Wijding

NIEUW! Lees ook de Geschiedenis van de Dapperbuurt!

Het terrein voor de Gerardus Majellakerk-enclave rond het Ambonplein wordt in mei 1924 aangekocht door het Parochiaal Kerkbestuur van de Gerardus Majellaparochie, die tot op dat moment nog in het Bavohuis gevestigd is. Om een en ander te financiëren geeft de parochie ‘met goedkeuring van Z.D.H. Mgr. A.J. Callier’ een obligatielening uit voor een deel van de kosten (fl. 250.000), tegen een percentage van 6%. De overige fl. 200.000 wordt geleend.

‘De bouw van deze nieuwe kerk is noodzakelijk geworden door de groote uitbreiding van de stadswijk, waarover deze parochie zich uitstrekt. De verwachting is, dat daardoor het aantal parochianen spoedig minstens 6000 zal tellen. De in aanbouw zijnde kerk, welke onder leiding van den architect Jan Stuyt wordt gebouwd, en waarin c.a. 1400 zitplaatsen zullen zijn, voldoet dan ook aan een dringende behoefte. De inschrijving is opengesteld op Maandag 12 October a.s. bij de kantoren van de Ned. Landbouwbank, bij de firma Lentjes en Drossaert te ‘s Hertogenbosch, alsmede bij verschillende effectenkantoren in de provincies.’

Verder worden inschrijvingen aangenomen bij: Nederlandsche Landbouwbank, bijkantoren te Roermond en Venray en bij de Heerlener Bank te Heerlen en de Volksbank van Leuven, Bijbank Maastricht.

In 1925 wordt de eerste steen gelegd voor de nieuwe Gerardus Majellakerk aan het Ambonplein. De kerkgangers kerken op dat moment nog in de noodkerk aan de Borneostraat, die tegenwoordig Bavohuis heet. De Tijd en het Algemeen Handelsblad doen op 9 juli verslag.

Hedenmorgen om half tien werd in de St. Gerardus Majellakerk een plechtige gezongen H. Mis opgedragen door Mgr. P. Stroomer, bij gelegenheid van de eerste steenlegging voor de nieuwe kerk in de Indische Buurt. Z.H. Eerwaarde werd geassisteerd door de kapelaans der parochie: den weleerw. heer L. Oudejans als diaken en den weleerw. heer J. Duyves als sub-diaken. Het koor zong de Mis van Gruber.

Tegen elf uur had zich een groote menigte op het bouwterrein aan het Ambonplein verzameld. Onder de aanwezigen merkten wij op Pastoor P.L.J. Hogeman, prof. P. Groenen uit Warmond, de rectors Speet en dr. van Aarssen, pastoor Bramlage der St. Bonifaciusparochie, pater Florentianus O.M. Cap., pater Rijnders O. Carm. uit Aalsmeer, den architeect Jan Stuyt, en de heeren leden van het kerkbestuur.

Alvorens tot de plechtige wijding over te gaan, hield Mgr. Stroomer een toespraak. Een heilige en heerlijke wijding heeft onze Moeder de H. Kerk vastgesteld over alles wat in betrekking staat met den kerkelijken eeredienst. Vandaag zullen wij de plek wijden, waar het huis des Heeren komt te staan, aldus Mgr., en dit heeft daarom zoo groote beteekenis, omdat onze Zaligmaker aan het gebed des priesters, dat hier zal worden uitgesproken, een bijzondere kracht heeft toegekend. Laat ons nu den zegen des hemels afsmeeken over het groote werk dat wij gaan ondernemen tot eer van God. Is dit werk volbracht, dan bidt de Kerk overvloedigen zegen af over al degenen, die medewerkten om dit kerkgebouw op te trekken, zoowel door het gebed, door offers als door handarbeid. Wat offers betreft, door een offer uit liefde gebracht, kunnen groote dingen tot stand komen. Mgr. haalt daarbij een sprekend voorbeeld aan. Tenslotte uit Mgr. den wensch, dat alle werklieden vrij mogen blijven van ongelukken en dat de volijverige geestelijkheid der parochie en alle aanwezigen het kerkgebouw eens voltooid mogen aanschouwen.

Hierna zegende Mgr. Stroomer den steen met wijwater en bad men de litanie van Allerheiligen. Vervolgens deed pastoor Hageman, de herder dezer parochie, voorlezing der oorkonde welke in den gedenksteen werd ingemetseld. Onder het lezen van liturgische gebeden legde daarop Mr. Stroomer op het met planten en bloemen versierde podium den steen op den daarvoor bestemde plaats vast. Ten slotte maakten de aanwezige geestelijken een rondgang over het uitgebreide terrein. Van de gelegenheid om een steentje voor den bouw bij te dragen, werd door velen gebruik gemaakt.

Het nieuwe bedehuis, aan St. Gerardus Majella gewijd, beslaat met zijn bijbehoorende perceelen, als pastorie, scholen, campanile, enz., omgeveer het gehele ruime Ambonplein en is ontworpen door den architect Jan Stuyt.

Het bouwproces neemt nu een aanvang. Er wordt bijzonder snel gebouwd en op 8 december 1926 is het zover: Monseigneur Stroomer wijdt de nieuwe kerk in. De Tijd schrijft erover:

Hedenmorgen had de plechtige inzegening plaats van de nieuwe St. Gerardus Majellakerk aan het

Ambonplein. Zij geschiedde door den hoogeerw. deken, Mgr. P. Stroomer, die geassisteerd werd door de weleerw. heeren L.H. Oudejans uit Den Haag en J. Duyves, kapelaan der parochie. Na de inzegening betrad de hoogeerw. deken het warm geschilderde priesterkoor, waar de plechtige H. Mis zou worden opgedragen. Z.H. Eerw. werd geassisteerd door den weleerw. pater Reynenberg O. Carm. en den weleerw. kapelaan J. van Houten, resp. als diaken en sub-diaken. Eene groote menigte geloovigen vulde het kerkgebouw en onder hen bevonden zich verschillende eerw. heeren geestelijken, die in de gereserveerde rijden hadden plaats genomen.

Vele bloemstukken stonden opgesteld voor en naast het hoogaltaar, dat eerdaags zal worden vervangen door een nieuw. Dit bevindt zich nog in uitvoering in Brom’s kunstwerkplaatsen te Utrecht. Het ontwerp, van de hand der edelsmeden Jan Eloy en Leo Brom, toont een ciborium-altaar. De tombe is geheel met gedreven koper bekleed. Het tabernakel vormt het hoofdmonument; het is opgevar als de Ark van het Nieuwe Verbond, evenals de Ark van het Oude Verbond, geheel met verguld metaal beslagen en bekroond door twee verguld bronzen chrubs in aanbiddende houding. De overhuiving van het altaat, het ciborium, rustend op vier zuilen, wordt geheel in brons uitgevoerd. De koepelvormige afdekking daarvan bereikt een hoogte van 7.50 meter. Hangend onder de bogen van het ciborium is het groote, eveneens bronzen altaarkruis aangebracht. Het geheel belooft een eenvoudig, maar monumentaal werk van moderne edelsmeedkunst te worden, dat zich in de ruimteverhoudingen van het priesterkoor fraai zal aanpassen.

Het koor zong onder leiding van den weleerw. kapelaan Duives de “Missa Regina Martyrum” van Refice. Ofschoon de orgelbouw nog voltooid moest worden, wist de heer Alph. Bossaers uit het harmonium, dat voorloopig dienst doet, te halen wat er in zat. En mede door de goede prestaties van dirigent, zangers en zangertjes werd deze Missa zeer verdienstelijk uitgevoerd. Er was natuurlijk een prachtige gelegenheid te constateeren, dat de accoustiek in de kerk niets te wensen overlaat, hetgeen tevens bleek bij de toespraak, welke de hoogeerw. deken na het H. Evangelie tot de geloovigen hield.

“Eerst de consecratie door den bisschop”, aldus Mgr., “voltooit het bedehuis, maar reeds door de zegening krachtens volmacht door den bisschop gedaan, wordt de kerk bestemd te zijn als een toevlucht in allen nood, als het Huis Gods, waar Diens barmhartige liefde ons roept om door Hem gezegend te worden. Gij herinnert u nog, hoe geruimen tijd geleden de eerste steen werd gezegend en gelegd. En nu is het bouwwerk voltooid. Een groot werk! Het is voor u, dunkt me, een geluk om te kunnen getuigen, dat gij het uwe hebt mogen bijdragen om voor uw God een huis te bouwen waar Hij met u wonen wil, u goed wil doen en u gelukkig wil maken. Hoeveel zorg, kommer en bezorgdheid heeft het op te bouwen Huis uwen herder gekost en nu mag hij op eens aan de voeten van God de vruchten neerleggen van zoovele dagen moeite. Gij allen deelt in de vreugde, die het hart van uwen pastoor vervult. Niet alleen moet gij nu, alsof het een nieuwtje gold, een kijkje komen nemen, maar hier uw heerlijksten uitgang zoeken in het besef, dat ge God noodig hebt. Hoe heerlijk straalt thans het zonnetje, maar aanstonds komt de Zon, die licht geeft in duisternis, kortzichtigheid en dwaling, die vreugde brengt in ellende. Maar, beminde geloovigen, al is nu de kerkbouw voltooid, de groote zorgen beginnen nu pas. Blijft dan uw herder steunen, om de zware lasten te dragen, want vele schouders maken het werk licht. Thans zal de H. Mis worden voortgezet. Moge dan vervuld worden het gebed der zegening: Dat allen, o God, die Uwe H. Naam aanroepen, ontvangen de volheid Uwer barmhartigheid! Moge uit Jezus’ hand de overvloed dalen der goddelijke barmhartigheid. Deze moet ons steunen in onze zwakheid. Hier leven de genaden, die worden medegedeeld door het H. Doopsel, hier wordt het Brood der Sterken uitgereikt, hier richt de barmhartigheid Gods hem op, die in zonde viel, hier zal deze barmhartigheid u leiden, wanneer ge u in duisternis bevindt. Vraagt God straks bij de Consecratie den zegen over allen, over deze parochie, de priesters, de zondaars en rechtvaardigen, vraagt Hem om troost en blijdschap des levens. En moge zich met dit gebed vereenigen de Onbevlekte Moedermaagd, wier feestdag wij heden vieren, en de H. Gerardus Majella, uw patroon.”

Dezelfde avond om 20.30 wordt het H. Sacrament overgebracht van de noodkerk die voortaan Bavohuis zal heten naar de nieuwe kerk, en wordt een plechtig Lof gecelebreerd.

In oktober 1927 wordt tenslotte ook het nieuwe hoogaltaar in gebruik genomen. Het zangkoor voert bij de gelegenheid tijdens de Hoogmis o.a. de vierstemmige Missa 1 ste Confessor op van Giovanni Pierluigi Palestrina voor mannen- en jongenskoor.

ANDERE ARTIKELEN:

2016 Oproep Steun voor elkaar
2016 Teruggaan of blijven?
2016 Sociale bijdrage supermarket het Lange Mes
2016 Viering 1-jarig bestaan buurthuis Archipel op het Makassarplein
2016 Interview met Mustapha Khaddari
2016 Interview met Jan Beerenhout
2016 Interview met Ahmed Marcouch
2016 Interview met Ahmed El Mesri
2016 Ontroerend afscheid van Rob van Veelen
2016 Het verloren gaan van idealen
2016 Welkom bij de offerfeest maaltijden
2016 Luier van der Laan pleegde zelfmoord door ophanging
2016 Boeken in de Javastraat
2016 Offerfeest voor vluchtelingen en armen
2016 Nu inschrijven taalcursussen Assadaaka!
2016 Bekende Indische Buurters
2016 Uit de geschiedenis van het Ambonplein
2016 Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Makassarplein
2011 Cameratoezicht
2009 Radicalisering
2004 Gevoelens van onveiligheid
2004 Belwinkels in de Javastraat
2001 in het ghetto ( ode aan de indische buurt)
2000 De wisselwoningen
1994 Reality-serie Bureau Balistraat
1997 Verslaafde schiet twee agenten neer
1996 Ulu Camii
1995 An Nasr Moskee
1993 De moord op Andre Hartman
1992 Nordholt doet grote hashvangst
1988 Medewerkers bezetten ontmoetingscentrum aan Javaplantsoen
1985 Buikschot
1982 Vijftien jaar cel voor B. uit de Bankastraat
1982 Horrorhuis aan de Kramatweg
1981 Anti-Fascisten tegen Amicales
1980 Enige kraakkranten
1979 Kraakgroep Indische Buurt
1979 De Buurtwinkel
1978 De pyromaan van de Soembawastraat
1978 Anarchistisch Nonnen Front
1977 Heroine
1977 Familiedrama leidt tot hamermoord
1976 Linkse actie
1975 Bordelen en sexadressen in de Indische Buurt
1974 Buikschot uit noodweer
1973 Experiment genezing
1973 Marokkaanse, Tunesische, Spaanse en Turkse buurtgenoten opgelet
1972 Het urinoir aan de Valentijnkade
1971 Leefbaarheidsproblemen van onze buurt
1970 BB - weg ermee!
1970 Auditie voor Hair in het Bavohuis
1969 Het grootste bejaardenhuis van Nederland
1967 Etage brandt uit in de Ternatestraat
1966 1966: 8 kleuterscholen, 19 lagere scholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs
1965 Outsiders in de Archipel
1964 Boer Koekoek in de Indische Buurt
1964 Doopsgezind Jeugdhonk in de Tweede Atjehstraat
1964 Moord in de Perlakstraat
1961 C.P.N. demonstreert tegen atoombewapening
1960 Ernstig tramongeval
1960 Ontploffing op het Ceramplein
1959 Met getrokken pistool op de Valentijnkade
1958 Boenen ter ere Gods
1958 EVC-man afgetuigd in telefooncel
1957 Een verhoord gebed in de Gorontalostraat
1955 Jaap Brandenburg spreekt in de Archipel
1954 Europese Defensie gemeenschap = fascisme
1952 Hand verloren aan de Riouwstraat
1951 Militaire oefeningen in de Indische Buurt
1950 Overtreding van het hamsterverbod
1950 Jopie en Louis Agterberg en Frantiszek Janiga
1949 Wielerronde Indische Buurt
1949 Dienstweigering aan de Gorontalostraat
1948 Koningin Juliana bezoekt de Indische Buurt
1948 Waarheidswinkel
1946 Herbegraving Jelle Posthuma
1945 Meester Padding
1945 Ontspanningsvereniging Flevo
1945 Schietpartij op de Dam
1945 Katja, beul van Vught
1944 Hongerwinter
1943 N.S.B.-ers
1943 Bommen op de Eltheto!
1942 Max Blokzijl spreekt
1942 Jeugdstorm marcheert!
1942 Zum Stehlen ausgeschickt
1941 Moord in de Javastraat
1941 Februaristaking in de Indische Buurt
1941 De Veemarkt veroverd op de Joden!
1941 W.A. actief in de Javastraat
1941 De vermoording van de Joodse Indische Buurt
1941 Ds. Tonnon
1941 De verwijdering van Joodse leerlingen van de Ambachtschool aan het Timorplein
1940 Bommen op de buurt
1940 Zwartepoorte kampioen...
1940 Inzameling voor gebombardeerd Rotterdam
1940 Oorlog in de Indische Buurt
1939 Shell Sportpark
1939 Pontificale hoogmis
1938 Het oude Zeeburg verdwijnt
1937 Jeugddag Indische Buurt
1937 Tuchteloze jeugd
1937 Razzia in de Padangstraat
1936 RK vroedvrouwen
1936 Revolutiebouw
1935 Fietsplaatjes
1935 Een tweede wijkpredikant voor de Elthetokerk
1935 De Rimboe wordt Huize Ambon
1935 Don Bosco-huis
1934 Het mastenbos aan de Insulindeweg
1934 Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing voor Onvolwaardigen
1934 Weigering Wilhelmus te zingen
1933 Het Thälmann-huis
1933 Pastoor van der Wiel
1933 Drie Duitsers
1933 Gered uit de greep van Hitler
1933 Clubgebouw Archipel
1933 Centraal Comité tegen de Radiowoeker versus Radiocentrale Broertjes
1932 Liefdesdrama in de Minahassastraat
1932 Liefdestwist?
1932 Werkloozen Strijd Comité Obistraat
1932 Agitprop vanuit de Minahassastraat
1932 Brief van een Roomsch kameraadje
1932 Samuel Verdoner, de laatste gazzen van de Indische Buurt
1931 Hersteld Luthers aan de Toministraat
1931 Rotte vis
1931 Iepen
1931 Eigenaar steenloods velt steenzetter met hamer
1931 Verkiezingsstrijd tussen C.H.U. en A.R.P.
1931 Brand in de Javastraat
1931 Optreden van Corry Vonk in het Bavohuis
1931 Het massaal spreekkoor
1930 De Nederlandse vlag misbruikt
1930 Het jonge Pieter Jellen-werk
1930 Pater Bijlhout gaat naar de Oost
1930 Joyriding
1930 Politietoezicht
1930 Gereformeerd
1930 De markt in de Javastraat
1930 Een bibliotheek voor de Indische Buurt
1930 Onhoudbare toestand bij tunnel Zeeburgerdijk
1929 Lourdes
1929 Vrijgekocht door missievriendjes
1929 Aanhouding diamantbewerker in Ombilinstraat
1929 Moord in de Gerardus Majella
1929 Venters zien geen uitweg
1929 Consultatiebureau aan de Baweanstraat
1928 Niasplein wordt Makassarplein
1928 Esperantovereniging Tagigas en l'Oriento
1928 Rechouwous-jeugd op stap
1928 Gebouw de Schakel
1928 Blind
1927 Buurtvereniging Ceram
1927 Verzuiling in het jeugdwerk
1927 Onmin in de Boetonstraat
1927 Bakkers
1927 De voorlopers van de A.H. Gerhardschool
1927 Rechercheur Kok: de eerste drugsdode in de Indische Buurt
1926 Afsluiting van de Diemerdijk
1926 Schutting
1926 Opening R.K. meisjesschool Ambonplein
1926 Het lokaal van het Leger des Heils
1926 Een wandeling door de nieuwe 'Archipelwijk'
1925 Het Zeeburgerdorp
1925 Demping van de Polderwetering
1925 Wijding
1925 Rechouwous, de Joodsche Vereeniging voor de Indische Buurt
1925 Geen man, geen cent voor het leger
1925 De rode vlag vanuit Niasstraat 61
1925 Groepsgebouw de Toorts
1925 Jan Ceton, onderwijzer aan de Bankastraat, communist
1924 Elthetokerk, bouw en opening
1924 Nieuwe straten
1924 De aanleg van de Riouwstraat
1924 Winkelweek Indische Buurt
1924 De oprichting van de Eerste Elthetoschool aan de Riouwstraat
1922 Premiewoningen voor arbeiders
1921 Een jongen, die een meisje bleek
1921 De storm
1921 Het Java-Kwartier
1921 Christelijke propaganda
1920 Een gouden swastika voor mevrouw Vrij
1920 Kinderspel in de jaren tien en twintig
1919 Moord in de Djambistraat
1918 Brand bij café Koopmans
1918 De aanleg van het Zuiderzeepark
1917 Broodoproer en revolutie
1917 Militairen maken de buurt onveilig
1917 Abortus aan de Zeeburgerdijk
1916 Zeeburgerkermis
1916 Onteigening bouwgronden
1915 Slaat den smeris dood
1914 Mene Tekel
1914 De Wild-West-Show van Texas-Tex
1914 Het noodziekenhuis aan de Zeeburgerdijk
1913 Nieuwe tramplannen
1913 Het Bavohuis
1912 Wijkgebouw Eltheto: de eerste jaren
1911 De Berlageblokken
1911 Eigen Haard bouwt Lombokstraat, Lampongstraat en Padangstraat
1911 Vereeniging voor onderwijs op Gereformeerde Grondslag
1911 Nieuw stratenplan
1911 De blindeninrichting aan de Celebesstraat
1909 De communistische Indische Buurt
1908 Jacob Pierik verdrinkt
1908 De bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen
1907 Smit springt uit het raam
1906 Stadstrand
1906 De Sabbathpaal op de Zeeburgerdijk
1905 Balistraat 48
1905 Fietsverbod
1905 Smokkelroute Zeeburgerdijk
1905 Uitslag eerste verkiezingen Indische Buurt
1905 Zweminrichting aan het Nieuwe Diep
1905 Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis"
1903 Nieuw Muiderpoortstation
1903 Kinderlokker
1903 Moord in de Celebesstraat
1903 Derde Ambachtschool aan het Timorplein
1903 Politie in de Indische Buurt
1903 Dagpauwoog
1902 Een tramritje
1902 Arabieren
1902 Doorgang Eerste van Swindenstraat-Javastraat
1902 Relletjes in de Javastraat
1902 Illegaal caféwezen
1901 Een wandeling met Jac. P. Thijsse
1901 De wielerbaan
1900 Bierdrinkende jeugd
1900 Een nieuwe school aan de Bankastraat
1899 Snorrende kogel
1897 Floretstoot door het hoofd
1897 Bouw van de Indische Buurt
1895 De lijnbaan
1894 Halte Zeeburgerdijk
1893 Vereeniging buiten de Muiderpoort
1891 Vingertop
1890 Civiele werken rond de Zeeburgerdijk
1889 De tramomnibus
1889 Zeearend aan de Zeeburgerdijk
1887 Hotel Zeeburg
1886 Het tweede abbatoir
1886 Ergerlijk dronkemanstoneel
1882 Een dierenvriend
1881 De eerste scholen aan de Zeeburgerdijk
1881 Onzedelijke taferelen
1881 Een drankzuchtig hoekje
1880 Ringslangen
1880 Onderweg Zeeburgerdijk bestraat
1877 Een wandeling
1877 Spoorwegongeluk aan de Zeeburgerdijk
1877 Verplaatsing van de Veemarkt
1876 Gemeente Nieuwer-Amstel, Gemeente Diemen, Gemeente Amsterdam
1862 De Zeeburgerdijk als vuilnisbelt
1854 Driedubbele moord aan de Ringdijk
1844 Revolutionair aan de Oetewaelerweg
1804 Harddraverij
1761 De proef van de cole ANTIPIRIQUE
1756 Runderpest in Zeeburg
1744 Buitenplaats te huur aan de Hogendyk
1739 Een vondeling aan de Hogedijk
1733 Paalworm
1733 Oude Geele Vliegende Haerige Windhond
1714 Opening Joodse begraafplaats
1681 Verslibbing
1663 Herberg Zeeburg
1651 De Zeeburgerdijk breekt door
1647 Herberg 't Vosje
1631 Watermolen en gemaal
1563 Mijlpaal
1328 Outersdorp
1307 Zeeburgerdijk was Sint Anthonisdijk

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s