nederlandse vlag misbruikt
1930 Het jonge Pieter Jellen-werk
1930 Pater Bijlhout gaat naar de Oost
1930 Joyriding
1930 Politietoezicht
1930 Gereformeerd
1930 De markt in de Javastraat
1930 Een bibliotheek voor de Indische Buurt
1930 Onhoudbare toestand bij tunnel Zeeburgerdijk
1929 Lourdes
1929 Vrijgekocht door missievriendjes
1929 Aanhouding diamantbewerker in Ombilinstraat
1929 Moord in de Gerardus Majella
1929 Venters zien geen uitweg
1929 Consultatiebureau aan de Baweanstraat
1928 Niasplein wordt Makassarplein
1928 Esperantovereniging Tagigas en l'Oriento
1928 Rechouwous-jeugd op stap
1928 Gebouw de Schakel
1928 Blind
1927 Buurtvereniging Ceram
1927 Verzuiling in het jeugdwerk
1927 Onmin in de Boetonstraat
1927 Bakkers
1927 De voorlopers van de A.H. Gerhardschool
1927 Rechercheur Kok: de eerste drugsdode in de Indische Buurt
1926 Afsluiting van de Diemerdijk
1926 Schutting
1926 Opening R.K. meisjesschool Ambonplein
1926 Het lokaal van het Leger des Heils
1926 Een wandeling door de nieuwe 'Archipelwijk'
1925 Het Zeeburgerdorp
1925 Demping van de Polderwetering
1925 Wijding
1925 Rechouwous, de Joodsche Vereeniging voor de Indische Buurt
1925 Geen man, geen cent voor het leger
1925 De rode vlag vanuit Niasstraat 61
1925 Groepsgebouw de Toorts
1925 Jan Ceton, onderwijzer aan de Bankastraat, communist
1924 Elthetokerk, bouw en opening
1924 Nieuwe straten
1924 De aanleg van de Riouwstraat
1924 Winkelweek Indische Buurt
1924 De oprichting van de Eerste Elthetoschool aan de Riouwstraat
1922 Premiewoningen voor arbeiders
1921 Een jongen, die een meisje bleek
1921 De storm
1921 Het Java-Kwartier
1921 Christelijke propaganda
1920 Een gouden swastika voor mevrouw Vrij
1920 Kinderspel in de jaren tien en twintig
1919 Moord in de Djambistraat
1918 Brand bij café Koopmans
1918 De aanleg van het Zuiderzeepark
1917 Broodoproer en revolutie
1917 Militairen maken de buurt onveilig
1917 Abortus aan de Zeeburgerdijk
1916 Zeeburgerkermis
1916 Onteigening bouwgronden
1915 Slaat den smeris dood
1914 Mene Tekel
1914 De Wild-West-Show van Texas-Tex
1914 Het noodziekenhuis aan de Zeeburgerdijk
1913 Nieuwe tramplannen
1913 Het Bavohuis
1912 Wijkgebouw Eltheto: de eerste jaren
1911 De Berlageblokken
1911 Eigen Haard bouwt Lombokstraat, Lampongstraat en Padangstraat
1911 Vereeniging voor onderwijs op Gereformeerde Grondslag
1911 Nieuw stratenplan
1911 De blindeninrichting aan de Celebesstraat
1909 De communistische Indische Buurt
1908 Jacob Pierik verdrinkt
1908 De bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen
1907 Smit springt uit het raam
1906 Stadstrand
1906 De Sabbathpaal op de Zeeburgerdijk
1905 Balistraat 48
1905 Fietsverbod
1905 Smokkelroute Zeeburgerdijk
1905 Uitslag eerste verkiezingen Indische Buurt
1905 Zweminrichting aan het Nieuwe Diep
1905 Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis"
1903 Nieuw Muiderpoortstation
1903 Kinderlokker
1903 Moord in de Celebesstraat
1903 Derde Ambachtschool aan het Timorplein
1903 Politie in de Indische Buurt
1903 Dagpauwoog
1902 Een tramritje
1902 Arabieren
1902 Doorgang Eerste van Swindenstraat-Javastraat
1902 Relletjes in de Javastraat
1902 Illegaal caféwezen
1901 Een wandeling met Jac. P. Thijsse
1901 De wielerbaan
1900 Bierdrinkende jeugd
1900 Een nieuwe school aan de Bankastraat
1899 Snorrende kogel
1897 Floretstoot door het hoofd
1897 Bouw van de Indische Buurt
1895 De lijnbaan
1894 Halte Zeeburgerdijk
1893 Vereeniging buiten de Muiderpoort
1891 Vingertop
1890 Civiele werken rond de Zeeburgerdijk
1889 De tramomnibus
1889 Zeearend aan de Zeeburgerdijk
1887 Hotel Zeeburg
1886 Het tweede abbatoir
1886 Ergerlijk dronkemanstoneel
1882 Een dierenvriend
1881 De eerste scholen aan de Zeeburgerdijk
1881 Onzedelijke taferelen
1881 Een drankzuchtig hoekje
1880 Ringslangen
1880 Onderweg Zeeburgerdijk bestraat
1877 Een wandeling
1877 Spoorwegongeluk aan de Zeeburgerdijk
1877 Verplaatsing van de Veemarkt
1876 Gemeente Nieuwer-Amstel, Gemeente Diemen, Gemeente Amsterdam
1862 De Zeeburgerdijk als vuilnisbelt
1854 Driedubbele moord aan de Ringdijk
1844 Revolutionair aan de Oetewaelerweg
1804 Harddraverij
1761 De proef van de cole ANTIPIRIQUE
1756 Runderpest in Zeeburg
1744 Buitenplaats te huur aan de Hogendyk
1739 Een vondeling aan de Hogedijk
1733 Paalworm
1733 Oude Geele Vliegende Haerige Windhond
1714 Opening Joodse begraafplaats
1681 Verslibbing
1663 Herberg Zeeburg
1651 De Zeeburgerdijk breekt door
1647 Herberg 't Vosje
1631 Watermolen en gemaal
1563 Mijlpaal
1328 Outersdorp
1307 Zeeburgerdijk was Sint Anthonisdijk

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s