Categorie archief: Algemeen

Kerken springen in de bres voor kinderen

Steeds meer kerken laten horen zich de zaak van de Nederlandse kinderen in de gevangenkampen in Syriƫ aan te trekken. Dat is ook niet zo gek, omdat het omzien naar de allerzwaksten een bij uitstek christelijk programmapunt is, maar het is net zo goed wel fijn dat het gebeurt, juist nu we met de Nederlandse overheid, met name het Ministerie van Justitie en Veiligheid in gesprek zijn geraakt om de Nederlandse kinderen in ieder geval door het aanbieden van een lesprogramma zich voor te laten bereiden voor terugkeer naar Nederland.

Het lesprogramma is gebaseerd op het lesprogramma dat de Finse overheid ontwikkelde voor Finse kinderen en het ziet er naar uit dat dit waarschijnlijk in kamp Al Roj kan worden uitgevoerd. Een en ander is natuurlijk wel afhankelijk van de instemming van de Nederlandse regering, maar wij hebben goede hoop dat we het programma volledig gedragen door overheid en NGO’s kunnen uitvoeren.

Volgende week woensdag vindt hier een nader verkennend gesprek over plaats, dus ‘stay tuner via deze website en blijf op de hoogte van de laatste informatie.

Rogier Schravendeel

De eerste rommelmarkt van de Eltheto

Wij werden er door lezer Rob van Essen op geattendeerd dat de rommelmarkt van de Eltheto, eertijds de bazar geheten, een respectabele geschiedenis van inmiddels bijna 100 jaar kent. Destijds duurde de bazar twee dagen.

Uit het Muiderkwartier, 22 september 1925

Een mooi werk!

Men behoeft nog niet direct een Nurks te zijn om de tegenwoordige groei der Indische buurt verbijsterend te noemen. Aan menige vereeniging of commissie worden thans eischen gesteld, die hun draagkracht soms wel eens te boven gaan. De wijkcommissie der Ned. Herv. Kerk (ind. buurt) heeft ten einde op ruime schaal aan zieken, armen en misdeelden hulp te verleenen een bazar georganiseerd in Eltheto, welke Dinsdagavond 9 uur geopend werd door den populairen wijkpredikant Ds. A.G.H. van Hoogenhuyze en dan geopend is Woensdagmiddag daaropvolgend van 2 tot 4.30, Woensdagavond van 7.30-10 uur, Donderdagmiddag van 2-4.30, Donderdagavond van 7.30 tot 10 uur (sluiting). Er zijn tal van artikelen o.a. nuttige en fraaie handwerken te koop, terwijl voor aardige verrassingen en attracties is zorg gedragen.

Wij wekken onze lezers op om dezen bazar te bezoeken en voor het mooie en menschlievende doel eens flink te offeren. Dan kan ook in den komenden winter in menige donkere woning nog een licht branden en menig koud hart verwarmd worden door den gloed van naastenliefde en barmhartigheid. Daaraan mede te werken is voor elk mensch een zegen.